Joprojām skolā

- 14.Septembris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Kā­das sa­jū­tas tik ilg­ga­dē­jam sko­lo­tā­jam, kad at­kal sā­cies mā­cī­bu gads?

Sep­tem­bra pir­ma­jās die­nās sirds jo­pro­jām kut. Bet ir pa­gā­ju­ši jau des­mit ga­du, kopš vairs ne­es­mu sko­lo­tājs. Jau tā­lu no tā aiz­iets. To­mēr ne­pa­vi­sam. Jo­pro­jām tur­pi­nu mā­cī­bu grā­ma­tu vei­do­ša­nu. Pa­gā­ju­ša­jā ga­dā ap Zie­mas­svēt­kiem iz­nā­ca Vā­cu va­lo­das prak­tis­kā gra­ma­ti­ka, pa­ma­tī­ga ro­kas­grā­ma­ta vi­siem ve­cu­miem vā­cu va­lo­das dzi­ļā­kai ap­gu­vei. Un ta­gad jau ga­ta­va grā­ma­ta vā­cu va­lo­das pa­ma­tu ie­mā­cī­ša­nai tri­jos mē­ne­šos. Tas ir ie­vad­kurss, ele­men­tā­ras ik­die­nas tē­mas. Arī tā iz­nāks ap­gā­dā Zvaig­zne ABC, tā­pat kā vi­sas ma­nas ie­priek­šē­jās grā­ma­tas jau ap­mē­ram 40 ga­du sa­dar­bī­bā.

Vēl il­gāk, kopš 1963. ga­da sep­tem­bra, esi Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra vī­ru ko­rī Iman­ta. Un šo­gad iman­tie­šu drau­dzī­bas kon­cer­tos ti­kies gan ar ASV, gan ar Fran­ci­jas vī­ru ko­ra dzie­dā­tā­jiem. Va­rē­ji ru­nāt vai­rā­kās va­lo­dās...

Ar ame­ri­kā­ņiem man ir se­ni sa­ka­ri, jo ka­ra no­slē­gu­mā di­vus ga­dus bi­ju ame­ri­kā­ņu gūs­tā: ie­vai­nots, la­za­re­tē. Tur bi­ju ko­pā ar vā­cie­šiem, kas ne­pra­ta an­gļu va­lo­du. Sā­ku­mā arī man ne­bi­ja vieg­li tul­ka lo­mā, bet tā to­mēr bi­ja la­ba prak­se.

Kā­da ir at­šķi­rī­ba an­gļu va­lo­dai An­gli­jā un Ame­ri­kā?

Ame­ri­ka ir mil­zī­ga. Ta­jā ru­nā dau­dzos dia­lek­tos. Tie­ko­ties ar šīs valsts ko­ris­tiem, par to at­kal va­rē­ju pār­lie­ci­nā­ties.

Kā vi­ņi vēr­tē­ja ta­vu va­lo­das pras­mi? Dro­ši vien bi­ja pār­steig­ti...

Ne jau vi­si cil­di­nā­ju­mi jā­uz­ņem no­piet­ni... Par ka­ru un gūs­tu, pro­tams, ne­ko ne­tei­cu. Es, no Val­mie­ras ģim­nā­zi­jas vā­cu dar­ba die­nes­tā ie­saukts, pēc tam bi­jis le­ģi­o­nārs 15. di­vī­zi­jā, ka­rā ta­ču bi­jis pret sa­bied­ro­ta­jiem, arī pret Ame­ri­ku... Tad bū­tu ga­ra skaid­ro­ša­nās. Par to gan vai­rā­ki iz­ci­lā Ame­ri­kas vī­ru ko­ra dzie­dā­tā­ji bi­ja pār­steig­ti, ka te dzī­vo nor­mā­li cil­vē­ki, dau­dzi prot an­glis­ki, ka te, Dik­ļos, lau­kos, ir tik gaišs, ska­nīgs kul­tū­ras nams, ka te, Val­mie­rā, ir tik labs vī­ru ko­ris. Vi­ņus prie­cē­ja arī Lat­vi­jas da­ba.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru