Kā tapa pikkkuub un põlvpüksid

- 19.Septembris, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Tal­li­nas vec­pil­sē­tas māk­slas sa­lo­nos un rok­dar­bu vei­ka­li­ņos ne­re­ti ie­gā­dā­ja­mi Igau­ni­jas no­va­du sie­vie­šu brun­ču au­du­mi. Ti­kai tie nav ta­pu­ši Igau­ni­jā, bet gan Lat­vi­jā — igau­ņiem sa­vu amat­nie­ku da­ri­nā­ju­mi esot par dār­giem.

Jau pirms vai­rā­kiem ga­diem ar Kul­tūr­ka­pi­tā­la fon­da at­bal­stu Nauk­šē­nu Cil­vēk­mu­ze­jā ta­pa Zie­meļ­vid­ze­mes sie­vie­šu un Dien­vid­i­gau­ni­jas vī­rie­šu 19. gs. vi­dus tēr­pu at­da­ri­nā­ju­mi, kas tiek iz­man­to­ti mu­ze­ja eks­kur­si­ju pro­gram­mās, un ne viens vien brašs vīrs pār­ta­pis par mul­gu un sie­va — par 95 % nauk­šē­nie­ti. Mu­ze­ja vī­ru tērps val­kāts arī sa­rī­ko­ju­mos igau­ņu pu­sē, arī Hel­mē, un igau­ņi at­zi­nī­gi no­vēr­tē­ju­ši gan iz­šu­vu­ma iz­pil­dī­ju­mu un au­ten­tis­ku­mu, gan au­du­ma kva­li­tā­ti.

Tā­pēc ne­bi­ja pār­stei­gums Hel­mes paš­val­dī­bas va­dī­tā­ja Tar­mo vēl­me ie­gā­dā­ties sa­vu et­no­grā­fis­ko mul­gu tēr­pa kom­plek­tu, ko pa­sū­tī­ja Ra­sas Ozo­li­ņas au­ša­nas darb­nī­cā «Rū­ja». Au­gus­ta bei­gās ar šo tēr­pu bi­ja pa­re­dzēts pie­da­lī­ties Igau­ni­jas de­ju svēt­kos vī­ru de­ju ko­pas sa­stā­vā, tā­pēc lai­ka ne­bi­ja daudz. Vēl­reiz ti­ka iz­pē­tī­ti da­žā­di et­no­grā­fis­ko tēr­pu va­ri­an­ti, Igau­ni­jas pre­zi­den­ta To­ma­sa Hen­ri­ka Il­ve­sa mul­gu svār­ku iz­šu­vu­mi, ska­tī­ti Vi­lan­des mu­ze­ja pē­tī­ju­mi.

Komentāri
Pievienot komentāru