20. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Made, Irbe

Valmierai atkal savs kalendārs

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Val­mie­ras Tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas cen­trā no sest­die­nas no­pēr­kams Val­mie­ras ka­len­dārs 2011. ga­dam. Ka­len­dā­ra ofi­ci­ā­lā pre­zen­tā­ci­ja, klāt­e­sot fo­to­grā­fi­ju au­to­riem, pa­re­dzē­ta šo­dien pl.16.

Valmierai atkal savs kalendārs

Attēlā:

LABA DĀVANA ZIEMASSVĒTKOS. At­tē­lā ar ka­len­dā­riem ro­kās nodaļas speciālists Edu­ards Je­go­rovs.


Lī­dzek­ļu trū­ku­ma dēļ pa­gā­ju­šā ga­dā ka­len­dā­ra ne­bi­ja, stās­ta Val­mie­ras sa­bied­ris­ko at­tie­cī­bu un tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas no­da­ļas va­dī­tā­jas viet­nie­ce Il­ze Lie­pa: — Šis ir ce­tur­tais Val­mie­ras ka­len­dārs, jo jau ie­priek­šē­jos ga­dos pil­sē­tas ie­dzī­vo­tā­ji at­zi­na ka­len­dā­ru par la­bu un no­de­rī­gu Zie­mas­svēt­ku dā­va­nu. Dau­dzi da­žā­du ap­stāk­ļu dēļ no Val­mie­ras ir aiz­brau­ku­ši, tā­dēļ, uz­dā­vi­nāts, tas zi­nā­mā mē­rā vei­do saik­ni ar mā­jām.  Arī Val­mie­ras uz­ņē­mu­mi ka­len­dā­ru lab­prāt dā­vi­na sa­viem dar­bi­nie­kiem un sa­dar­bī­bas part­ne­riem gan Lat­vi­jā, gan ār­pus tās. Šo­gad tas no­dru­kāts 800 ek­sem­plā­ros — ne­daudz ma­zā­kā skai­tā ne­kā ci­tus ga­dus.  Ka­len­dārs ir A3 for­mā­tā, krā­sains, tā di­zai­na pa­ma­tā ir Val­mie­ras fo­to­kon­kur­sos at­la­sī­tas fo­to­grā­fi­jas — gan no ne­sen no­ti­ku­šā, gan arī ie­priek­šē­jo ga­du dar­bi. At­tē­li ir iz­vie­to­ti tā, lai kat­ram mē­ne­sim bū­tu at­bil­stošs ga­da­laiks. Da­žiem mē­ne­šiem at­tē­lus ne­at­ra­dām, tā­dēļ iz­man­to­jām tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas cen­tra rī­cī­bā eso­šās fo­to­grā­fi­jas. Fo­to­grā­fi­ju au­to­ri ir Nils Smel­te­ris, Gun­tis Vīk­sna, Ai­vis Stra­čin­skis, Ma­tīss Mar­kov­skis, Jā­nis Prie­dī­tis, Edu­ards Je­go­rovs un An­tis Lū­sa.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
14. Decembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri