Darbavietas rada uzņēmējdarbība

- 17.Oktobris, 2011
Viedokļi
Laikrakstā

Kopš 2009. ga­da, kad ti­ku ie­vē­lēts Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mē, es­mu paš­val­dī­bas de­pu­tā­tiem ie­snie­dzis 58 priekš­li­ku­mus, to­starp vai­rā­kus jau­nu dar­ba vie­tu ra­dī­ša­nai. Diem­žēl pie­dā­vā­tās ini­ci­a­tī­vas nav uz­klau­sī­tas. Vi­sus priekš­li­ku­mus es­mu ie­snie­dzis rak­stis­ki, lai bū­tu pa­ma­to­jums sniegt pār­ska­tu par pa­da­rī­to ie­dzī­vo­tā­jiem, kas par ma­ni bal­so­ju­ši. Ma­pe, ko, do­do­ties uz Sa­ei­mu, no­do­šu sa­vam pēc­te­cim Ul­dim Jan­so­nam, sa­krā­ju­sies diez­gan bie­za, vi­ņam šie ma­te­ri­ā­li lai kal­po kā ce­ļa­mai­ze, ko iz­man­tot un vēl­reiz ak­tu­a­li­zēt.

No sa­vas uz­ņē­mē­ja, ra­žo­tā­ja un eks­por­tē­tā­ja, kā arī di­vu ga­du de­pu­tā­ta pie­re­dzes va­ru teikt, ka viss, kas no­tiek taut­saim­nie­cī­bā un valsts at­tīs­tī­bā, ir 50 % at­ka­rīgs no paš­val­dī­bas un 50 % — no Sa­ei­mas un Mi­nis­tru ka­bi­ne­ta lē­mu­miem. Cik mēs pa­ši pa­rei­zi saim­nie­ko­sim, tā arī vei­do­sies paš­val­dī­ba, pil­sē­ta, no­vads.

Paš­laik Val­mie­ra kon­cen­trē­ju­sies uz in­fra­struk­tū­ru: jau sa­kār­to­ta ūdens­saim­nie­cī­ba, tur­pi­nās ie­lu re­mont­dar­bi un til­ta re­kon­struk­ci­ja. Ta­ču da­žos ga­dos no valsts iz­brau­ku­ši 20 % ie­dzī­vo­tā­ju — tā ir jau­na, tra­ģis­ka la­pas­pu­se Lat­vi­jas vēs­tu­rē, tik daudz cil­vē­ku nav zau­dē­ju­si ne­vie­na Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas valsts. Tā­pēc es uz­ska­tu, ka ne­pa­rei­zi bi­ja tik ļo­ti kon­cen­trē­ties uz in­fra­struk­tū­ras sa­kār­to­ša­nu, pil­nī­bā ne­ko ne­iz­da­rot at­tie­cī­bā uz jau­nām dar­ba­vie­tām, lai pie­sais­tī­tu cil­vē­kus, kas ga­ta­vi vei­dot jau­nus uz­ņē­mu­mus.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru