Dzied dāmu trio "Kas ar mani"

- 13.Septembris, 2010
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

Vi­ņas daudz­kārt ir dzir­dē­tas, jo dzied Ko­cē­nu no­va­da pa­sā­ku­mos, iz­stā­žu at­klā­ša­nās, lau­lī­bu ce­re­mo­ni­jās, svi­nī­gā pa­sā­ku­mā, kas vel­tīts sa­drau­dzī­bas part­ne­riem no Gī­ter­slo ap­riņ­ķa Vā­ci­jā, Zie­mas­svēt­kos Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā. Te gan trio pa­stā­vē­ša­nas čet­ros ga­dos vien div­reiz ie­ai­ci­nā­tas, bet pa­gā­ju­šo Zie­mas­svēt­ku sa­rī­ko­jums, ku­rā kon­cer­tē­ju­šas ko­pā ar mei­tām, ra­dī­jis īpa­ši emo­ci­o­nā­lu no­ska­ņo­ju­mu kā klau­sī­tā­jos, tā iz­pil­dī­tā­jās.

Attēlā: KAS AR MANI. Re­no­vē­tā Ko­cē­nu kul­tū­ras na­ma at­klā­ša­nas svēt­kos — no krei­sās Bai­ba Žei­ka­re un In­ta Ko­zu­ļi­na. Šo­reiz ar vi­ņām ne­bi­ja Ini­tas Jur­gen­ber­gas.

— Kat­rai ir savs pie­nā­kums — Ini­ta Jur­gen­ber­ga ir mū­su māk­sli­nie­ce, un mums jau ir bi­ju­šas di­vas vi­ņas ap­glez­no­to kon­cert­blū­žu kār­tas, Bai­ba Žei­ka­re spē­lē ģi­tā­ru, re­per­tu­ā­rā ir arī vi­ņas sa­ce­rē­tās dzies­mas, uz­stā­ša­nās rei­zēs vi­ņai uz­ti­cam arī uz­ru­nāt pub­li­ku, ma­nā zi­ņā ir trio mu­zi­kā­lā pu­se, sa­rak­stu vi­sām bal­sis, mē­ģi­nām ma­nās mā­jās, arī vē­lu va­ka­ros un nak­tīs. Pal­dies ģi­me­nei, kas sa­prot un at­bal­sta, — ie­pa­zīs­ti­na INTA KOZUĻINA.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru