Izmēri asinsspiedienu!

- 2.Decembris, 2011
Veselība un labklājība
Laikrakstā

Ne­sen Lat­vi­jā veik­tais sirds ve­se­lī­bas pē­tī­jums at­klā­ja sa­trau­co­šus fak­tus par valsts ie­dzī­vo­tā­ju asins­spie­die­na rā­dī­tā­jiem. Pro­ti: pa­aug­sti­nāts asins­spie­diens ir 44 % ie­dzī­vo­tā­ju virs 25 ga­diem — 40 % sie­vie­šu un 53 % vī­rie­šu — un gan­drīz pu­se Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju ne­kon­tro­lē sa­vu asins­spie­die­nu. Lai no­skaid­ro­tu sirds ve­se­lī­bas stā­vok­li, pir­mais un vien­kār­šā­kais uz­de­vums ir iz­mē­rīt asins­spie­die­nu, tā­pēc Lat­vi­jas kar­dio­lo­gu bied­rī­ba sā­ku­si ak­ci­ju «120/80 Iz­mē­ri asins­spie­die­nu!»

Attēlā:

LABI. Mū­zi­kas sko­lo­tā­ja Il­vi­ja Aiz­u­pie­te no­skaid­rot sa­vus asins­spie­die­na skait­ļus ie­ra­dās pēc ko­pā ar sa­viem dzie­do­ša­jiem ko­lek­tī­viem va­dī­ta­jiem di­viem emo­ci­o­nā­liem lab­da­rī­bas kon­cer­tiem Mēs — sa­vai sko­lai, tā­pēc rē­ķi­nā­jās arī ar pār­mai­ņām rā­dī­tā­jos, ta­ču ģi­me­nes ār­ste In­ta Au­zi­ņa mie­ri­na: ir la­bi, vi­siem klāt­e­so­ša­jiem at­gā­di­not, ka asins­spie­die­na rā­dī­tā­ju kon­tro­li no­teik­ti va­jag plā­not mie­rī­gā gai­sot­nē.

Jā­ņa Lī­ga­ta fo­to

 

In­for­ma­tī­vi pa­sā­ku­mi un asins­spie­die­na mē­rī­ša­na no­ti­ku­si Rī­gas paš­val­dī­bā, Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tē, Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­la­jā te­āt­rī u. c. Va­kar — Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā. Sa­ska­ņā ar Kar­dio­lo­gu bied­rī­bas veik­to ap­tau­ju, 33 % Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju uz­ska­ta, ka no vi­su pro­fe­si­ju pār­stāv­jiem aug­stā­kais asins­spie­diens ir sko­lo­tā­jiem, ot­ra­jā vie­tā ie­rin­do­jot spor­tis­tus, tre­ša­jā — po­li­ti­ķus.

Ak­ci­jā Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā pie­da­lī­jās un to at­bal­stī­ja Kar­dio­lo­gu bied­rī­bas Sirds ve­se­lī­bas vei­ci­nā­ša­nas ko­man­da — P. Stra­di­ņa uni­ver­si­tā­tes slim­nī­cas 27. kar­dio­lo­ģi­jas no­da­ļas va­dī­tā­ja Ja­nī­na Ro­ma­no­va, sko­las ab­sol­ven­ti LR Sa­ei­mas de­pu­tāts Ro­māns Nau­diņš un BMX daudz­kārt ti­tu­lē­tais spor­tists Ar­tis Žen­tiņš, Val­mie­ras ģi­me­nes ār­ste In­ta Au­zi­ņa.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru