Ideju talka

- 22.Marts, 2011
Ekonomika
Laikrakstā

Ce­turt­die­nas pie­va­ka­rē Val­mie­ras Biz­ne­sa un ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­rā (VBII) te­ju 50 cil­vē­ki, kas pār­stā­vē­ja čet­ras gru­pas — paš­val­dī­bu, uz­ņē­mē­jus, stu­den­tus un in­ku­ba­to­ra dar­bi­nie­kus — prā­ta vēt­rā, mek­lē­ja jau­nas ide­jas Val­mie­ras at­tīs­tī­bai ra­do­ša­jās in­dus­tri­jās, tū­ris­mā, aug­stas pie­vie­no­tās vēr­tī­bas ra­žo­ša­nā un aug­stas pie­vie­no­tās vēr­tī­bas pa­kal­po­ju­mos.

Attēlā:

TŪRISMAM — JĀ! Ka­mēr Val­le­tas di­rek­to­re Si­gi­ta Švar­ca (priekš­plā­nā no krei­sās) no­for­mē la­bā­kās tū­ris­ma ide­jas iz­klās­tu, Ju­ris Čeičs (tre­šais no la­bās) vēl iz­klās­ta da­žas ie­spē­ja­mās fi­nan­sē­ju­ma ni­an­ses.

 

Sā­ku­ši ar ide­ju vāk­ša­nu un ap­ko­po­ša­nu, tal­ci­nie­ki iz­vē­lē­jās TOP 10 kat­rā jo­mā, un katrs no­bal­so­ja par trim in­te­re­san­tā­ka­jām. Tad, sa­da­lī­ju­šies jauk­tās ko­man­dās, da­līb­nie­ki at­la­sī­ja di­vas trīs, vi­ņu­prāt, re­ā­lāk īs­te­no­ja­mās, kam iz­vei­do­ja pre­zen­tā­ci­jas, un li­ka gal­dā.

Ra­do­šā gai­sot­ne bi­ja fan­tas­tis­ka. Gā­ja va­ļā īs­ta prā­ta vēt­ra ar de­dzī­gām dis­ku­si­jām, strī­di­ņiem, jo­kiem, ar­gu­men­tiem, tal­ci­nie­ki gan in­ten­sī­vi prā­to­ja, gan rak­stī­ja un zī­mē­ja, gan sa­vus ga­ra­dar­bus li­ka priek­šā ci­tiem, iz­man­to­jot gal­dus, krēs­lus, sie­nu un pat grī­du... Bi­ja gan pil­nī­gi tra­kas ide­jas, ko paš­val­dī­bas li­kum­do­ša­nas rām­jos uz­reiz prā­tī­gi ie­li­ka do­mes priekš­sē­dē­tājs Ine­sis Bo­ķis, gan arī da­ža la­ba tā­da, kas li­ka uz­ma­nī­gi sa­au­sī­ties — tur va­rē­tu kas sa­nākt!

ŠIS BŪS ĪPAŠS PAKALPOJUMS. Elī­na Lei­ma­ne-Duk­se pre­zen­tē pa­šu la­bā­ko no aug­stas pie­vie­no­tās vēr­tī­bas pa­kal­po­ju­miem, pa rei­zei pa­me­tot aci arī paš­val­dī­bas dar­bi­nie­ka Ed­ga­ra Ran­ti­ņa špi­ke­rī.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru