Ar auto uz Mazsalacu pirms 77 gadiem

10.Maijs, 2012
Dzīvesstils
Laikrakstā

Šo­dien mo­dē ko­pī­gi iz­brau­cie­ni vien­die­nī­ši ar au­to­ma­šī­nām pa Lat­vi­ju. Brauc da­žā­du bied­rī­bu un klu­bu — gan lab­da­rī­bas or­ga­ni­zā­ci­ju, gan kon­krē­tu au­to mar­ku pie­kri­tē­ju — bied­ri, ko­pā ar sa­vām ģi­me­nēm un drau­giem ie­pa­zīs­tot dzim­to ze­mi.

Iz­rā­dās, šā­da lie­ta ne­bi­ja sve­ša Lat­vi­jā arī tad, kad mū­su val­stī bi­ja re­ģis­trē­ti vien 3819 au­to­mo­bi­ļi. Starp ci­tu, to­reiz — 1935. ga­dā — mēs bi­jām priek­šā igau­ņiem (3283 au­to) un tā­lu aiz­mu­gu­rē bi­jām at­stā­ju­ši lie­tu­vie­šus (1770 au­to)... Pa­lū­ko­sim, kā (turp­māk sa­gla­bā­ta au­ten­tis­ka tā lai­ka rak­stī­ba) Lat­vi­jas Re­pub­li­kas au­to klu­ba ofi­ci­āls or­gans — mē­neš­raksts au­to­mo­bi­ļu, mo­to­cik­lu, mo­tor­lai­vu un lid­ma­šī­nu tech­ni­kai, trans­por­tam un spor­tam Mo­tors (jū­lijs, 1935) sa­va au­to­ra M.Č. pub­li­kā­ci­jā Maz­sa­la­ca. Sa­ka­rā ar Lat­vi­jas au­to­mo­bi­ļu un mo­tor­spor­ta klu­ba un Lat­vi­jas au­to­mo­bi­ļu īpaš­nie­ku un va­dī­tā­ju bied­rī­bas iz­brau­ku­mu 16. jū­ni­jā uz Maz­sa­la­cu un Ska­ņo kal­nu. Marš­ruts: Rī­ga – Cē­sis – Val­mie­ra – Maz­sa­la­ca un at­pa­kaļ at­ai­no spilg­tā­kos tās die­nas iz­brau­ku­ma mir­kļus. Lūk, in­te­re­san­tā­kie frag­men­ti.

«Starts Rī­gā plkst. 5 rī­tā. Drīz aiz mu­gu­ras pa­liek Rī­gas ie­las un pil­sē­tas tu­vā­kā ap­kārt­ne. Vid­ze­mes šo­se­jā, 21. km no Rī­gas, vie­nai no ka­ra­vā­nes ma­šī­nām sāk svilt brem­zes. Ar ūdens kan­nu un uz­griež­ņu at­slē­gu de­fekts aši vien lik­vi­dēts. Pie­mi­ņai pa­liek vie­nī­gi uz kā­das virs­krek­la pie­dur­knes «eļ­ļas tech­ni­kā» glez­no­ta mē­re­na ģeo­gra­fi­jas kar­te».


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru