26. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Varis, Eduards, Edvards

Vecāki mācās

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Svē­tī­gi sta­ro­jot ad­ven­tes sve­cei, ap­lie­cī­bas par to, ka kļu­vu­ši zi­no­šā­ki, sa­ņē­ma as­to­ņi Val­mie­ras pa­gas­ta ve­cā­ki, kas no sep­tem­bra ap­mek­lē­ja bēr­nu emo­ci­o­nā­lās au­dzi­nā­ša­nas mā­cī­bu gru­pu.

Vecāki mācās

Attēlā:

BĒRNU emo­ci­o­nā­lās au­dzi­nā­ša­nas mā­cī­bu gru­pā arī šo­reiz ir gan mam­mas, gan tē­ti.

 

Burt­nie­ku no­va­da so­ci­ā­lais die­nests or­ga­ni­zē­jis jau vai­rā­kas gru­pas, ku­rā ve­cā­kiem des­mit no­dar­bī­bās bi­ju­si ie­spē­ja ie­pa­zīt sa­vu bēr­nu no da­žā­diem as­pek­tiem, uz­zi­nāt, kas ve­cā­kiem jā­ie­dod sa­viem bēr­niem, īpa­ši pirms­sko­las ve­cu­mā. Ve­cā­ki mā­cās ap­gūt jau­nas dis­cip­li­nē­ša­nas me­to­des, uz­klau­sīt ci­tu ve­cā­ku pie­re­dzi, jau­tāt, dis­ku­tēt par da­žā­dām ar bēr­nu au­dzi­nā­ša­nu sais­tī­tām tē­mām, kā arī ie­gūt do­mu­bied­rus un drau­gus.

Šo­reiz gru­pā ap­vie­no­jās ga­dos jau­ni ve­cā­ki, ku­ru ma­zu­ļiem cī­tī­gi skai­tī­jām lī­dzi kat­ru mē­ne­si — ku­ram ot­rais, ku­ram sep­tī­tais. Trīs­gad­nieks Marks bi­ja ve­cā­kais. Do­mā­jams, kā drau­gi no gru­pas at­va­dī­jās ne ti­kai ve­cā­ki, bet arī Va­ne­sa Mar­ta, Aleks un Ai­gars, vi­ņi ko­pā ar ve­cā­kiem ce­turt­die­nu rī­tos nā­ca uz at­bal­sta cen­tru Drau­dzī­bas ie­lā, omu­lī­gi drais­ko­jās, bro­kas­to­ja, no­snau­da un ne­trau­cē­ja ve­cā­kiem mā­cī­ties.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
11. Decembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri