Labās pieredzes mēnesī

- 3.Novembris, 2011
Izglītība
Laikrakstā

Ru­dens ir maz­liet nost­al­ģisks ga­da­laiks. Cil­vē­ki ie­slē­dzas mā­jās, dzī­vok­ļos, se­vī. Pār­do­mu un mie­ra laiks. Sa­vu­kārt sko­lās jaut­ri un krā­sai­ni at­zī­mē Sko­lo­tā­ju die­nu, arī Val­mie­ras Pro­fe­si­o­nā­la­jā vi­dus­sko­lā. Va­du ie­las sko­lā strā­dā­jo­šie pe­da­go­gi stun­du sa­rak­stā pa­ma­nī­ja pār­mai­ņas, kas no­rā­dī­ja, ka sko­lo­tā­ju stun­da no­tiks svi­nī­bu zā­lē. Ta­lan­tī­gie au­dzēk­ņi bi­ja sa­ga­ta­vo­ju­ši kon­cer­tu, ska­nē­ja sko­lo­tā­ju ie­mī­ļo­tā­kās dzies­mas, ne­iz­pa­li­ka pa rai­tam de­ju so­lim un jo­kiem.

Liels pār­stei­gums bi­ja ne ti­kai sko­lo­tā­jiem, bet arī au­dzēk­ņiem sko­lē­nu paš­pār­val­des re­a­li­zē­tā ide­ja sko­lo­tā­jus sē­di­nāt pie gal­di­ņiem. Vie­tas ie­rā­dī­ja paš­pār­val­des pre­zi­den­te Lau­ra Smu­ku­le. Kon­cer­ta bei­gās, cie­nā­jo­ties ar kliņ­ģe­ri un ka­fi­ju, ti­ka no­saukts au­dzēk­ņu no­teik­tais la­bā­ko sko­lo­tā­ju des­mit­nieks, bet 2010./2011. mā­cī­bu ga­da la­bā­kās sko­lo­tā­jas ti­tuls pie­šķirts Sol­vi­tai Pa­zā­nei.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru