Bērni ir citādi

- 8.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

— Val­mie­ras in­te­grē­tās bib­li­o­tē­kas bēr­nu ap­kal­po­ša­nas no­da­ļā ko­pā ar bēr­niem bie­ži vien ie­ro­das vi­ņu ve­cā­ki,— stās­ta no­da­ļas va­dī­tā­ja, iz­stā­des kār­to­tā­ja Il­ze Kar­sa. — Ga­dās arī, ka pēc pa­do­ma vai at­bil­sto­šas grā­ma­tas at­nāk ve­cā­ki. Tā­pēc iz­lē­mām pie­vērst ve­cā­ku uz­ma­nī­bu tam, ka bēr­niem do­mā­tas grā­ma­tas jā­la­sa arī ve­cā­kiem, lai vi­ņi sa­pras­tu sa­vus bēr­nus. Vi­ņi ir jau ci­tā­di ne­kā pirms ga­diem div­des­mit vai trīs­des­mit bi­ja vi­ņu ve­cā­ki.

Ne­pa­ras­ti gud­ri­nie­ki ir dau­dzi bēr­ni jau pirms­sko­las ga­dos, bet īpa­ši ir pus­au­džu ga­di. Tad dau­dzās ģi­me­nēs ir grū­ti sa­pras­ties. Bet bēr­ni kaut­rē­jas vai bai­dās jau­tāt ve­cā­kiem un at­bil­des mek­lē ci­tur un ci­tā­di. Ir jau ter­mins — in­di­go bēr­ni. Vi­ņi bie­ži vien ir pār­ak­tī­vi, ska­ļi, paš­pār­lie­ci­nā­ti, uz­drīk­stas vai­rāk, nav tik pie­klā­jī­gi, kā mums gri­bē­tos. Da­ži ir it kā priek­šā sa­viem ga­diem un sa­vam lai­kam. Tā­dēļ jā­mai­nās arī pie­au­gu­ša­jiem, lai la­bāk ar bēr­niem sa­pras­tos, un tas bie­ži vien nav tik vien­kār­ši.

 


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru