Kājas ir pelnījušas brīvību

- 21.Oktobris, 2011
Sports
Laikrakstā

Pē­dē­jā Val­mie­ras ma­ra­to­nā bi­ja pa­ma­nāms īpat­nē­jā so­lī skrie­nošs pui­sis, kas de­vies dis­tan­cē ne­vis tra­di­ci­o­nā­la­jos spor­ta apa­vos, bet gan ar sai­tī­tēm pie kā­jām pie­stip­ri­nā­tās san­da­lēs. Ie­pa­zīs­tie­ties, viņš ir bi­ju­šais val­mie­rie­tis, ta­gad rī­dzi­nieks EDGARS RENCIS — viens no re­ta­jiem ga­ro dis­tan­ču skrē­jē­jiem Lat­vi­jā, kas pie­vēr­sies bas­kā­ju skrie­ša­nai.

Cik il­gi no­dar­bo­jies ar skrie­ša­nu?

Pie­vēr­sos tai ne­sen. 2008. ga­dā Rī­gas ma­ra­to­nā, no­lē­mu pie­da­lī­ties īsā­ka­jā dis­tan­cē. Pirms tam bi­ju no­dar­bo­jies ar ci­tiem spor­ta vei­diem, kam ne­bi­ja sais­tī­bas ar skrie­ša­nu. Sko­las lai­kā tre­nē­jos smag­at­lē­ti­kā un pat pie­da­lī­jos da­žās sa­cen­sī­bās, pēc tam ap­mek­lē­ju tre­na­žie­ru zā­li.

Kas mu­di­nā­ja pie­vēr­sties skrie­ša­nai?

Kad pār­cē­los uz Rī­gu, īrē­ju mā­jok­li ko­pā ar drau­gu, kas bi­ja ak­tīvs skrē­jējs. Vi­ņa ie­spai­dā no­lē­mu pa­mē­ģi­nāt.

Sā­ku­mā skrē­ji ar apa­viem?

Jā, sā­ku­mā at­ra­du mā­jās kaut kā­dus apa­vus un pir­mās rei­zes skrē­ju ar tiem. Pie­re­dzē­ju­šie skrē­jē­ji tei­ca, ka tā ne­va­rot — va­ja­got ie­gā­dā­ties spe­ci­ā­los skrie­ša­nas apa­vus. Pro­tams, no­pir­ku fir­mas apa­vus un skrē­ju kā vi­si ci­ti.

Kā­pēc to­mēr no­lē­mi at­teik­ties no apa­viem?

Ap­mē­ram ga­du skrē­ju ar apa­viem, un pēc kā­da lai­ka pa­rā­dī­jās sā­pes un da­žā­das trau­mas. Pēc vie­na skrē­jie­na tā sā­pē­ja po­tī­te, ka ne­va­rē­ju aiz­iet uz dar­bu. Pē­dē­jais pi­liens bi­ja, kad pēc Pa­rī­zes pus­ma­ra­to­na pa­rā­dī­jās sā­pes ceļ­ga­la aiz­mu­gu­rē. Ār­sti kon­sta­tē­ja, ka man ir pa­ce­les cīp­slas ie­kai­sums, tā­dēļ uz kā­du lai­ku skrie­ša­nu nā­cās at­likt. Ne­vē­lē­jos re­gu­lā­ri lie­tos me­di­ka­men­tus, lai no­māk­tu sā­pes. Sā­ku mek­lēt in­for­mā­ci­ju in­ter­ne­tā, kā skriet bez sa­vai­no­ju­miem, jo ne­gri­bē­ju ti­cēt, ka vie­nī­gais ri­si­nā­jums ir sa­mie­ri­nā­ties ar trau­mām. Uz­zi­nā­ju, ka pa­stāv tā­da bas­kā­ju kus­tī­ba, kas mā­ca, ka bez apa­viem var skriet vis­da­bis­kāk.

ES NO ZIEMAS NEBAIDOS! Ar vibramiem var skriet arī pa sniegu.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru