Labs laiks prasmju apgūšanai

- 11.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Kopš jan­vā­ra Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā tiek īs­te­nots Ei­ro­pas So­ci­ā­lā fon­da pro­jekts «So­ci­ā­lās in­te­grā­ci­jas pro­gram­ma dzī­ves, dar­ba pras­mju un kar­je­ras at­tīs­tī­bai».

Pa­gā­ju­ša­jā mā­cī­bu ga­dā mū­su sko­lē­ni va­rē­ja pie­da­lī­ties pro­fe­si­ju ie­pa­zī­ša­nas eks­kur­si­jā, ori­en­tē­ša­nās sa­cen­sī­bās ko­pā ar Val­mie­ras vāj­dzir­dī­go bēr­nu un Dau­gu­ļu spe­ci­ā­lās in­ter­nāt­pa­mat­sko­las sko­lē­niem, sa­just, kā jū­tas cil­vēks ar īpa­šām va­ja­dzī­bām Pa­ra­o­lim­pis­ka­jā ne­dē­ļā, bet šī mā­cī­bu ga­da sā­ku­mā — gads­kār­tē­jās spor­ta spē­lēs bēr­niem un jau­nie­šiem ar īpa­šām va­ja­dzī­bām «Mēs va­ram». Arī pe­da­go­gi sa­ņē­ma daudz vēr­tī­gu pa­do­mu un zi­nā­ša­nu, kā dar­bo­ties ar šā­diem bēr­niem, kā pa­lī­dzēt tiem bēr­niem, kam dzī­ve paš­laik nav vieg­la. Pro­jek­tā «Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas in­fra­struk­tū­ras uz­la­bo­ša­na iz­glī­to­ja­ma­jiem ar funk­ci­o­nā­liem trau­cē­ju­miem» sko­lā top lifts, un mēs bū­sim gan­da­rī­ti uz­ņemt sa­vā pul­kā arī tos, kam sko­las vi­de ci­tur ne­būs pie­eja­ma. Ar Ei­ro­pas pro­jek­tiem esam tam ga­ta­vi.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru