Atzinības zīme Diplomu pielikumiem

- 11.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Pa­gā­ju­ša­jā otr­die­nā svi­nī­gā ce­re­mo­ni­jā An­tver­pe­nē, Beļ­ģi­jā, Vid­ze­mes Augst­sko­lai ti­ka pa­snieg­ta Dip­lo­ma pie­li­ku­ma at­zi­nī­bas zī­me.

An­že­la Ju­rā­ne-Brē­ma­ne, ViA stu­di­ju pro­gram­mu me­to­di­ķe: — Dip­lo­ma pie­li­kums lat­vie­šu un an­gļu va­lo­dā sniedz bū­tis­kā­ko in­for­mā­ci­ju par augst­sko­las ab­sol­ven­ta iz­glī­tī­bas kva­li­fi­kā­ci­ju Lat­vi­jas iz­glī­tī­bas sis­tē­mas kon­tek­stā. At­zi­nī­bas zī­me ap­lie­ci­na, ka mū­su iz­snieg­tie dip­lo­ma pie­li­ku­mi at­bilst Ei­ro­pas stan­dar­tam. Ar šo at­zi­nī­bas zī­mi mēs va­ram ap­lie­ci­nāt, ka esam ce­ļā uz Ei­ro­pas lī­me­ņa iz­glī­tī­bu.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru