Ar Brazīlijas vēsmu un pārsteigumu

- 2.Septembris, 2011
Kultūra un izklaide
Laikrakstā

«Bun­dži­ņa ie­bie­zi­nā­tā pie­na ar cu­ku­ru, 3 ēdam­ka­ro­tes svies­ta, 1 ēdam­ka­ro­te ka­kao, 0,5 glā­zes pie­na, 1 olas dzel­te­nums, tum­šā šo­ko­lā­de, de­ko­ra­tī­vās šo­ko­lā­des gra­nu­las. Pan­nā sa­jauc ie­bie­zi­nā­to pie­nu ar pie­nu un svies­tu, ie­mai­sa ka­kao un šo­ko­lā­di. Vā­ra, ne­pār­trauk­ti mai­sot, ka­mēr ma­sa sa­bie­zē. At­dze­sē to vis­maz čet­ras stun­das. Ar ro­kām vei­do ne­lie­las bum­bi­ņas un ap­vār­ta tās de­ko­ra­tī­vās šo­ko­lā­des gra­nu­lās.»

Kas tur var sa­nākt? Bri­ga­dei­ros jeb bra­zī­lie­šu šo­ko­lā­des kon­fek­tes Nauk­šē­nu Cil­vēk­mu­ze­ja «Ka­fi­jas un bos­sa no­vas va­ka­rā» vie­nā no pē­dē­jām sil­ta­jām au­gus­ta no­va­ka­rēm. Ta­gad, ne­dē­ļu pēc sa­rī­ko­ju­ma, nāk klāt tie, kas ne­bi­ja at­nā­ku­ši un jau­tā — kad at­kār­to­siet? Viens no ie­mes­liem — in­ter­ne­tā mek­lē­jot so­lī­to bos­sa no­vas iz­pil­dī­tā­ju Mā­ri Rep­šu, re­zul­tāts — ne­kāds, gan­drīz ti­kai Nauk­šē­nu re­klā­ma. Bet Mā­ris pa­tie­šām ir re­āls cil­vēks un, lai pie­dod ci­ti mū­zi­ķi, viens no la­bā­ka­jiem, ja ne pats la­bā­kais, bos­sa no­vas iz­pil­dī­tājs Lat­vi­jā. Vien­kār­ši 16 ga­dus ce­ļo­jis un sa­bi­jis ār­ze­mēs, mā­jās at­grie­zies, kļu­vis par eks­pre­zi­den­ta Zat­le­ra mie­sas­sar­gu un uz ska­tu­ves dzir­dams pa­vi­sam re­tu rei­zi. Bet, tā kā vārds «bos­sa» kļu­va pa­zīs­tams un pla­ši iz­man­tots, ru­nā­jot par jau­nu mū­zi­kas sti­lu — sam­bas un dže­za sin­tē­zi 50-ga­dos Bra­zī­li­jā, — tad ska­nē­ja gan džezs, gan kaut kas no tan­go, sam­bas, arī dzies­mas no Chris Rea re­per­tu­ā­ra, un kon­certs ti­ka pa­beigts ar vie­nī­go lat­vie­šu bos­sa no­vas sti­la dzies­mu — «vi­jo­le raud žē­li...»


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru