Ekonomika

Rūjienā sakārtotas ūdenslietas

- 6.Decembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Pilnīgi oficiāla informācija vēsta, ka Rūjienā pēc divarpus gadu darba noslēdzies vērienīgs ES līdzfinansēts ūdens un notekūdeņu sistēmu attīstības projekts "Rūjienas ūdenssaimniecības attīstība".

Valmieras mērs pateiksies lielākiem eksporta uzņēmumiem un „Spēlmaņu nakts” laureātiem

- 6.Decembris, 2010
Ekonomika
Portālā

Otrdien, 7.decembrī, pl.15:00 Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis tiksies ar to Valmieras uzņēmumu pārstāvjiem, kas atzīti par lielākajiem eksportētājiem 2009.gadā, kā arī sveiks Valmieras drāmas teātra pārstāvjus, kuri šogad ieguvuši „Spēlmaņu nakts” godalgas. Valmieras mērs pašvaldības apbalvojumu „Pateicība” par ieguldījumu teātra mākslā pasniegs arī Valmieras drāmas teātra aktrisei Ligitai Dēvicai.

„Cēsīs var!”: Jaunie uzņēmēji Cēsīs ir gatavi meklēt investorus visā Latvijā

- 5.Decembris, 2010
Ekonomika
Portālā

Biznesa inkubatora „Magnus” un Cēsu novada domes organizētā biznesa ideju konkursa „Cēsīs var!” dalībnieki jeb jaunie uzņēmēji ir ieguvuši jaunas zināšanas par tirgus pozīcijas noteikšanu jaunam produktam, par investoru piesaistes prezentācijas struktūru un noformējumu interaktīvā lekcijā, ko vadīja viens no veiksmīgākajiem Latvijas pārdošanas ekspertiem Nikita Kellermans.

Rudens izstādē Ražots Latvijā 2010 redzēts un dzirdēts

- 2.Decembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Viņ­ne­dēļ Rī­gā, Skon­to hal­lē, no­ti­ka šo­gad jau ot­rā iz­stā­de - ga­da­tir­gus Ra­žots Lat­vi­jā 2010. Sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar pa­va­sa­ra iz­stā­di šo­reiz no­teik­ti bi­ja vai­rāk da­līb­nie­ku. Ja ir ko­rekts at­se­viš­ķā žur­nā­lā Ra­žots Lat­vi­jā pub­li­cē­tais uz­ņē­mu­mu, zem­nie­ku saim­nie­cī­bu un in­di­vi­du­ā­lo ko­mer­san­tu sa­raksts, ar lie­lā­ku vai ma­zā­ku sten­du vai kā ci­tā­di pa­snieg­tu va­rē­ju­mu tur vien­kop va­ja­dzē­ja būt 239 sa­vu ie­ce­ru re­a­li­zē­tā­jiem. Ma­nu­prāt, ša­jā sa­rež­ģī­ta­jā lai­kā tā ir vis­no­taļ at­zīs­ta­ma ak­ti­vi­tā­te. Kā jau vien­mēr, bi­ja gan tie, kas ne­laiž ga­rām ne­vie­nu lī­dzī­gu pa­sā­ku­mu, gan arī tie, kam ar sa­vu uz­ņē­mēj­dar­bī­bu tas bi­ja pir­mais iz­nā­ciens uz lie­lās ska­tu­ves.

Kāpostu neparedzamā uzvedība

- 2.Decembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

— Ar ķi­me­nī­ti un bur­kā­nu. Svai­gi, krauk­šķī­gi un smar­žī­gi — ne par skā­bu, ne par sal­du, — tik ap­te­tīt­lī­gu uz­sla­vu dzir­dē­ju par skā­bē­tiem kā­pos­tiem. Uz eti­ķe­tes esot no­rā­dīts, ka ga­ta­vo­ti Ren­cē­nos, Lie­pu ie­lā, fir­ma gan uz­rak­stā ne­esot pa­ma­nī­ta. Brau­cam lū­kot un de­gus­tēt.

Kad visur smaržo piparkūkas

- 2.Decembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Ne­at­kār­to­ja­mais pi­par­kū­ku aro­māts mums nāk lī­dzi no bēr­nī­bas, tā­dēļ ga­da gai­šā­kie, gai­dī­tā­kie svēt­ki dau­dziem nav ie­do­mā­ja­mi bez brū­ni krauk­šķī­ga­jām sir­sni­ņām, zvaig­znī­tēm un mē­nes­ti­ņiem. Ra­žot­nēs, kur tos pa­ra­lē­li ik­die­nas pro­duk­ci­jai cep tirdz­nie­cī­bai, nu ie­stā­jies ga­da in­ten­sī­vā­kais dar­ba ritms. Tāds tas ir arī SIA Maiz­nī­ca Ie­va ra­žot­nēs.

Šanhajas "Expo" gūtās mācības

- 30.Novembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Open Smart Lunch lek­ci­ju cik­lā va­kar Vid­ze­mes Augst­sko­lā uz­ņē­mu­ma Aero­di­um pār­stā­vis ANSIS EGLE stu­den­tiem stās­tī­ja par pie­dzī­vo­to Ex­po iz­stā­dē Šan­ha­jā. Stu­den­tiem bi­ja ie­spē­ja uz­zi­nāt par rai­ba­jiem sa­ga­ta­vo­ša­nās dar­biem, kā arī dzir­dēt po­zi­tī­vus un aiz­rau­jo­šus stās­tus, kā Lat­vi­ja se­vi po­zi­ci­o­nē­ju­si pa­sau­lē.

Ekonomikā atgriežas līdzsvars II

- 29.Novembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

No­bei­gums

Uz Lies­mas jau­tā­ju­miem at­bild viens no zi­nī­gā­ka­jiem paš­mā­ju eko­no­mi­kas pro­fe­si­o­nā­ļiem — Nor­dea ban­kas ve­cā­kais eko­no­mists Andris Strazds.

Piena cena nekrītas

- 25.Novembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

— Šis gads,— se­ci­na «Val­mie­ras pie­na» val­des priekš­sē­dē­tājs Ro­lands Gul­bis,— ir lab­vē­līgs pie­na ra­žo­tā­jam. Pro­tams, kāds var vē­lē­ties ren­ta­bi­li­tā­ti pā­ri 50 pro­cen­tiem, bet par to, ka piens nes peļ­ņu, prie­cā­ja­mies vi­si. Va­sa­rā pie­na ce­nas ne­no­kri­tās, tās ir kriet­ni virs paš­iz­mak­sas.

Bioloģisko kartupeļu pārstrāde cietē

- 23.Novembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Cie­te kā sa­stāv­da­ļa ir bū­tis­ka dau­dzu pro­duk­tu ra­žo­ša­nā, un līdz ar to nav pa­ma­ta uz­trau­ku­mam, ka šis pro­dukts va­rē­tu kļūt ma­zāk pie­pra­sīts, glu­ži ot­rā­di — pa­sau­lē pie­pra­sī­jums pēc bio­lo­ģis­kās pro­duk­ci­jas pie­aug, jo ir no­teik­tas stin­gras pra­sī­bas vi­siem bio­lo­ģis­ki ra­žo­tiem pro­duk­tiem — arī lie­lā­ka­jai da­ļai (95 %) to sa­stāv­da­ļu ir jā­būt bio­lo­ģis­ki ra­žo­tām. Pa­lie­li­nās va­ja­dzī­ba arī pēc bio­lo­ģis­kās cie­tes.

Ekonomikā atgriežas līdzsvars I

- 22.Novembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Ne­bai­dos no­saukt sa­vu sa­ru­nu bied­ru — Nor­dea ban­kas (Nor­dea Bank Fin­land Plc Lat­vi­jas fi­li­ā­les) ve­cā­ko eko­no­mis­tu An­dri Straz­du — par vie­nu no Lat­vi­jas eko­no­mi­kā paš­laik kom­pe­ten­tā­ka­jiem eks­per­tiem. Pirms pus­ot­ra ga­da vi­ņa uz­stā­ša­nos Lat­vi­jas uz­ņē­mē­ju fo­ru­mā Arē­nā Rī­ga di­vos tur­pi­nā­ju­mos at­ļā­vos at­re­fe­rēt arī Lies­mā — kā Lat­vi­jas eko­no­mi­kas krī­zes īso kur­su I un II. Viņ­ne­dēļ man bi­ja ie­spē­ja zi­nā­mā mē­rā tur­pi­nāt šo ne­klā­tie­nē sāk­to dia­lo­gu, tie­sa, jau klā­tie­nē Val­mie­rā.

Esmu optimiste

- 19.Novembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Tā sa­ka Daiga Sprice, kas ko­pā ar vī­ru Ai­nā­ru saim­nie­ko Skaņ­kal­nes pa­gas­ta Vēr­ma­ņos. De­viņ­des­mi­to ga­du vi­dū ģi­me­ne mek­lē­ju­si ie­spē­ju pār­cel­ties no trīs­is­ta­bu dzī­vok­ļa uz lau­ku mā­ju un at­ra­du­si skais­tu vie­tu ne­tā­lu no Sa­la­cas. Dai­ga at­ce­ras, ka to­laik abiem ar vī­ru bi­ju­si lie­la ap­ņē­mī­ba saim­nie­kot lau­kos, to­mēr sā­ku­mā gā­jis grū­ti, jo bi­ju­si ne­zi­ņa un ne­dro­šī­ba.

Balva par jauno vecā vietā

- 19.Novembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Konkurence maizes tirgū ir liela. Tāpēc katrs maizes ražotājs cenšas noturēties, lai pastāvētu, attīstītos un izdabātu savam pircējam. Arī par to sarunā ar SIA "Liepkalni" mārketinga vadītāju Ievu Zariņu.

Ar divdesmit gadu pieredzi konsultāciju biznesā

- 10.Novembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

SIA «Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs» ir paplašinājusi savas darbības jomas. LLKC divdesmit gadu pieredze ļauj apmierināt gan mazu, gan lielu lauku uzņēmēju dažādās vēlmes. Klientu augstās prasības liek centra speciālistiem nepārtraukti papildināt zināšanas un gūt jaunu pieredzi.

Zelta oliņa un pāris vanckaru

- 8.Novembris, 2010
Ekonomika
Laikrakstā

Tā, po­lā­ri uz­skai­tot īpa­šās veik­smes un ne­veik­smes, var tē­lai­ni rak­stu­rot Val­mie­ras biz­ne­sa ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­ra (VBII) pir­ma­jos trīs dar­bī­bas ga­dos ie­spē­to, un tas no­teik­ti nav maz. Jau­no uz­ņē­mu­mu at­bal­stī­ša­nas pro­cess jeb in­ku­bē­ša­na ir ga­na sa­rež­ģīts, at­zīst VBII pro­jek­tu va­dī­tā­ja Elīna LEIMANE-DUKSE.