Mazo ķiparu un viņu vecāku dēļ

- 7.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Līdz ar ru­dens un mā­cī­bu se­zo­nas sāk­ša­nos ma­zu­ļu sko­li­ņa «Ka­mo­lī­tis» Maz­sa­la­cā ie­ri­po ce­tur­ta­jā mā­cī­bu ga­dā.

Lai arī pir­mais mā­cī­bu mē­ne­sis ma­zu­ļiem un vi­ņu ve­cā­kiem jau aiz mu­gu­ras, jo­pro­jām ai­ci­nām ma­zos ķi­pa­rus Maz­sa­la­cas bap­tis­tu drau­dzes tel­pās ap­gūt jau­nas ie­ma­ņas, ko­pī­gi ar mā­mi­ņu vai tē­ti un ci­tiem līdz­au­džiem mā­cī­ties dzies­mas, skai­tām­pan­tus un ro­ta­ļas. Ma­zu­ļu sko­li­ņā ne­iz­pa­liek arī ko­pī­ga vin­gro­ša­na, drais­ko­ša­nās un ma­zo pirk­sti­ņu vin­gri­nā­ša­na, kas vien­mēr iz­vēr­šas kā­dā jau­kā rok­dar­bā.

Tur­pi­not pa­gā­ju­ša­jā ga­dā ie­sāk­to prak­si, jo­pro­jām gai­dām arī pa­vi­sam ma­zos bē­bī­šus — no se­šu mē­ne­šu ve­cu­ma līdz ap­mē­ram ga­di­ņam — tie­ši šī ve­cu­ma ma­zu­ļu ve­cā­ki paš­laik ir kūt­rā­kie nā­cē­ji. To­mēr arī pa­ši ma­zā­kie «Ka­mo­lī­tī» ir mī­ļi ai­ci­nā­ti, jo ma­zos gai­da at­se­viš­ķa, īpa­ši vi­ņiem ie­kār­to­ta tel­pa mie­rī­gām, at­tīs­to­šām no­dar­bī­bām un ro­ta­ļām.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru