19. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Melānija, Imanta

Uz putnu tirgu pēc skaistuma

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Šo­pa­va­sar no «Ce­mex» Put­nu die­nu pa­sā­ku­miem iz­vē­lē­jā­mies pie­da­lī­ties Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des vi­des in­spek­to­res Rū­tas Ze­pas va­dī­ta­jā put­nu vē­ro­ša­nas pār­gā­jie­nā Se­das pur­vā. Šī vie­ta lī­dzī­gi kā Kol­ka un Pa­pes da­bas parks pa­va­sa­ros put­nu mig­rā­ci­ju ce­ļā ir īpa­ša, te dien­nak­tī vien kā­dā iz­de­vies pa­ma­nīt vai­rāk ne­kā 90 put­nu su­gas.

Uz putnu tirgu pēc skaistuma

Sest­die­nas rīts Jēr­cē­nos sa­gai­da ar pa­ma­tī­gu vē­ju. Bet tas ne­bi­ja no­bai­dī­jis pār­des­mit put­nu vē­ro­tā­ju no Stren­čiem, Val­mie­ras un par Hen­ri­ha gru­pi­ņu sauk­tus en­tu­zi­as­tus no Rī­gas, ar ko jau bi­jām ti­ku­šies pie Burt­nie­ka.

Kad do­da­mies pur­va vir­zie­nā, Rū­ta stās­ta, ka jau ie­priek­šē­jā va­ka­rā kā­dā mež­ma­lā pa­ma­nī­ju­si dzēr­ves. Tur tās ie­rau­gām arī mēs, bet put­ni tū­daļ ce­ļas spār­nos, pa­gūs­tam vien sa­skai­tīt 21. Tā­lāk ar rī­ta sau­cie­niem li­do­ju­mam ce­ļas arī ķī­vī­šu bars. Var no­jaust, ka šie put­ni mūs­pu­ses ci­ņos ligz­dām vie­tu vēl ne­mek­lē. Čet­ri cī­ru­ļi, kas cī­ru­ļo­ja, it kā gai­sā pie kaut kā tu­ro­ties, lai­kam gan jau ir uz vie­tas pa­lie­ko­ša kom­pā­ni­ja.

Attēlā:

CEĻOJUMS. Put­nu vē­ro­tā­jus uz tor­ni vi­zi­nā­ja Rū­ta Ze­pa (pie ai­riem).

Āri­jas Ro­ma­nov­skas fo­to

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
17. Aprīlis, 2012

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri