16. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Jūlija, Džuljeta

Dzīvesstils

Inese Ziņģīte: ķermenis ir jāmīl!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai tad Lat­vi­jā vēl ir kāds, kas vi­ņu ne­zi­na! — arī tāds ap­gal­vo­jums dzir­dēts. Lai­kam jau tais­nī­ba: kad pa­jau­tā in­ter­ne­tā vis­zi­nei Go­og­le, «Ine­se Ziņ­ģī­te» pa­rā­dās vai­rāk rei­žu ne­kā dau­dzu lat­vie­šu pop­mū­zi­kas zvaig­žņu un dā­mu po­li­ti­ķu vār­di, un skait­ļi ir ie­spai­dī­gi. Lies­ma lai­kam ir vie­na no ne­dau­dza­jiem se­vi cie­no­ša­jiem iz­de­vu­miem, kas ap­brī­no­ja­mo sie­vie­ti vēl nav pie­mi­nē­jis, tā­tad... Ga­lu ga­lā vi­ņa jo­pro­jām dzī­vo te­pat Vid­ze­mē, Nī­tau­rē — kai­mi­ņos, bi­ju­ša­jā Cē­su ra­jo­nā.

Fiziskās aktivitātes paša veselībai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Fi­zis­kās ak­ti­vi­tā­tes cil­vē­kam ir tik­pat ne­pie­cie­ša­mas, kā pār­ti­ka. Dau­dzi tās veic vin­gro­ša­nas zā­lēs, kur pie­eja­mi da­žā­di rī­ki un var iz­vē­lē­ties teh­ni­kas.

Mājās — ar pārliecību un savu motivāciju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

—  Īs­te­nī­bā pirms des­mit ga­diem, kad pa­bei­dzu vi­dus­sko­lu, ne­bi­ja īs­tas sa­pra­ša­nas, kur ir ma­na īs­tā vie­ta, — sa­ka val­mie­rie­te AIJA BŪMANE. — Pēc to­rei­zē­jās Val­mie­ras 4. vi­dus­sko­las iz­vē­lē­jos stu­dēt bio­lo­ģi­ju, lai gan par bio­lo­ga pro­fe­si­jām zi­nā­ju maz. Bet, pro­tams, pa­ti to iz­do­mā­ju. Pa­ra­lē­li stu­di­jām 18 ga­dos jau sā­ku strā­dāt fa­kul­tā­tes la­bo­ra­to­ri­jā. Strā­dā­jot ba­ka­lau­ra dar­bu, mik­ro­bio­lo­ģi­jas la­bo­ra­to­ri­jā sē­dē­ju ar pi­pe­ti ro­kās, tas nu ga­lī­gi vairs ne­pa­ti­ka. Vai­rāk vi­li­nā­ja sa­skar­sme ar cil­vē­kiem, un ma­ģis­tran­tū­rā iz­vē­lē­jos mā­cī­ties per­so­nā­la va­dī­bu Rī­gas Starp­tau­tis­ka­jā eko­no­mi­kas un biz­ne­sa ad­mi­nis­trā­ci­jas augst­sko­lā.

Sākas jauns fotokonkurss

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­gad «Lies­mas» fo­to­kon­kurss pār­ce­ļas uz in­ter­ne­tu. Turp­māk jū­su ie­sū­tī­tās fo­to­grā­fi­jas no­do­sim vēr­tē­ša­nai por­tā­lā www.elies­ma.lv re­ģis­trē­ta­jiem lie­to­tā­jiem.

Vindā kūsā dzīvība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aiz mu­gu­ras kār­tē­jie Zie­mas­svēt­ku un Jau­nā ga­da brīv­die­nu ka­mo­li, bet ne vi­siem. Sko­lē­niem un pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­žu bēr­niem brīv­die­nas vēl tur­pi­nās. Ak­tī­vā­kie šo lai­ku iz­man­to liet­de­rī­gi, cits bau­da zie­mas prie­kus, cits pa­līdz ve­cā­kiem tikt ga­lā ar snie­ga sa­gā­dā­ta­jām pro­blē­mām, bet vēl kā­da da­ļa šo lai­ku pa­va­da Val­mie­ras jau­nat­nes cen­tra Vin­da ra­do­ša­jos pul­ci­ņos.

Mēs esam tas, ko mēs ēdam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Tam, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam un ku­rā lai­kā to da­rām, ir bū­tis­ka no­zī­me ve­se­lī­bas uz­tu­rē­ša­nā,— uz­sver ve­se­lī­bas cen­tra Ap­ar­mi­ta ģi­me­nes ār­ste un ajur­vē­das kon­sul­tan­te ILONA ĀBELE. — Bal­sto­ties uz ajur­vē­du, cil­vē­ki ie­da­lās trīs kon­sti­tu­ci­o­nā­la­jos ti­pos. Vē­ja (va­ta) ti­pa cil­vē­kam va­ja­dzē­tu ēst četr­reiz die­nā, uguns (pit­ta) ti­pa trīs­reiz, ze­mes (kap­ha) ti­pa cil­vēks var ēst vie­nu vai di­vas rei­zes die­nā.

Smēdē arī var izkalt laimi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš tā­liem lai­kiem, kad zie­mas nakts vis­ga­rā­kā, kā gais­mas at­dzim­ša­nas brī­nums bi­ja arī ka­lē­ja smē­de, kur ēzē zem og­lēm un pel­niem uguns dzī­vo mū­žī­gi. Vien da­žas rei­zes jā­pūš plē­šas, lai og­les ie­gai­lē­tos un at­dzim­tu lies­mas. Ta­jās ka­lējs tad ka­la gan pa­ka­vus Zie­mas­svēt­ku ka­ma­nu vil­cē­jam bē­rim, gan pie lau­ku sē­tas vār­tu sta­ba pie­nag­lo­ja­mu lai­mes pa­ka­vu.

Par saulgriežiem, Ziemassvētkiem un senču saknēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

BAIBA (va­lod­nie­ce, 27) un JURIS (tie­su me­di­cī­nas eks­perts, 27) IVULĀNI ar dē­lu Jur­ģi ne­sen pār­cē­lu­šies uz Val­mie­ru. Bai­ba un Ju­ris cen­šas kopt lat­vie­šu sen­se­nās tra­dī­ci­jas un svi­nēt Zie­mas saul­grie­žus. Vi­ņu īs­tie svēt­ki sā­kas ne­vis kā lie­lā­ka­jai da­ļai Zie­mas­svēt­ku va­ka­rā 24. de­cem­brī, bet gan pā­ris die­nu ag­rāk, kad vis­ga­rā­kā nakts un īsā­kā die­na.

Latvieši nav pazaudējuši savas mācības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Man Zie­mas­svēt­ki tā­pat kā Jā­ņi un pā­rē­jās svi­na­mās die­nas ga­dā ir no­zī­mī­gas, un lie­lā­ko­ties tā­dēļ, ka vei­do ma­nas dzī­ves rit­mu, va­da ma­nas iz­jū­tas, brie­du­mu. Ja vēr­tē pēc veik­tās dar­bī­bas — jā, ne­ko daudz es ne­da­ru, lai šos svēt­kus (vai die­nas) ie­kus­ti­nā­tu, bet — tās pa­stā­vēs ne­at­ka­rī­gi no ma­nis, no ci­tu uz­ska­tiem, no ide­o­lo­ģi­jas vai ma­su spie­die­na — tā­pat kā dien­nakts ritms ri­tēs ne­at­ka­rī­gi no tā, kā mēs to no­sau­cam vai ci­kos lie­kam tam sāk­ties un beig­ties!

Neiznieko brīvdienas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kat­ru rī­tu ejot uz sko­lu un pēc­pus­die­nā nā­kot at­pa­kaļ, pa­laist ga­rām pil­sē­tā vir­mo­jo­šo Zie­mas­svēt­ku sa­jū­tu nav ie­spē­jams. Uz­ņē­mē­ji no­trau­su­ši pu­tek­ļus no mir­go­jo­ša­jām lam­pi­ņām un iz­kā­ru­ši tās uz ēku fa­sā­dēm, mā­ju lo­gu ai­lēs ie­lik­tas sve­cī­tes, un pa­šā Val­mie­ras cen­trā sa­vu vie­tu at­ra­du­si pil­sē­tas gal­ve­nā eg­le.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri