18. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Trīsreiz deviņpadsmit plus x...

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Ma­nu­prāt, ir trīs vei­du val­mie­rie­ši: vie­ni Val­mie­rā pie­dzimst un no­sir­mo, ci­ti do­das prom un ne­at­grie­žas; tre­šie ir še dzi­mu­ši, augu­ši, sko­lā gā­ju­ši, aiz­de­vu­šies pa­sau­lē, lai at­griez­tos.

Pie­de­ru tre­ša­jiem: ir ma­nā dzim­ta­jā pil­sē­tā kas tāds, kas ne­laiž prom pa­vi­sam, jo pa­klai­ņo­ju kur ne­būt pa­sau­lē un at­kal es­mu at­pa­kaļ.

Trīsreiz deviņpadsmit plus x...

Ja ne­skai­ta lai­mī­go bēr­nī­bu un bēr­nu­dār­za lai­kus, ap­zi­nā­to dzī­vi no­sa­cī­ti es­mu sa­da­lī­ju­si pa­gai­dām trīs pos­mos — kā sme­jies, tā sau­ca­mās pus­mū­ža krī­zes lai­kā pie­lē­mu: 19 ga­du es­mu mā­cī­ju­sies (fak­tis­ki jau kā­du ga­du vai­rāk), 19 ga­du es­mu mā­cī­ju­si (nu, var­būt kā­du mē­ne­si ma­zāk), ta­gad 19 ga­dus da­rī­šu, ko gri­bu.

Mā­cī­jos Val­mie­ras 4. vi­dus­sko­lā — pal­dies pir­ma­jai sko­lo­tā­jai Ār­ijai Ba­cei un pa­mat­sko­las kla­ses audzi­nā­tā­jai Klā­rai Blīg­znai. To­mēr se­vi sau­cu par vies­tu­rie­ti, jo vi­dus­sko­las ga­di ri­tē­ja Vies­tur­sko­lā. Bi­jām ra­do­ša fi­zi­kas-ma­te­mā­ti­kas-pe­da­go­ģi­jas no­vir­zie­na kla­se, un audzi­nā­tājs Vik­tors Dan­cis mū­su ak­ti­vi­tā­tes ne­brem­zē­ja (šo­gad sa­li­do­ju­mā smai­dot at­ce­rē­jā­mies dau­dzas tra­ku­lī­bas, tos­tarp arī pa­sā­ku­mu ar mak­ten pa­tie­sī­go de­vī­zi: Lai cik tu dumjš, at­bil­stošs darbs at­ra­dī­sies! Mums bi­ja arī vis­la­bā­kā li­te­ra­tū­ras sko­lo­tā­ja Da­ce Dal­bi­ņa!

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
22. Septembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

Ceturtā veid valmieriec

Es ir dzims Valmierā, gājs Buratino bēndārza(ta bij tiko uzcelc), tad es pamet Valmier, bet vienmēr tur to mīļ sirdi, un vienmēr priecajas te iegriesties, kad brauc ciemos pie radniekiem.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri