25. Aprīlis, 2019
Vārda dienu svin: Līksma, Bārbala

Veselība un labklājība

Brīnumtablete vēl nav izdomāta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­dims Se­ra­fi­movs ir jaun­pie­nā­cējs mūs­pu­sē jau la­bi ie­pa­zī­to ģi­me­nes ār­stu sai­mē. Kad pa­gā­ju­ša­jā ga­dā Ma­tī­šu un Bēr­zai­nes pa­gas­ta ie­dzī­vo­tā­ji pa­li­ka bez sa­va dak­te­ra, si­tu­ā­ci­ju glā­ba Maz­sa­la­cas ār­sti, ta­ču tas bi­ja ti­kai pa­gai­du ri­si­nā­jums.

Skolas bērnu ikdiena — veselīga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par gan­drīz vi­su Val­mie­ras sko­lu ik­die­nas ēdien­kar­ti rū­pē­jas uz­ņē­mums SIA Kan­tī­ne B, gā­dā­jot, lai bēr­ni sa­ņem­tu ve­se­lī­gu, vit­amī­niem un mi­ne­rāl­vie­lām ba­gā­tu mal­tī­ti. Fir­ma arī uz­reiz at­sau­cās uz val­stī pirms trim ga­diem ro­si­nā­to pro­gram­mu Sko­las piens un pa­gā­ju­ša­jā ga­dā sāk­to pro­gram­mu Sko­las aug­lis.

Lielākas iespējas palīdzēt valmieriešiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­me ap­stip­ri­nā­ju­si sais­to­šos no­tei­ku­mus «Par paš­val­dī­bas pa­lī­dzī­bu dzī­vok­ļa jau­tā­ju­mu ri­si­nā­ša­nā Val­mie­ras pil­sē­tā», līdz ar to pa­pla­ši­not per­so­nu lo­ku, kam pie­nā­kas šā­da pa­lī­dzī­ba. Stās­ta ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma ap­saim­nie­ko­ša­nas pār­val­des spe­ci­ā­lis­te mā­jok­ļu jau­tā­ju­mos ILZE PUŽULE:

Medicīnas vilinājums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā ga­dā pirms Lat­vi­jas ju­bi­le­jas Tri­kā­tas dok­to­rā­ta ār­stei INESEI VERŠELO At­zi­nī­bas rak­stu pie­šķī­ra Stren­ču no­vads. Vi­ņas ap­rū­pē ir pa­cien­ti arī ša­jā maz­pil­sē­tā, tā­pat Plā­ņu pa­gas­tā, ne­dau­dzi arī Bil­skā un Vij­cie­mā, ko­pā — ap 1600 pa­cien­tu. Tri­kā­tā dak­te­re strā­dā jau 18. ga­du. Tri­kā­tai ar Plā­ņiem kād­reiz bi­ju­si vie­na am­bu­lan­ce, bet pirms ga­diem 14, kad at­bil­sto­ši lai­kam va­ja­dzē­jis mai­nīt no­sau­ku­mu, ra­dies SIA «Tri­kā­tas dok­to­rāts». (Pirms ga­diem 40, kā lie­ci­na Lat­vi­jas PSR Ma­zā en­cik­lo­pē­di­ja, Tri­kā­tā bi­ju­si lau­ku ie­cir­kņa slim­nī­ca ar 25 vie­tām.)

Izmēri asinsspiedienu!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­sen Lat­vi­jā veik­tais sirds ve­se­lī­bas pē­tī­jums at­klā­ja sa­trau­co­šus fak­tus par valsts ie­dzī­vo­tā­ju asins­spie­die­na rā­dī­tā­jiem. Pro­ti: pa­aug­sti­nāts asins­spie­diens ir 44 % ie­dzī­vo­tā­ju virs 25 ga­diem — 40 % sie­vie­šu un 53 % vī­rie­šu — un gan­drīz pu­se Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju ne­kon­tro­lē sa­vu asins­spie­die­nu. Lai no­skaid­ro­tu sirds ve­se­lī­bas stā­vok­li, pir­mais un vien­kār­šā­kais uz­de­vums ir iz­mē­rīt asins­spie­die­nu, tā­pēc Lat­vi­jas kar­dio­lo­gu bied­rī­ba sā­ku­si ak­ci­ju «120/80 Iz­mē­ri asins­spie­die­nu!»

Izaicinājumi kopā esot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rā ce­tur­to ga­du pan­si­o­nā­ta tel­pās Kau­gu­ru ie­lā 3 dar­bo­jas die­nas centrs bēr­niem un jau­nie­šiem ar īpa­šām va­ja­dzī­bām (iz­vei­dots ar LR Lab­klā­jī­bas mi­nis­tri­jas pro­jek­ta un Val­mie­ras paš­val­dī­bas at­bal­stu). Ik die­nas to ap­mek­lē 8 — 12 cil­vē­ki. No­teik­ti ir vēl cil­vē­ki ar in­va­li­di­tā­ti, kas mā­jās jū­tas vien­tu­ļi, bet pie­trūkst dros­mes mai­nīt ik­die­nu.

Ārstniecības augi mūsu veselībai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien Val­mie­ras mu­ze­ja Pils­kal­na mā­jā bi­ja ie­spē­ja tik­ties ar ārst­nie­cī­bas au­gu zi­nā­tā­ju un au­dzē­tā­ju Zel­tī­ti Ka­vie­ri. Iz­rā­dās, ka nav maz cil­vē­ku, kas in­te­re­sē­jas par ie­spē­ju uz­la­bot ve­se­lī­bu ar da­bas vel­šu pa­lī­dzī­bu.

No pagraba līdz sestajam stāvam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­ne­dēļ Vid­ze­mes slim­nī­cas pa­cien­ti un dar­bi­nie­ki sāk ap­dzī­vot iz­re­mon­tē­tas un mūs­die­nī­gi ie­kār­to­tas no­da­ļu tel­pas no pa­gra­ba līdz ses­ta­jam stā­vam.

Vistuvāk pacientiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Slim­nī­ca maz­pil­sē­tā ir viens no cen­triem, kas no­dro­ši­na dzī­ves kva­li­tā­ti un pie­sais­ta ie­dzī­vo­tā­jus, tā­dēļ paš­val­dī­bas un lau­ku ļau­dis cen­šas sa­gla­bāt sev tu­vā­kās me­di­cī­nas ie­stā­des un šī cī­ņa ne­kad ne­bei­dzas.

Maz­sa­la­cas slim­nī­cas di­rek­tors EDGARS GRANDĀNS strā­dā Maz­sa­la­cā no 1981. ga­da un pie­dzī­vo­jis daudz pār­mai­ņu me­di­cī­nas jo­mā:

Operācija labākai dzīves kvalitātei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mo­der­na, mi­ni­mā­li in­va­zī­va (ci­tiem vār­diem — ar pa­vi­sam ne­lie­lu ķi­rur­ģis­ku ie­jauk­ša­nos), efek­tīvs pro­blē­mas ri­si­nā­jums un dzī­ves kva­li­tā­tes uz­la­bo­jums — tā rak­stu­ro­ja­ma jau­nā ķi­rur­ģis­kā me­to­de, ko ta­gad veic arī Vid­ze­mes slim­nī­cā Val­mie­rā. Tā do­mā­ta sie­vie­tēm ar bie­ži sa­sto­pa­mu, bet tik de­li­kā­tu sa­slim­ša­nu, ka vi­ņas par to ne­at­zīs­tas pat sa­vām drau­dze­nēm — dzi­mum­or­gā­nu no­slī­dē­ju­mu, ko bie­ži pa­va­da urī­na ne­sa­tu­rē­ša­na.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Partneri