17. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Uga, Hugo, Uģis

Dzīvesstils

Mācoties saprast pasauli

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā Vid­ze­mes olim­pis­kā cen­tra spor­ta re­ha­bi­li­tā­ci­jas cen­trā ik­mē­ne­ša te­ma­tis­ka­jā sa­ru­nā par tē­mu Pa­sau­les uz­tve­res ie­spē­jas ar in­te­re­sen­tiem ti­kās pa­zīs­ta­mais ārsts re­a­ni­ma­ta­logs PĒTERIS KĻAVA.

Optimistiskās ceturtdienas Vilpulkā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau piek­to ga­du kat­ru ce­turt­die­nu pul­ciņš Vil­pul­kas dā­mu la­bā­ka­jos ga­dos re­gu­lā­ri un ar prie­ku do­das uz feld­šer­pun­ktu iz­vin­gri­nāt ro­kas, kā­jas un stī­vo spran­du, jo stā­ja ne­esot ag­rā­kā. Tie­ši tā Stā­ja nav ag­rā­kā arī no­sauk­ta vin­gro­tā­ju ne­lie­lā ko­pa, ko ar ra­do­šu iz­do­mu va­da feld­še­re Il­ga Kļa­vi­ņa.

Harmonijā ar Visumu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

San­skri­tā vārds jo­ga no­zī­mē ap­vie­not. Tā pa­līdz har­mo­ni­zēt prā­tu, ķer­me­ni un ga­ru, snie­dzot vie­no­tī­bas sa­jū­tu ar Vi­su­mu. Jo­gas kā se­nās in­die­šu vē­dis­kās fi­lo­zo­fi­jas pa­mat­prin­ci­pi ir mū­žī­gi un tik­pat pa­tie­si šo­dien, kā pirms vai­rā­kiem ga­du tūk­sto­šiem. Tā ir pa­sau­lē se­nā­kā me­to­de cil­vē­ka per­so­nī­bas vis­pu­sī­gai at­tīs­tī­bai. Jo­ga ne­slu­di­na vie­nu kon­krē­tu re­li­ģi­ju, un tie­ši tā­pēc jo­gas dzī­ves­vei­du un fi­lo­zo­fi­ju var lie­tot jeb­kurš ne­at­ka­rī­gi no re­li­ģis­kās pār­lie­cī­bas. Nā­kot no se­nās In­di­jas kul­tū­ras, ta­jā ne­ap­šau­bā­mi pa­rā­dās hin­duis­ma ele­men­ti un aus­tru­mu pa­sau­les uz­tve­re.

Jo­gas bū­tī­bu skaid­ro vē­dis­kais as­tro­logs un jo­gas sko­lo­tājs ATIS ZARIŅŠ.

Godina meistarus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Čet­ras sest­die­nas tau­tas daiļ­ama­ta meis­ta­re maz­sa­la­cie­te Ras­ma Ābol­ti­ņa mā­cī­ja adīt du­bult­cim­dus. Lie­kot val­dzi­ņu pie val­dzi­ņa un pa­ve­die­nu vi­su lai­ku uz­ma­not, top dar­biņš, kas ie­sā­cē­jam sā­ku­mā šķiet tik sa­rež­ģīts. Ras­ma sa­ka: adī­tā­ji, ka­mēr mā­cās, pat ne­sa­ru­nā­jas, jo vi­sa uz­ma­nī­ba pie­vēr­sta adīk­lim. Ik pa brī­ti­ņam no­san pa sma­gai no­pū­tai, ka viss jā­sāk no ga­la un at­kal jā­vai­cā meis­ta­ram vai uz­vir­mo pa sa­jūs­mas sau­cie­nam, ka iz­de­vies gan un mā­ka gan­drīz ro­kā.

Brenguļos būs piparkūku talka

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Sar­ka­nā Krus­ta Val­mie­ras ko­mi­te­jas Bren­gu­ļu no­da­ļas iz­vei­do­tā­ja In­ga Ro­zi­ņa ko­pā ar In­gu Ra­su un Lin­du Ri­bu ro­si­na pirms Zie­mas­svēt­kiem Be­ve­rī­nas no­va­dā rī­kot pi­par­kū­ku cep­ša­nas tal­ku.

Pirmo adventa svētdienu gaidot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ad­vents no­zī­mē gai­das, ce­rī­bu, at­brī­vo­ša­nos. Šo svēt­dien mil­jo­niem mā­jās vi­sā pa­sau­lē ad­ven­ta vai­na­gos ie­deg­sies pir­mā sve­ce, jo sā­cies lau­kā pats tum­šā­kais, bet dvē­se­lēs gai­šā­kais Zie­mas­svēt­ku gai­dī­ša­nas laiks.

Dejotprieks vainagojies panākumiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No Rī­gas V starp­tau­tis­kā jau­nie­šu jaun­ra­des TV kon­kur­sa «De­bi­ja 2010» at­grie­zu­šās de­ju stu­di­jas «Hai­dar» da­līb­nie­ces Irī­na Bo­ri­se­vi­ča, Lu­ī­ze Ber­ga un Ja­na Sol­da­to­va, vi­ņas ka­te­go­ri­jā «de­ja» iz­cī­nī­ju­šas ot­ro vie­tu.

"Liesma" uzlauž kodu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­die­nas pie­va­ka­res no­ti­ku­mi pil­sē­tas cen­trā vien­kār­šus ga­rām­gā­jē­jus, ie­spē­jams, at­stā­ja ne­zi­ņā. Ko gan va­rē­tu no­zī­mēt se­šu sig­nāl­ra­ķe­šu iz­šau­ša­na pa­šā cen­trā un 81 tra­ka cil­vē­ka iz­mi­sī­ga skrai­de­lē­ša­na pa ie­lām ar gais­mas ķer­me­nī­šiem, tur­klāt tā­dos laik­ap­stāk­ļos, kā­dos lie­lā­kā da­ļa cil­vē­ku la­bāk iz­vē­lē­tos sil­tu dī­vā­nu un kar­stu tē­ju.

Māras torte Skaņkalnē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Uz­vā­ra pie­nu, met iek­šā man­nu — tas viss jā­da­ra ūdens pel­dē, un, kad put­ra ga­ta­va, liek klāt svies­tu un pu­to, ka­mēr ne­la­bi pa­liek,— tas ir tāds iz­rauts sī­ku­miņš no Mā­ras Per­ses pa­do­miem (— Pie­rak­stiet: uz ki­lo­gra­mu tor­tes bis­kvī­tam va­jag se­šas olas!).

Aizvien mundri

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viesturs un Sarma Siktāri ir ak­tī­vi pen­si­o­nā­ri, kas ie­sais­tās pa­gas­ta un no­va­da sa­bied­ris­ka­jā dzī­vē. Abi sa­vu­laik pār­dzī­vo­ju­ši ko­mu­nis­tu re­pre­si­jas, bet jo­pro­jām sa­gla­bā­ju­ši op­ti­mis­mu un dzī­ves­prie­ku.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri