Sarmīte Rudzīte

Pateikt paldies

6.Februāris, 2012
Izglītība
Laikrakstā

Jan­vā­ris ir Drau­dzī­gā ai­ci­nā­ju­ma mē­ne­sis. — Tie ir sko­las ide­jas svēt­ki, kam pa­ma­tā ir dā­vi­nā­tā­ja prieks, ar ku­ru ik­vie­nam ie­spē­jams vei­dot at­grie­ze­nis­ko sai­ti ar sko­lu — ne ti­kai ņemt no sko­las, bet arī tai dot. Sko­la ra­da po­ten­ci­ā­lu, kas se­vi pa­rā­dīs pēc dau­dziem ga­diem. Šo­brīd sko­lē­ni ar sa­vu pil­so­nis­ko stā­ju, ap­zi­nī­gu mā­cī­bu dar­bī­bu var ap­lie­ci­nāt, ka vē­las val­stij dot sa­vas zi­nā­ša­nas un ra­do­šās po­ten­ces,— tā svēt­kus rak­stu­ro Drau­dzī­gā ai­ci­nā­ju­ma Cē­su Valsts ģim­nā­zi­jas di­rek­to­re Da­ce Eg­lī­te.

Paldies par ceļamaizi nākamajai desmitgadei

1.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Izskanējušas svinīgās runas un valša ritmi, apēsta svētku torte, apklusuši salūta šāvienu trokšņi un ciemiņu balsis, un Valmieras Valsts ģimnāzija sāk atkal jaunu darba desmitgadi. Taču skolas saime vēl joprojām jūt savu viesu un absolventu laba vēlējumus un sirds siltumu, ko saņēmām ģimnāzijas 90 gadu jubilejā.