15. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Undīne, Leopolds, Unda

Viedokļi

Es esmu,

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

es pro­tu, es va­ru. Ar šiem vien­kār­ša­jiem vār­diem va­rē­tu rak­stu­rot ko­pē­jo sa­jū­tu vi­sām tām lau­ku sie­vie­tēm, kas šo­dien pul­cē­jas no vi­siem valsts no­va­diem Lat­vi­jas lau­ku sie­vie­šu ap­vie­nī­bas 10. kon­fe­ren­cē Rī­gā, Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jā.

Vientulīgā pacietība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Stās­ta, ka vi­sa Ei­ro­pa brī­no­ties par lat­vie­šu tau­tas lēn­prā­tī­bu un sto­i­cis­mu — val­dī­ba ķe­ras pie pen­si­jām, ma­zi­na al­gas un so­ci­ā­los mak­sā­ju­mus, lik­vi­dē dar­ba­vie­tas, pa­lie­li­na no­dok­ļus, bet mēs, mie­ra­mi­kas, ne ti­kai pa­cie­tī­gi klu­sē­jam, bet pat ar vis­lie­lā­ko at­bal­stu no jau­na ie­vē­lam «bu­dže­ta cir­pē­ju un SVF pa­kal­pi­ņu» un uz­ti­cam vi­ņam tur­pi­nāt va­dīt val­dī­bu.

Vēsture — politikas instruments Krievijas varas rokās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Fran­ci­jas prem­jer­mi­nistrs Žoržs Kle­man­so XX gad­sim­ta sā­ku­mā vēs­tī­ja: «Karš ir pā­rāk sva­rīgs, lai to at­stā­tu ģe­ne­rā­ļu zi­ņā!» Lī­dzī­gu at­tiek­smi, ti­kai pret vēs­tu­res jau­tā­ju­miem, pauž Krie­vi­jas va­ras eli­te. Lai gan, uz­ru­nā­jot kai­miņ­val­stu sa­bied­rī­bu, Krie­vi­jas po­li­ti­ķi ai­ci­na vēs­tu­ri at­stāt vēs­tur­nie­kiem, to­mēr pa­ši da­ra pre­tē­jo.

Kad nemāca likums, māca nelaime

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Āt­rās dus­mās vai lie­lās bē­dās var sa­ru­nāt daudz ne­pa­rei­zī­bu. Tā­das dau­dzos in­ter­ne­ta por­tā­los un ci­tos ma­su sa­zi­ņas lī­dzek­ļos ša­jās die­nās la­sā­mas sa­ka­rā ar no­ti­ku­mu Se­das dī­ķos, kur tra­ģis­ki bo­jā aiz­gā­ja trīs mak­šķer­nie­ki — ga­dos vēl jau­ni val­cē­nie­ši. Iz­skan pār­me­tu­mi gan ze­mā­ka ran­ga ie­rēd­ņiem un die­nes­tiem gan pat iekš­lie­tu mi­nis­trei Lin­dai Mūr­nie­cei un Valsts uguns­dzēsības un glāb­ša­nas die­nes­ta va­dī­tā­jam Ai­na­ram Pen­cim, ka pie­tie­ka­mi ope­ra­tī­vi un pla­šā mē­ro­gā nav sāk­ta mek­lē­ša­na, kad 17. no­vem­bra va­ka­rā ti­ka sa­ņem­ta zi­ņa par šo trīs vī­rie­šu ne­at­grie­ša­nos ne mā­jās, ne pla­šās ūdens­til­pes kras­tā.

Gādnieks ir strādnieks. Arī Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms di­viem ga­diem Lat­vi­jā bi­ja ap­mē­ram 40 tūk­sto­ši as­toņ­pa­dsmit­ga­dī­gu jau­nie­šu, pēc čet­riem pie­ciem ga­diem šis skait­lis sa­ruks uz pu­si. Tie­ši tā­pat sa­ma­zi­nā­sies arī po­ten­ci­ā­lo stu­dē­tā­ju skaits, ne­iz­bē­ga­mi pa­ģē­rot ra­di­kā­lu re­for­mu aug­stā­ka­jā iz­glī­tī­bā jeb augst­sko­lu skai­ta bū­tis­ku sa­ma­zi­nā­ša­nu, at­zīst viens no zi­nī­gā­ka­jiem eko­no­mi­kas eks­per­tiem mū­su val­stī An­dris Strazds, pie­bil­stot, ka šī strik­tā pra­sī­ba gan ne­at­tie­co­ties uz Vid­ze­mes un ci­tām re­ģi­o­nā­la­jām augst­sko­lām, kas bie­ži vien pil­da arī so­ci­ā­lās in­fra­struk­tū­ras funk­ci­jas.

Nav karogmasta - nav patriotisma?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nav lielākas vai mazākas mīlestības, stiprākas vai vājākas, cēlākas vai pliekanākas. Vai nu mīlestība vienkārši ir, vai arī tās nav pavisam. To zina katrs, kas piedzīvo vai vismaz reizi ir piedzīvojis šīs jūtas. Tāpēc arī mīlestības - vienalga, vai runa ir par erotisku tieksmi vai pilsonisku patriotismu - neesamību nekas neapliecina skaidrāk kā plātīšanās ar tās lielumu.

Korupcijas apkarotāju riņķa dancis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jā lai­kā pub­lis­ka­jā tel­pā iz­skan da­žā­di un pret­ru­nī­gi vie­dok­ļi par ma­tu skal­dī­ša­nu Ko­rup­ci­jas no­vēr­ša­nas un ap­ka­ro­ša­nas bi­ro­jā (KNAB). Ša­jā in­stan­cē pil­nā spa­rā rit at­tie­cī­bu skaid­ro­ša­na ko­rup­ci­jas ap­ka­ro­tā­ju aug­stā­ka­jā lī­me­nī, cen­šo­ties no­skaid­rot, kurš pel­nī­jis tie­sī­bas dē­vē­ties par mi­nē­tās no­za­res pirm­rind­nie­ku.

Karogs nav jāpērk katru dienu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

In­du­lis Rū­sis,

Val­mie­ras ie­cir­kņa kār­tī­bas po­li­ci­jas no­da­ļas priekš­nieks:

— Ar at­gā­di­nā­ju­mu ie­dzī­vo­tā­jiem, ka pie ie­stā­žu, uz­ņē­mu­mu un or­ga­ni­zā­ci­ju, kā arī dzī­vo­ja­ma­jām ēkām, valsts svēt­kos ir jā­būt iz­kār­tam valsts ka­ro­gam, 11. no­vem­brī, Lāč­plē­ša die­nas rī­tā, de­vā­mies ap­gai­tā pa ie­cir­kņa te­ri­to­ri­ju. Pār­do­mas rai­sī­ja sa­ru­nas gan ar mā­ju saim­nie­kiem, kas vēl lais­ki dzē­ra rī­ta ka­fi­ju vai bi­ja tik­ko pa­mo­du­šies, gan ar tiem, kas par šiem svēt­kiem bi­ja aiz­mir­su­ši, kā arī ar da­žiem uz vi­su pa­sau­li nik­na­jiem, kas vai­no­ja val­sti, ku­ras dēļ jau div­des­mit ga­du ne­pie­tie­kot nau­das, lai no­pirk­tu ka­ro­gu. Ka­rogs gan nav jā­pērk kat­ru die­nu, to ie­gā­dā­jas uz ga­du ga­diem.

Par dzīves kvalitāti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

* Iz­strā­dāt na­ci­o­nā­lās iden­ti­tā­tes un in­te­grā­ci­jas valsts pro­gram­mu ar mēr­ķi stip­ri­nāt pie­de­rī­bas sa­jū­tu Lat­vi­jai.

* Stip­ri­nāt Dzies­mu un de­ju svēt­ku tra­dī­ci­ju.

* Līdz 2012. ga­dam pa­beigt Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­lās bib­li­o­tē­kas būv­nie­cī­bu.

Kaņepju audzēšanā jākooperējas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa vie­nam sa­sniegt ne­var ne­ko. Ta­gad mēs, in­dus­tri­ā­lo ka­ņep­ju au­dzē­tā­ji, esam sa­me­tu­šies ko­pā — cil­vē­ki, kam ir vie­na vai di­vu ga­du pie­re­dze šīs kul­tū­ras au­dzē­ša­nā. Mums vei­do­ša­nās sta­di­jā ir ko­ope­ra­tī­vā sa­bied­rī­ba, kur lik­sim ko­pā katrs sa­vus re­sur­sus, kas nu ku­ram ir — gan nau­du, gan prā­tu, gan vi­su pā­rē­jo. Tad būs ie­spē­jams tikt arī pa­šiem pie sa­vas ka­ņep­ju no­vāk­ša­nas un pār­strā­des teh­ni­kas.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri