Krāsas novembra krēslā

- 7.Novembris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

Īso die­nu un no­vem­bra krēs­las sma­gu­mu gri­bas ār­stēt ar krāsām. Tas ie­nāca prātā, ska­tot au­dējas Gu­nas Miķel­so­nes krāsu prie­ku tik dažāda­jos da­ri­nāju­mos, pa­klājiņos — pa­vi­sam ma­zos vai lie­los, par lu­pa­tu deķīšiem sauk­tos.

— Ma­te­ri­ā­lus iz­vē­los pirms uguns­ku­rā me­ta­mā, — par rū­pī­gi vāk­ta­jām izej­vie­lām stās­ta gud­rā au­dē­ja. — Tie ir pa­ma­tī­gi, daudz­reiz maz­gā­ti. Tā­pēc krā­sa iz­tu­rī­ga. Vel­kos stiprs diegs.

Reiz no­bi­ju­sies no ro­zā krā­sas pār­ba­gā­tī­bas, bet, pa­klā­jā ie­aus­ta ko­pā ar mie­rī­gām pas­teļ­krā­sām, tā iz­rā­dī­ju­sies pie­die­nī­ga un ne­pa­ras­ti svai­ga: sau­cu par mež­ro­zī­ti.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru