Naukšēnu «Putniņi» — Dublinas «Šanona»

- 18.Marts, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Nauk­šē­nu kul­tū­ras na­mā Cil­vēk­mu­zejs 15. mar­ta va­ka­rā gai­dī­ja li­dot gri­bē­tā­jus uz Īri­ju. Ir gan biz­ne­sa kla­se, gan eko­no­mis­kā. Stju­ar­te Di­ā­na ie­laiž lid­ma­šī­nā, bet stju­ar­te Edī­te ie­rā­da vie­tas. Kad vi­si ap­tu­ve­ni 130 pa­sa­žie­ri sa­sē­du­šies, pi­lots Ar­nis var sākt pa­cel­ša­nos.

Ie­pa­zīs­ti­nām cil­vē­kus ar lid­ma­šī­nas no­tei­ku­miem, pa­rā­dām fil­mi­ņu par Īri­ju, par «Ryai­ner» (mū­su lid­ma­šī­nu) stju­ar­šu ka­len­dā­ru. «Ryai­ner» lid­ma­šī­nas stju­ar­tes iz­ce­ļas ar īpa­ši dai­ļām, at­seg­tām for­mām.

Ak, vai! Kāds skrien aiz lid­ma­šī­nas, un mums vēl jā­at­ver dur­vis. Li­do­ju­ma lai­kā uz­stā­jas īru mū­zi­kas gru­pa «The Prow­ling Cat». Biz­ne­sa kla­sē cil­vē­ki sēž pie gal­di­ņiem, ie­ko­žot tri­fe­les, uz­dze­rot īru ali­ņu (pē­dē­jo Rī­gā) vai Nauk­šē­nu mi­ne­rāl­ūde­ni. Vēl ir ba­ran­ci­ņas, jo arī īrus ķē­ru­si krī­ze.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru