Ielūdz Mujānu izglītības biedrība

- 14.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Mu­jā­nu iz­glī­tī­bas bied­rī­ba (MIB) 2009. ga­da jū­li­jā sa­ņē­ma prie­ka vēs­ti — Mu­jā­nu iz­glī­tī­bas bied­rī­bas nams ie­kļauts valsts aiz­sar­gā­ja­mo kul­tū­ras pie­mi­nek­ļu sa­rak­stā kā valsts no­zī­mes kul­tū­ras pie­mi­nek­lis. MIB nams ir re­ģi­o­nam uni­kāls Pir­mās Lat­vi­jas Re­pub­li­kas sa­bied­ris­kās mū­ra - ko­ka ar­hi­tek­tū­ras pa­raugs, kas sa­gla­bā­jis sa­vu au­ten­tis­ku­mu, fa­sā­žu un iekš­tel­pu ap­da­ri, kā arī vēr­tī­gus in­ter­je­ra et­no­grā­fis­kus būv­gald­nie­cī­bas ele­men­tus.

Ar ko ir no­zī­mīgs Mu­jā­nu iz­glī­tī­bas bied­rī­bas nams?

Pēc pir­mā pa­sau­les ka­ra un Lat­vi­jas valsts no­di­bi­nā­ša­nās sā­kās saim­nie­cis­kās dzī­ves straujš uz­plau­kums. 1921. ga­da 29. mai­jā 45 bied­ri no­di­bi­nā­ja Mu­jā­nu iz­glī­tī­bas bied­rī­ba, ko ener­ģis­ki un paš­aiz­lie­dzī­gi va­dī­ja vie­tē­jās pa­gast­sko­las va­dī­tājs Al­berts Pū­riņš. Ar pa­gas­ta paš­val­dī­bas at­bal­stu bied­rī­ba or­ga­ni­zē­ja iz­glī­tī­bas, kul­tū­ras un sa­bied­ris­ko dzī­vi pa­gas­tā. No­di­bi­nā­jās ko­ris, de­ju ko­lek­tīvs, dra­ma­tis­kā ko­pa. No­ti­ka kur­si māj­tu­rī­bā un zem­ko­pī­bā. 1923. g. 29. jū­ni­jā Kul­tū­ras fonds dā­vi­nā­ja bied­rī­bai 449 grā­ma­tas, un tas bi­ja bied­rī­bas bib­li­o­tē­kas sā­kums. Bied­rī­bas dar­bī­ba tel­pu trū­ku­ma dēļ ti­ka ap­grū­ti­nā­ta. Vi­si pa­sā­ku­mi no­ti­ka sko­las šau­ra­jās sie­nās, arī ko­ra un te­āt­ra ie­stu­dē­ju­mu mē­ģi­nā­ju­mi. Iz­rā­dēm ne­pie­cie­ša­mos rek­vi­zī­tus un de­ko­rā­ci­jas ga­ta­vo­ja pa­šu spē­kiem.

Svēt­dien, 19. sep­tem­brī, pl. 14 ai­ci­nām uz Mu­jā­niem vi­sus, kas at­ce­ras un kam ir kāds at­mi­ņu stāsts par tā lai­ka no­ti­ku­miem MIB na­mā. Ai­ci­nām būt klāt bied­rī­bai no­zī­mī­gā brī­dī, kad bied­rī­bas na­mam tiks pie­lik­ta plāk­sne ar ap­lie­ci­nā­ju­mu par kul­tū­ras pie­mi­nek­ļa sta­tu­su. Vai­rāk in­for­mā­ci­jas — pa tel. 29150702.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru