Futbolā — bez ārzemniekiem

- 3.Aprīlis, 2012
Sports
Laikrakstā

Kaut gan līdz Lat­vi­jas fut­bo­la čem­pi­o­nā­ta I lī­gas tur­nī­ra at­klā­ša­nas spē­lei Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā jā­gai­da vēl gan­drīz čet­ras ne­dē­ļas, Val­mie­ras FK ko­man­da no­piet­ni ga­ta­vo­jas jau­na­jai se­zo­nai. Par to stās­ta tre­ne­ris GATIS ĒRGLIS: — Šo­gad pār­bau­des spē­les sā­kām ne­daudz ag­rāk — feb­ru­ā­ra vi­dū, tie­ko­ties ar Rī­gas Fut­bo­la sko­las ko­man­du — vie­nī­go, ku­rai ša­jā se­zo­nā dots uz­de­vums cī­nī­ties par vie­tu virs­lī­gā. Ne­spē­lē­jot op­ti­mā­la­jā sa­stā­vā, pie­dzī­vo­jām ne­veik­smi, tā­pēc re­zul­tā­tu ne­at­klā­šu, ta­ču gu­vām la­bu pie­re­dzi, jau­nie­ši uz pre­ti­nie­ku fo­na va­rē­ja iz­vēr­tēt sa­vu meis­ta­rī­bu. Ar klu­ba jau­nās va­dī­bas at­bal­stu pie­da­lī­jā­mies la­bā tur­nī­rā ko­pā ar di­vām virs­lī­gas vie­nī­bām — Jel­ga­vu un Gul­be­ni, kā arī RFS ne glu­ži spē­cī­gā­ko sa­stā­vu. Tur­nī­ru ie­in­te­re­sē­ti vē­ro­ja jau­nat­nes iz­la­šu tre­ne­ri un virs­lī­gas ko­man­du skau­ti.

Tā­pat kā ie­priek­šē­jos ga­dos I lī­gas ko­man­du kom­plek­tē­sim no per­spek­tī­vā­ka­jiem Vid­ze­mes jau­na­jiem fut­bo­lis­tiem. Ār­zem­nie­kus pa­gai­dām ne­ņem­sim, kaut gan ie­spē­jas ir bi­ju­šas — Rī­gas tur­nī­ra lai­kā Ta­mazs Per­ti­ja pie­dā­vā­ja pie­cus gru­zī­nus, bet es zi­nu — ja ir pie­ci gru­zī­ni, tad tā vairs nav ko­man­da, bet ma­fi­ja.

Attēlā:

Tur­nī­ra meis­ta­rī­bas lī­me­nis ar kat­ru ga­du iz­lī­dzi­nās. — Starp se­šām virs­lī­gas dub­lie­ru un as­to­ņām I lī­gas ko­man­dām vairs nav iz­teik­tu pa­sta­rī­šu, kā sa­vu­laik Og­re vai Kul­dī­ga, tā­pēc kat­ras spē­les iz­nā­ku­mu no­teiks ne vien spē­lē­tā­ju meis­ta­rī­ba, bet lie­lā mē­rā arī ko­man­das rak­sturs, — sa­vē­jo iz­re­dzes pie­ze­mē­ti vēr­tē Ga­tis Ēr­glis.

Jā­ņa Lī­ga­ta fo­to


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru