Elīnas sapņu suns Brendijs

- 19.Aprīlis, 2012
Dzīvesstils
Laikrakstā

Lai arī ne ģi­me­nē, ne ra­di­nie­kiem su­ņi nav bi­ju­ši, Elī­nai tie pa­ti­ku­ši jau no bēr­nī­bas. Vi­sā­di — lie­li, ma­zi, gar­spal­vai­ni, īs­spal­vai­ni. Kad vi­ņa pa­au­gās, sā­ka pa­stip­ri­nā­ti in­te­re­sē­ties tie­ši par zel­tai­na­jiem ret­rī­ve­riem, kas, kā lie­ci­nā­ja in­for­mā­ci­ja, ir ļo­ti drau­dzī­gi, ne­vie­nam ne­da­ra pā­ri, vien­lai­kus ir ener­ģis­ki, mī­ļi, ģi­me­nis­ki. Mei­te­ne, pa­ti bū­da­ma ļo­ti ak­tī­va, no­do­mā­ju­si, ka tie­ši zel­tai­nais ret­rī­vers bū­tu vi­ņai pie­mē­ro­tā­kais suns. Pie­pil­dīt sap­ni par sa­vu su­ni Elī­na ga­ta­vo­jās mērķ­tie­cī­gi un ļo­ti no­piet­ni.

Attēlā:

LABĀKAIS. Pub­lis­ko­ti 2011. ga­da TOP su­ņu re­zul­tā­ti, un Bren­dijs at­zīts par pa­gā­ju­šā ga­da iz­stā­žu la­bā­ko zel­tai­no ret­rī­ve­ru. Abiem ar Elī­nu nu pa­vē­ru­šās jau­nas ie­spē­jas.

— Jel­ga­vas pu­sē at­ra­du zel­tai­no ret­rī­ve­ru au­dzē­ta­vu, sā­ku ar to sa­rak­stī­ties, in­te­re­sē­jos par šķir­ni, su­ņu au­dzi­nā­ša­nu, kop­ša­nu, iz­de­vu­miem uz­tu­rē­ša­nai. Ve­cā­ki par šo sa­rak­stī­ša­nos ne­ko ne­zi­nā­ja. Va­sa­ras sā­ku­mā, tas bi­ja 2010. ga­dā, au­dzē­ta­vā bi­ja plā­no­ti ku­cē­ni. Sa­pra­tu, ka jā­rī­ko­jas. Vis­pirms ru­nā­ju ar mam­mu — skaid­ro­ju, kā­pēc gri­bu tie­ši šā­du šķir­ni, kā­pēc vis­pār va­ja­dzīgs, kā­pēc suns mak­sā tik dār­gi un kā­pēc tie­ši no šīs au­dzē­ta­vas. Ma­ni ar­gu­men­ti bi­ja — suns va­ja­dzīgs, lai pa­šai bū­tu, ar ko no­dar­bo­ties, at­nā­kot mā­jās no sko­las, lai vi­su at­li­ku­šo die­nu ne­nāk­tos pa­va­dīt pie da­to­ra. Gri­bē­ju sev kā­du, ar ku­ru va­rēs jeb­ku­rā lai­kā iz­iet ārā, pa­spor­tot, lai ir kāds, kam uz­ti­cēt sa­vas bē­das, iz­rau­dā­ties, sniegt sa­vu mī­les­tī­bu, — stās­ta Elī­na.

Prot sa­pras­ties arī ar sve­šu su­ni

Zi­nā­ju, ka Elī­na ap­gu­vu­si hend­le­ra (cil­vē­ka, kas de­mon­strē su­ni eks­per­tam, lai viņš var dot at­bil­sto­šu no­vēr­tē­ju­mu par at­bil­stī­bu šķir­nei) pras­mes, bet ti­kai sa­ru­nas bei­gās mei­te­ne at­klā­ja, ka tas no­ti­cis jau pirms Bren­di­ja ie­gā­des.

Hend­le­ra lo­mā vie­nā no su­ņu iz­stā­dēm.

Komentāri
Pievienot komentāru