25. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Junora, Anšlavs

Varēšana no dabas

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

ULDIS PUNKSTIŅŠ ir Be­ve­rī­nas no­va­da kul­tū­ras no­da­ļas va­dī­tājs, ak­tī­va, daudz­pu­sī­ga per­so­nī­ba.

DUETS. Uldis savās dziesmās arvien biežāk skan kopā ar meitu Annu.
DUETS. Uldis savās dziesmās arvien biežāk skan kopā ar meitu Annu.

Ta­vi kul­tū­ras ta­lan­ti ir ie­dzim­ti?

Pa­mats dro­ši vien no mam­mas. Vi­ņa strā­dā­ja Vents­pils kul­tū­ras na­mā. Un es, mazs pui­ka, mē­ģi­nā­ju­mu un kon­cer­tu lai­kā aiz­ku­li­sēs daudz­kārt snau­du vai arī rau­dzī­jos, ko tie lie­li da­ra. Mā­sas Ak­me­nes, ma­na mam­ma Bri­gi­ta un vi­ņas mā­sa Ira, dzie­dā­ja an­sam­blī Ho­ri­zonts. Arī es ar to bi­ju dau­dzos iz­brau­ku­mos.

Val­mie­rā abas mā­sas, Bri­gi­ta Punk­sti­ņa un Ira Kār­kla, dzie­dā­ja Stik­la šķied­ras rūp­nī­cas tau­tas estrā­des an­sam­blī Kvel­de. TEA bi­ja augsts no­sau­kums, kas jā­iz­cī­na ska­tēs. Tas de­va tie­sī­bas kon­cer­tēt ār­pus re­pub­li­kas. Kvel­de kā­du lai­ku bi­ja pat Lat­vi­jas PSR Fil­har­mo­ni­jas pa­spār­nē, tam uz­ma­nī­bu pie­vēr­sa pats Rai­monds Pauls. Un es, de­viņ­ga­dīgs pui­ka, ko­pā ar Kvel­di pir­mo rei­zi bi­ju ār­ze­mēs: Uk­rai­nā, Kri­mā.

Īpa­ši po­pu­lā­ra bi­ja an­sam­bļa va­dī­tā­ja Mār­ča Kal­ni­ņa dzies­ma Lai­mes putns abu mā­su bal­sīs. Un vie­nu ga­du Mik­ro­fo­na ap­tau­ja ne­no­ti­ka var­būt tā­pēc, ka šī dzies­ma tau­tas at­sau­cī­bā bi­ja ie­ka­bi­nā­ju­si Rai­mon­da Pau­la me­lo­di­jām... Dzies­ma jo­pro­jām dzir­da­ma ra­dio­pār­rai­dēs, bie­žāk gan ci­tos iz­pil­dī­ju­mos. Bet par Kvel­di no­teik­ti va­ja­dzē­tu uz­rak­stīt grā­ma­tu.

Pēc tam mam­ma dzie­dā­ja Dai­nā, tad De­dzie­dā, ta­gad Do­rē.

Es un dzie­dā­ša­na?

Pir­mās rei­zes bi­ja da­žu ga­du ve­cu­mā. Un daž­kārt no­skrē­ju no ska­tu­ves ar asa­rām un sau­cie­nu: — Mam­ma!

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
9. Oktobris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri