Draudzīgā bariņā — eži, zirgi, tauriņi, nauda...

- 10.Maijs, 2012
Dzīvesstils
Laikrakstā

Vē­rī­gā­kie Val­mie­ras mu­ze­ja iz­stā­žu ap­mek­lē­tā­ji jau pa­ma­nī­ju­šies, dažs pat at­kār­to­ti un ko­pā ar maz­bēr­niem, ap­ska­tīt sko­lo­tā­ju un sko­lē­nu ko­lek­ci­ju iz­stā­di Velv­ju zā­lē.

Mu­ze­ja dar­bi­nie­ces pa­redz, ka pēc ne­dē­ļas Mu­ze­ju nak­tī tai būs ne ma­zā­ka pie­kri­ša­na kā pā­rē­jām eks­po­zī­ci­jām, jo būs arī ie­spē­ja ap­ru­nā­ties un iz­zi­nāt ko­lek­ci­ju au­to­ru stās­tus par sa­vu aiz­rau­ša­nos.

— Ro­si­nā­ju­mu sa­rī­kot pe­da­go­gu un vi­ņu au­dzēk­ņu ko­lek­ci­ju iz­stā­di iz­tei­ca Val­mie­ras Iz­glī­tī­bas pār­val­des spe­ci­ā­lis­te Lo­li­ta Va­na­ga, — iz­stā­des at­klā­ša­nā tei­ca mu­ze­ja iz­stā­žu un re­klā­mas no­da­ļas va­dī­tā­ja Gu­na Med­ne, no­rā­dot, ka viss ap­ska­tā­mais ir ti­kai da­ļa no tā, ko krāj sko­lo­tā­ji, to­mēr kat­rā ko­lek­ci­jā ir kas in­te­re­sants (Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas sko­lo­tā­ja Ju­ra Mūr­nie­ka nu­mis­mā­ti­kas ko­lek­ci­ja ir ap­brī­nas vēr­ta). Zi­nāms pār­stei­gums bi­ju­si sko­lē­nu ne­at­sau­cī­ba un se­ci­nā­jums: laiks, kad bēr­ni aiz­rau­tī­gi krā­ja mar­kas, kon­fek­šu un koš­ļe­ņu pa­pī­ri­ņus, mo­de­lī­šus, ir pa­gā­jis, mūs­die­nu sko­lē­nus vai­rāk in­te­re­sē da­tor­spē­les.

Attēlā pa labi:

IZSTĀDES ATKLĀŠANA. No krei­sās: Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las sko­lo­tā­ja Zi­gi­ta Bal­do­ne (ko­lek­ci­ja «Kār­šu ka­vas» un pild­spal­vas), pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­des Kār­lie­na struk­tūr­vie­nī­bas Pie­ne­nī­te pār­stā­ves San­ta Ca­ra un Lo­li­ta Bur­ce­va.

DĀVINA. Sko­lo­tā­jas Mā­ras Ga­va­res pild­spal­vu ko­lek­ci­ju pa­līdz vei­dot ko­lē­ģi un sko­lē­ni, un arī dok­to­rā­tā vi­ņu gai­dot mai­siņš ar da­žā­du fir­mu pild­spal­vām. — Man jau ne­va­jag lie­to­ša­nai, gal­ve­nais ir rak­stā­mā for­ma, ori­ģi­na­li­tā­te, da­žā­dī­ba.

An­ta Lū­sas fo­to


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru