Ko Google zina par tevi

- 15.Novembris, 2010
Dzīvesstils
Laikrakstā

In­ter­nets mū­su dzī­vē ir ie­sak­ņo­jies tik dzi­ļi, ka mēs vairs ne­spē­jam ie­do­mā­ties sa­vu ik­die­nu bez tā. Kat­ram in­ter­ne­ta lie­to­tā­jam vir­tu­ā­la­jā vi­dē ir iz­vei­do­jies «vir­tu­āls viņš» — fo­to­grā­fi­jas, iz­tei­ku­mi un ci­ta vei­da se­vis pre­zen­tē­ša­na ra­da sa­va vei­da vir­tu­ā­lo tē­lu. Vai šis vir­tu­ā­lais vei­dols pa­līdz ko­mu­ni­cēt in­ter­ne­tā un ār­pus tā vai to­mēr trau­cē? Cik daudz un ko var uz­ti­cēt in­ter­ne­tam? Tie ir šī mē­ne­ša lap­pu­ses «Starp ci­tu» ak­tu­ā­lie jau­tā­ju­mi.

Pē­dē­jā des­mit­ga­dē, kad glo­ba­li­zā­ci­ja tur­pi­na sa­vu uz­va­ras gā­jie­nu, aiz­vien vai­rāk vie­tas mū­su dzī­vē ie­ņem da­tors un in­ter­nets — tī­mek­lī mēs va­ram gan ie­pirk­ties, gan so­ci­a­li­zē­ties, gan arī vien­kār­ši gūt zi­nā­ša­nas par jeb­ku­ru jo­mu. In­ter­nets ir mū­su vei­kals, sko­lo­tājs, pa­dom­de­vējs un draugs. Ta­ču in­ter­nets mums, iz­rā­dās, var būt arī ļauns ie­naid­nieks.

Pie­dzī­vo­jot so­ci­ā­lo tīk­lu po­pu­la­ri­tā­tes bu­mu, ir maz lat­vie­šu, kas ne­bū­tu re­ģis­trē­ju­šies tau­tie­šu sa­drau­dzī­bas por­tā­lā drau­giem.lv. As­prā­tī­gi lat­vie­ši to sauc par pa­tie­so, īs­to un vie­nī­go Lat­vi­jas cen­trā­lo sta­tis­ti­kas bi­ro­ju — šis joks, šķiet, pre­cī­zi at­ai­no por­tā­la po­pu­la­ri­tā­ti lat­vie­šu vi­dū. Šī in­ter­ne­ta viet­ne dau­dziem kļu­vu­si par ot­ra­jām mā­jām — te tiek ie­vie­to­tas bil­des, rak­stī­ta die­nas­grā­ma­ta, uz­tu­rēts kon­takts ar drau­giem un pat cil­vē­kiem, ko dzī­vē ne­kad nav ga­dī­jies sa­tikt.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru