No Salacas līdz Rūjai

- 30.Novembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Di­vu mū­su glez­nai­no up­ju vār­di vei­do bied­rī­bas «No Sa­la­cas līdz Rū­jai» no­sau­ku­mu, un tas cie­ši sa­sau­cas ar bied­rī­bas pa­mat­mēr­ķi — pie­sais­tīt fi­nan­sē­ju­mu lau­ku te­ri­to­ri­ju at­tīs­tī­bai, kas at­ro­das tu­vāk vai tā­lāk šo up­ju kras­tiem.

Bied­rī­ba ap­vie­no Ko­cē­nu, Burt­nie­ku, Maz­sa­la­cas, Rū­jie­nas, Nauk­šē­nu un Val­kas (Kār­ķu pa­gasts) no­va­du te­ri­to­ri­jas un arī Maz­sa­la­cu un Rū­jie­nu. Bied­rī­bas dar­bī­bas mēr­ķis 2010. ga­dā bi­ja vei­ci­nāt te­ri­to­ri­jas ie­dzī­vo­tā­ju ini­ci­a­tī­vu da­žā­du pro­jek­tu iz­strā­dē, at­ro­dot šiem pro­jek­tiem fi­nan­sē­ju­mu Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas Le­a­der ak­ti­vi­tā­šu no­dro­ši­nā­ša­nai pa­re­dzē­ta­jos lī­dzek­ļos. Bied­rī­bas iz­strā­dā­tā te­ri­to­ri­jas at­tīs­tī­bas stra­tē­ģi­ja pa­redz lau­ku un ar ziv­saim­nie­cī­bu sais­tī­tu te­ri­to­ri­ju lab­ie­kār­to­ša­nu un uz­ņē­mēj­dar­bī­bas sti­mu­lē­ša­nu. Stra­tē­ģi­ja no­sa­ka ie­snieg­to pro­jek­tu mēr­ķus un rī­cī­bu. 2010. ga­dā ti­ka iz­slu­di­nā­ta jau II kon­kur­sa kār­ta lau­ku te­ri­to­ri­ju at­tīs­tī­bai. Sa­ņē­mām 22 no­zī­mī­gus, ide­jām ba­gā­tus pro­jek­tu pie­tei­ku­mus, to ko­pē­jais fi­nan­sē­jums ir Ls 266347.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru