23. Jūlijs, 2019
Vārda dienu svin: Magda, Magone, Mērija

Uzvaras var gūt tikai savā zemē

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Ag­ro­no­mi IVAN­DA un RIT­VARS LEI­TE­NI, Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jai lik­vi­dē­jot vie­nī­go šķir­ņu sa­lī­dzi­nā­ša­nas ie­cir­kni Vid­ze­mē, pa­li­ka bez al­go­ta dar­ba un bi­ja kā no lai­vas iz­mes­ti. Abiem to­laik pie­ti­ka uz­ņē­mī­bas ne­pa­do­ties un ar cī­nī­tā­ja ga­ru mi­nis­tri­jā pie­dā­vāt šo dar­bu pa­veikt pri­vā­ti. Lai tas no­tik­tu, ie­pir­ku­ma kon­kur­sos vi­ņiem ar­vien no jaun­a jā­ie­gūst valsts pa­sū­tī­jums. Tas, ka SI­A Ru­ģē­ni augu šķir­ņu sa­lī­dzi­nā­ša­nu valsts uz­de­vu­mā veic nu jau 13 ga­du, lie­ci­na ti­kai par pro­fe­si­ona­li­tā­ti.

Uzvaras var gūt tikai savā zemē

Kā­dēļ iz­vē­lē­jā­ties būt par ag­ro­no­miem un kā kļu­vāt par pār­i?

Ivan­da: — 1988. ga­dā pa­bei­dzu 77. vi­dus­sko­lu Rī­gā. Vec­mā­mi­ņas mu­di­nā­ta, de­vos ie­sniegt do­ku­men­tus Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tē. Pir­mais cil­vēks, ko sa­ti­ku pie augst­sko­las dur­vīm, bi­ja Rit­vars. Vai­cā­ju, vai viņš ne­zin, kur no­dod do­ku­men­tus. Vi­ņam pa­do­mā esot tas pats. Gā­jām rei­zē. At­kal ti­kā­mies ies­tāj­ek­sā­me­nos. Pēc ķī­mi­jas ek­sā­me­na at­klā­jās, ka arī Rit­va­ram ceļš uz Rī­gu. Brau­cām ko­pā. At­va­do­ties vie­no­jā­mies, ka 1. sep­tem­brī uz Jel­ga­vu brauk­sim rei­zē. Tā arī no­ti­ka. Tad bi­ja stu­den­tu tal­kas lau­kos. Pa­ma­zām vei­do­jās mū­su drau­dzī­ba. Pēc ot­rā kur­sa bi­ja bil­di­nā­jums, ku­ram pie­kri­tu ne­do­mā­jot.

Rit­vars: — To, ka bū­šu ag­ro­noms, zi­nā­ju jau piec­u ga­du ve­cu­mā. Mans tēvs An­drejs bi­ja ag­ro­noms. Klau­so­ties vi­ņa stās­tus par stu­den­tu dzī­vi ag­ro­no­mos, sa­pra­tu – tā ir ma­na no­lem­tī­ba! Ta­gad, 41 ga­da ve­cu­mā, ne mir­kli to ne­no­žē­lo­ju. Par augst­sko­lai un vē­lā­kai dzī­vei ne­pie­cie­ša­ma­jām pa­mat­zi­nā­ša­nām pal­dies sa­ku ķī­mi­jas sko­lo­tā­jam Ro­ber­tam Po­gu­lim un bi­olo­ģi­jas sko­lo­tā­jam Ul­dim Pa­eg­lim Val­mie­rā.

Lei­te­nu dzim­tā val­da prin­cips, ko ie­au­dzi­nā­ja ve­cais­tēvs, Ul­maņ­lai­ka sko­las di­rek­tors: Lei­te­ni pre­cas vien­reiz un ti­kai vie­nu, to īs­to mei­te­ni ved mā­jās rā­dīt ve­cā­kiem. Pirms Ivan­das pie ma­nis bi­ja cie­mo­ju­šās vai­rā­kas mei­te­nes, bet Ivan­da bi­ja vie­nī­gā, ar ko ie­pa­zīs­ti­nā­ju ve­cā­kus.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
22. Septembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri