17. Jūlijs, 2019
Vārda dienu svin: Aleksejs, Aleksis

Trīs interesanti letiņi

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Žur­nā­lis­ta darbs ir aiz­rau­jošs ar to, ka ne­kad ne­va­ri pa­re­dzēt, ko sa­stap­si sa­vā ce­ļā. Tie­ši tā­da iz­nā­ca sest­die­na pirms ne­dē­ļas, kad te­pat Burt­nie­ku no­va­dā — Ēve­lē un Ma­tī­šos — ra­dās ie­spē­ja pa­ru­nāt ar trim per­so­nī­bām. Jau­nā­kais no vi­ņiem ir Jē­zus ve­cu­mā, dzi­mis Aus­trā­li­jā, vi­dē­jais ir mans Ame­ri­kā dzi­mis vien­au­dzis, bet tre­šais — vēl īs­tos Ul­maņ­lai­kus te­pat Lat­vi­jā ska­tī­jis vīrs, kas šo­ru­den svi­nēs apa­ļus 90.

VISVALDIS NAGOBADS
VISVALDIS NAGOBADS

Pa­sau­les ho­ke­ja dak­te­ris Nr. 1

Mēdz teikt — jo cil­vēks sa­vā ga­rā lie­lāks, jo vien­kār­šāks sa­vā ārie­nē un sir­snī­gāks. Visvaldis Nagobads, pa­tie­šām le­ģen­dārs cil­vēks pa­sau­les ho­ke­ja ap­rin­dās, ir tie­ši šis ga­dī­jums.

Daudz dzir­dēts par šo sla­ve­no vī­ru — ho­ke­ja dak­te­ri Na­go­ba­du. Cik jums ga­du?

Nu ir 89, pa­tie­sī­bu sa­kot, 18. no­vem­brī būs pil­ni 90.

Tad jau jūs esat tas vis­īs­tā­kais lat­vie­tis!

Tā iz­nāk.

Jū­su dzī­ve lai­kam bi­ju­si ga­na rai­ba — pār­skrie­sim tai āt­ri pā­ri...

Ir gan rai­ba. Es­mu dzi­mis, uz­au­dzis un vi­sas sko­las cau­ri gā­jis Rī­gā. Uni­ver­si­tā­tē pir­mos di­vus ga­dus no­stu­dē­ju me­di­cī­nu, tad ie­sau­ca le­ģi­o­nā. Vē­lāk stu­di­jas no­bei­dzu Vā­ci­jā, pēc tam pār­cē­los uz Ame­ri­ku, kur spe­ci­a­li­zē­jos ķi­rur­ģi­jā un sā­ku strā­dāt Mi­ne­so­tas uni­ver­si­tā­tē. No tu­rie­nes ma­ni pie­sais­tī­ja vie­tē­jai ho­ke­ja vie­nī­bai, un no tu­rie­nes vē­lāk dau­dzi spē­lē­tā­ji ti­ka uz ASV valsts­vie­nī­bu. Tā kā es šos spē­lē­tā­jus zi­nā­ju, tad ma­ni 1967. ga­dā ie­sais­tī­ja arī valsts­vie­nī­bā. Un tad sā­ku brau­kāt ar vi­ņiem ap­kārt pa tur­nī­riem — līdz pat 1990. ga­dam.

 

ALDIS BĒRZIŅŠ

 

As­tro­noms ar olim­pis­ko zel­tu

Vairs ne­at­ce­ros, kad un kā pir­mo­reiz par vi­ņu, lat­vie­ti ASV vo­lej­bo­la iz­la­sē, dzir­dē­ju pir­mo­reiz. To­reiz, vēl PSRS lai­kos, mū­su pre­sē zi­ņas par trim­das lat­vie­šu dzī­vi oke­ā­na vi­ņā kras­tā ne­maz tik vieg­li ne­no­nā­ca. Bet nu viņš ir Los­an­dže­lo­sas olim­pis­ko spē­ļu, ko PSRS boi­ko­tē­ja po­li­tis­ku ie­mes­lu pēc, at­bil­dot uz ASV boi­ko­tu 1980. ga­da Mas­ka­vas olim­pi­ā­dē, čem­pi­ons vī­ru vo­lej­bo­lā, lat­vie­tis Aldis Bērziņš. Esam vien­au­dži.

Ka lat­vie­tis Al­dis Bēr­ziņš spē­lē­jis un la­bi spē­lē­jis ASV vo­lej­bo­la iz­la­sē, sa­vu­laik la­sīts. Kāds bi­ja ceļš līdz olim­pis­ka­jam zel­tam?

Es­mu dzi­mis Ame­ri­kā, bet ma­na mā­te ir no Lie­pā­jas un tēvs no Li­te­nes, ma­zi­ņas pil­sē­ti­ņas Vid­ze­mē. Vi­ņi ap­pre­cē­jās Ame­ri­kā, es pie­dzi­mu De­la­vē­ras šta­tā. Mums vi­dus­sko­lā vo­le­ja ne­bi­ja, to ie­mā­cī­jos no tē­va. To­ties spē­lē­jām lat­vie­šu vi­dus­sko­las va­sa­ras no­met­nē Gar­eze­rā, Mi­či­ga­nā. Šo va­sa­ras vi­dus­sko­lu arī vi­si ma­ni trīs dē­li — Kriš­jā­nis, Mi­ķe­lis un Dai­nis — ir pa­bei­gu­ši, un man ir liels prieks būt Lat­vi­jā ar vi­ņiem ko­pā. Es es­mu vi­ņu tre­ne­ris. Mēs jau spē­lē­jām Tu­ku­mā un Jel­ga­vā, gā­ja la­bi — esam trīs spē­les uz­va­rē­ju­ši, ne­vie­nu pa­spē­lē­ju­ši, ta­ču cī­ņas bi­ja ļo­ti sī­vas.

 

RŪDIS ARVĪDS DANCIS

 

Lat­vie­tī­bas uz­tu­rē­tājs Aus­trā­li­jā

Kad Ma­tī­šos pēc ALA un Sē­li­jas pui­šu bas­ket­bo­la ma­ču mek­lē­ju in­ter­vē­ja­mo uz­va­rē­tā­ju ko­man­dā, Rī­gā dzi­mu­šais Jā­nis Krūms man no­rā­da uz sa­vu ko­man­das bied­ru, kas pat­la­ban zā­lā­jā iz­stai­pa kā­ju mus­ku­ļus. Rūdis Arvīds Dancis ru­nā lie­lis­kā lat­vie­šu va­lo­dā.

Rū­dis vai to­mēr Rū­dolfs?

Nē, tie­ši Rū­dis. Es­mu dzi­mis Dien­vid­aus­trā­li­jā, Ade­lai­dē. Man ir 33 ga­di.

Tik daudz es tev ne­do­tu... Kāds ir tavs dzī­ves stāsts?

Kopš bēr­nī­bas spē­lē­ju bas­ke­tu. Mans tēvs un on­ku­lis spē­lē­ja olim­pis­ka­jās spē­lēs Aus­trā­li­jas iz­la­sē, ta­jos ga­dos vi­ņi bi­ja pā­rāk lie­li, ga­ri pui­ši — 7 pē­das 1 col­la un 6 pē­das 10 col­las.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
25. Jūnijs, 2011

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri