23. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Strauta, Grieta

Viedokļi

Mežs aiz sociālā budžeta kokiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēdējās dienās sabiedrībā plašu ažiotāžu izsaukusi diskusija par Latvijas pensiju sistēmas nākotni.

Vai tiešām jādzīvo ātri un jāmirst jaunam?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iedomājiet slimnieku, kam ārstu konsilijs līdz galam vēl nav noteicis diagnozi, bet apkārt jau skraida ķirurgi un paziņo, ka noteikti griezīs.

Augstākās izglītības ķīselis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ja sa­lī­dzi­na ar Ķī­nas mē­ro­giem, tad Lat­vi­ja ar sa­viem pā­ris mil­jo­niem ie­dzī­vo­tā­ju tā­da ne­lie­la pil­sē­te­le vien ir, to­ties ar kā­dām am­bī­ci­jām! Ne­sen vie­su die­nā Val­mie­rā eko­no­mi­kas mi­nistrs Ar­tis Kam­pars, vai­cāts par aug­stā­kās iz­glī­tī­bas at­tīs­tī­bas ie­spē­jām val­stī, mi­nē­ja, ka Lat­vi­ja pa­sau­lē ie­ņe­mot ot­ro vie­tu (aiz Ka­nā­das) aug­stā­kās iz­glī­tī­bas dip­lo­ma ie­spē­ju ie­gū­ša­nas zi­ņā uz vie­nu ie­dzī­vo­tā­ju. Opā!

Dzenoties pēc peļņas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vi­si ru­nā­jam par krī­zi, bet jā­pie­krīt uz­ska­tam, ka tā vai­rāk ir do­mā­ša­nā. Tas at­tie­cas arī uz uz­ņē­mē­jiem, tir­go­tā­jiem.

Paši nepalīdz, tikai nopeļ

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

«Vie­no­tī­bas» trej­par­ti­jām un īpa­ši «Jau­na­jam lai­kam», pirms pār­mest Mi­nis­tru pre­zi­den­tam gļē­vu pie­kā­pī­bu ko­a­lī­ci­jas part­ne­riem, bū­tu vērts pa­do­māt, cik daudz at­bal­sta pa­šu ļau­dis sniedz vai liedz Val­dim Dom­brov­skim.

Latvijas un tās premjera starptautiskais prestižs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jā lai­kā aiz­vien lie­lā­ku ie­vē­rī­bu gūst Lat­vi­jas Re­pub­li­kas ār­lie­tu mi­nistrs Ģirts Val­dis Kris­tov­skis. Diem­žēl ne­vis kā­du vē­rā ņe­ma­mu no­pel­nu, bet gan, tā mai­gāk iz­sa­ko­ties, ār­lie­tu mi­nis­tra ama­tam ne­at­bil­sto­šo spē­ju iz­teik­ties an­gļu va­lo­dā dēļ. Mi­nistrs re­gu­lā­ri kļū­dās ar šīs va­lo­das vār­du iz­ru­nā­ša­nu, sa­vu­kārt Krie­vi­jas pre­zi­den­ta Dmit­ri­ja Med­ve­de­va no­dē­vē­ša­na par «mi­nis­tru» iz­pel­nī­ju­sies Krie­vi­jas pre­ses pla­šu uz­ma­nī­bu. Ne jau po­zi­tī­vu, kā ie­spē­jams no­jaust — pre­se sil­ti ie­sa­ka Med­ve­de­vam ne­braukt uz tā­du val­sti, ku­ras ār­lie­tu mi­nistrs pat Krie­vi­jas ofi­ci­ā­lā lī­de­ra ama­ta no­sau­ku­mu ne­jēdz iz­ru­nāt.

Svinēt vai ne, bet cienīt gan

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sprie­žot pēc tā, cik ka­rei­vī­gi par vai pret 8. mar­ta svi­nē­ša­nu Lat­vi­jā jo­pro­jām ie­stā­jas di­vas ne­sa­mie­ri­nā­mas no­met­nes, var se­ci­nāt, ka šis da­tums dau­dziem ir bez­maz tik­pat sva­rīgs kā fran­čiem Bas­tī­li­jas ie­ņem­ša­na vai tik­pat ne­pie­ņe­mams kā kris­tie­šu mi­si­o­nā­ram džum­bo-mum­bo upu­rē­ša­nas ri­tu­āls. Vi­sai ti­cams, ka šo­gad būs tā­pat, jo eļ­ļu ugu­nī pie­lies fakts, ka Starp­tau­tis­ko sie­vie­šu die­nu Ei­ro­pā at­zī­mēs jau sim­to rei­zi — Itā­li­jā, Dā­ni­jā, Po­li­jā un ci­tās val­stīs, ta­ču ne vi­sās. (Un kur gan rak­stīts, ka vi­sur jā­būt vie­nā­di?)

Ar vienu bulli vairs nepietiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā­dā lau­ku sē­tā dzir­dē­ju, ka tās saim­nie­ki līdz šim kat­ru ga­du vie­nu no no­ba­ro­ja­miem ga­ļas lo­piem zie­do­jot da­žā­diem no­dok­ļiem un saim­nie­cis­kās dar­bī­bas mak­sā­ju­miem, bet pro­gno­zes lie­ci­not, ka ta­gad ar vie­nu bul­li vairs ne­pie­tik­šot.

Izlems tauta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vā­ci­jā jau dzī­vo da­ži mil­jo­ni tur­ku. Da­žos Ber­lī­nes ra­jo­nos ir ti­kai vi­ņi: no vā­cie­šiem at­šķi­rī­gā kul­tū­rā, at­tiek­smē, ska­ļu­mā. Valsts sko­lās gan arī tur­ki mā­cās vā­cu va­lo­dā. Fran­ci­jā, arī Zvied­ri­jā ar­vien vai­rāk arā­bu. Sko­lās vi­ņu bēr­ni mā­cās šo mīt­nes zem­ju va­lo­dās. Tā arī ci­tās Rie­tum­ei­ro­pas val­stīs, ku­rās vie­na valsts va­lo­da.

Gribi premjerēt? Rij krupjus!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ie­vē­lot opo­zī­ci­jas vir­zī­to tie­sīb­sar­gu, zaļ­zem­nie­ki kla­ji pa­ze­mo­ja «Vie­no­tī­bu», bet Val­dis Dom­brov­skis un trej­par­ti­jas no­rīs kru­pi, tē­lo­jot, ka «ne­kas nav no­ti­cis». Jo vie­nī­gais veids, kā tie var «so­dīt» bra­ma­nī­go ko­a­lī­ci­jas part­ne­ri, bū­tu pa­šiem aiz­iet opo­zī­ci­jā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri