21. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Matīss, Modris, Mariss

Viesis

Ar skaidru mērķi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

KARLĪNE CERCINA. Mākslas galerijas Laipa vadītāja. Jaunībā Rubenes pamatskolā — skolas un starpskolu konkursa Zeltene uzvarētāja, skolas lepnums, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā — skolas prezidente, viena no labākajām, aktīvākajām skolniecēm.

Žanete Uškāne: dzīve, kurā esi nepieciešams cilvēkiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­pil­nus 23 ga­dus jau­nā Ža­ne­te Uš­kā­ne vi­jol­nie­ces gai­tas sā­ka 1993. ga­dā Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las vi­jo­les no­da­ļā pie sko­lo­tā­jas Mai­jas Ozo­las. Vē­lāk mei­te­ne spē­lē­ja arī Val­mie­ras ka­me­ror­ķes­trī un bi­ja stī­gu or­ķes­tra kon­cert­meis­ta­re, 2000. ga­dā sā­ka mā­cī­bas Emī­la Dār­zi­ņa mū­zi­kas sko­lā. Ša­jā lai­kā Ža­ne­te snie­dza vai­rā­kus kon­cer­tus Lat­vi­jas pil­sē­tās, bi­ja Emī­la Dār­zi­ņa mū­zi­kas vi­dus­sko­las sim­fo­nis­kā or­ķes­tra kon­cert­meis­ta­re. 2006. ga­da de­cem­brī Ža­ne­te Lon­do­nā veik­smī­gi iz­tu­rē­ja kon­kur­su ie­stāj­ek­sā­me­nos Lon­do­nas Ka­ra­lis­kās mū­zi­kas aka­dē­mi­jā. Lon­do­nā Ža­ne­te ir pie­da­lī­ju­sies vai­rā­kās meis­tar­kla­sēs pie tā­diem pa­snie­dzē­jiem kā Li­o­nel Handy, Gar­field Jack­son, Hu Kun u.c. Šo­gad au­gus­tā Ža­ne­te uz­stā­jās Val­mie­ras Mū­zi­kas sko­las dār­za kon­cer­tā ko­pā ar Ai­vu Tau­ri­ņu.

Ikvienu rīcību var izskaidrot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­reiz sest­die­nas vie­sis ir zvē­ri­nā­ta ad­vo­kā­te MIRGA PRIEDĪTE. Val­mie­rie­te kopš vi­dus­sko­las, kad no Ran­kas uz še­jie­ni pār­cē­lās mā­te. Va­ro­ņos gan mā­cī­ju­sies ti­kai ga­du, pēc tam aiz­gā­ju­si uz Mur­jā­ņiem, kur spe­ci­a­li­zē­ju­sies viegl­at­lē­ti­kā. Iz­ci­lu sa­snie­gu­mu ša­jā jo­mā ne­esot bi­jis, ta­ču Mur­jā­ņi pa­vi­sam no­teik­ti ie­mā­cī­ju­ši ak­tī­vu dzī­ves­vei­du.

Varēšana no dabas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ULDIS PUNKSTIŅŠ ir Be­ve­rī­nas no­va­da kul­tū­ras no­da­ļas va­dī­tājs, ak­tī­va, daudz­pu­sī­ga per­so­nī­ba.

Skola ir komandas darbs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vakar daudzās skolās krita vadība, stundas vadīja skolēni un skolotāji pēkšņi kļuva palaidnīgi. Skolotāju dienā mainīties lomām patīk visiem.

No saknēm Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

AIJA KUĢE. Šo­dien vi­ņa, no tā­lu­ma at­stei­gu­sies, ir sa­vas sko­las 90. ju­bi­le­jas vieš­ņa. Ai­ja jau vi­dus­skol­nie­ces ga­dos, kad lat­vie­šu va­lo­das sko­lo­tā­jas Ai­nas Lie­pi­ņas ie­teik­ta, va­sa­rās pie­strā­dā­ja Lies­mā, no sa­viem vien­au­džiem at­šķī­rās ar pat­stā­vī­gu, tam lai­kam ne­tra­di­ci­o­nā­lu do­mā­ša­nu, var­būt pat vēl ne­ap­jaus­tu iek­šē­jo brī­vī­bu, kas vē­lāk vi­ņai ne­ļaus pa­do­ties vai­rā­ku­ma vie­dok­lim, bet ka­ra žur­nā­lis­tes gai­tās sa­gla­bāt sa­vu si­tu­ā­ci­jas iz­prat­ni.

Lielākā kļūda — neprotam sarunāties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ILZE POLKA Val­mie­rā ie­nā­ku­si kā spe­ci­ā­lis­te pirms­sko­las iz­glī­tī­bā un sā­ku­si strā­dāt par au­dzi­nā­tā­ju to­laik tik­ko dur­vis vē­ru­ša­jā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē «Sprī­dī­tis». Ar sir­snī­bu vi­ņa jo­pro­jām at­ce­ras, kā pil­sē­ta sa­gai­dī­ju­si jau­nos spe­ci­ā­lis­tus. Bet pēc 18 ga­diem nā­cies at­zīt (arī vīrs Ivars bi­ja pe­da­gogs, ak­tīvs spor­tists, ģi­me­nē au­ga di­vi dē­li), ka sa­vas va­ja­dzī­bas un in­te­re­ses ar al­gu no­dro­ši­nāt ne­va­rēs:

Vīrs, ko nevar regulēt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Trešdien 80 gadu jubilejā valmierieti JĀNI HELMANI sveica pūtēju orķestra Signāls vīri un Ziemeļu elektrisko tīklu transporta daļas veterāni.

No čipsu gabaltirdzniecības līdz Mobilajai vēsturei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mūsu abu ceļi, iespējams, nekad vairs nekrustosies. Šis patiesībā ir monologs ar īsiem komentāriem, jo pēc viņa uzstāšanās kādā jūlija sestdienā Valmierā reģionālajā Ideju kausa 2010 pasākumā pēc privātas sarunas, manuprāt, vairs neprasījās.

Nepiedienīgi jauns savam jau paveiktajam. Pats joko, ka tikai šogad saviem darbiniekiem atklājis savus 22 gadus, līdz tam vairums viņam devuši 27 - 28... Starp citu, šogad 20. jūnijā rakstītajā CV viņš min tikai dzimšanas datumu, ne gadu un ailē nacionalitāte raksta - eiropietis... Jauneklis ar apskaužamu ožu biznesā un jau ar taustāmiem nopelniem izvēlētajā jomā - informācijas tehnoloģijās - ne tikai Latvijā. Tāds ir KRISTOFS BLAUS:

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri