25. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Maiga, Milija

Viedokļi

Tumsībā ir baumu spēks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kaut par his­tē­ri­ju ap «Swed­bank» iz­tei­cās jau di­vi ie­priek­šē­jie ko­men­tē­tā­ji, es diem­žēl ne­va­ru pa­iet ga­rām šim no­ti­ku­mam. Tā no­zī­me pār­sniedz vie­nas kre­dīt­ie­stā­des vai pat ban­ku no­za­res pro­blē­mas. Lat­vi­jas sa­bied­rī­ba uz­rā­dī­ja sa­vu vā­ju­mu un bai­les, tā­pēc arī turp­māk cil­vē­ku tra­ci­nā­ša­nu kāds cen­tī­sies iz­man­tot eko­no­mis­ka­jās un po­li­tis­ka­jās cī­ņās.

Banka un valsts, kurai uzticēties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ie­priek­šē­jās ne­dē­ļas no­ga­lē sa­cel­tā aži­o­tā­ža ap «Swed­bank» uz­ska­tā­mi pa­rā­dī­ja, cik ze­ma ir vi­dus­mē­ra Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju uz­ti­cē­ša­nās ko­merc­ban­kām, po­li­ti­ķiem un fi­nan­šu struk­tū­ras uz­rau­go­ša­jām ie­stā­dēm. Pie­de­vām vēl kļu­va re­dzams, ka vi­sai lie­lam skai­tam cil­vē­ku pret ban­kām ra­du­sies tā­da aler­ģi­ja, ka vi­ņi ir ga­ta­vi pie­da­lī­ties ha­o­sā ti­kai tā­dēļ, ka uz­ska­ta — šā­di spēs ie­riebt (at­rieb­ties) fi­nan­šu struk­tū­rām.

Nedēļas "slimība" — naudas drudzis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sā­ku­sies dru­džai­na nau­das ne­dē­ļa. Dru­dzis Lat­vi­jā dau­dzu prā­tus vis­tie­šā­kā vei­dā skar ar aži­o­tā­žu ap «Swed­bank». Ta­ču pa­sau­les fi­nan­šu sis­tē­mas daudz dzi­ļā­kos slā­ņos šis dru­dzis jau ir kļu­vis par hro­nis­ku kai­ti, ko iz­rai­sa ne­sta­bi­li­tā­te vi­sā ei­ro­zo­nā. Ma­nu­prāt, abi šie dru­dži ir cie­ši sais­tī­ti. Tā­pēc nez vai arī dro­šī­bas po­li­ci­jai iz­do­sies Lat­vi­jā at­rast kā­du «Swed­bank» aži­o­tā­žu tī­ši iz­rai­sī­ju­šu ļaun­da­ri.

Vēlēšanas Krievijā — pliķis Putina režīmam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vē­lē­ša­nu no­ri­se Krie­vi­jā, ne­ņe­mot vē­rā ofi­ci­ā­los re­zul­tā­tus, uz­rā­da ie­dzī­vo­tā­ju lie­lu ne­ap­mie­ri­nā­tī­bu ar Pu­ti­na re­žī­mu — šis ap­zī­mē­jums daudz pre­cī­zāk rak­stu­ro pa­stā­vo­šās va­ras at­tie­cī­bas Krie­vi­jā, jo pre­zi­dents Med­ved­jevs ir ti­kai Pu­ti­nu aiz­se­dzo­ša iz­kārt­ne, kam drīz jā­krīt. Šā­du šmauk­ša­nos po­li­ti­kas eks­per­ti mēdz dē­vēt par va­dā­mo de­mo­krā­ti­ju. Līdz šim tā­du valsts pār­val­des mo­de­li ak­cep­tē­ja lie­la da­ļa ie­dzī­vo­tā­ju, jo kopš 1998. ga­da krī­zes Krie­vi­jas eko­no­mi­ka pie­dzī­vo­ju­si aug­šup­ejas ilū­zi­ju, kas bal­stās uz naf­tas, gā­zes un ci­tu izej­vie­lu aug­sta­jām ce­nām.

Varas pārdales instruments, 2. sērija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ļau­dis, kas sā­ka po­li­tis­ko avan­tū­ru — pa­nākt re­fe­ren­du­mu par ot­ru valsts va­lo­das ie­vie­ša­nu —, ir sa­ņē­mu­ši tī­ka­mu Zie­mas­svēt­ku dā­va­nu. Sa­ei­mas lat­vis­kais vai­rā­kums no­lē­ma rī­kot pret­kam­pa­ņu, un tas no­zī­mē, ka et­nis­kās at­tie­cī­bas Lat­vi­jā ne­glāb­ja­mi sa­asi­nā­sies un iz­vēr­tī­sies po­li­tis­kā krī­zē.

Vai Latvija ir gatava pārmaiņām vienotajā Eiropā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gan­drīz vi­si plaš­sa­zi­ņas lī­dzek­ļi vie­no­tā bal­sī ap­gal­vo, ka tie­ši šī ne­dē­ļa bū­šot iz­šķi­ro­ša Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas nā­kot­nei. Ja 8. un 9. de­cem­brī gai­dā­ma­jās Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas (ES) va­dī­bas ap­sprie­dēs ne­tik­šot pie­ņem­ti kā­di ra­di­kā­li lē­mu­mi pa­rā­du krī­zes ma­zi­nā­ša­nai, kas at­jau­nos tir­gus uz­ti­cī­bu, vēs­tu­re aiz­slau­cī­šot vie­no­to va­lū­tu ei­ro, bet kon­ti­nents ie­slīg­šot drū­ma­jos un tum­ša­jos lai­kos, kad vi­si ka­ro ar vi­siem. Tiek zī­mē­tas tik apo­ka­lip­tis­kas ai­nas, ka pār kau­liem skrien šer­mu­ļi un pār mie­su — vairs ne sī­kas skud­ri­ņas.

Eiropas Savienība bezdibeņa malā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

...mēs stā­vam bez­di­be­ņa ma­lā. Šis ir pats bie­dē­jo­šā­kais brī­dis ma­nā mi­nis­tra kar­je­rā ... – tā 28. no­vem­brī, vēs­tu­ris­kā uz­ru­nā Ber­lī­nē tei­cis Po­li­jas ār­lie­tu mi­nistrs Ra­deks Si­kor­skis (Ra­dek Si­kor­ski), mu­di­not Vā­ci­ju bei­dzot rī­ko­ties ei­ro­zo­nas sa­mil­zu­šās pa­rā­du krī­zes at­ri­si­nā­ša­nai. Šo­ne­dēļ Bri­se­lē ri­si­nā­sies Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas da­līb­val­stu lī­de­ru sa­nāk­sme, no tās iz­nā­ku­ma būs at­ka­rīgs, vai ei­ro va­lū­ta un rei­zē ar to arī Ei­ro­pas Sa­vie­nī­ba tiks bei­dzot glāb­ta, vai arī, tur­pi­not Po­li­jas mi­nis­tra ana­lo­ģi­ju, spers so­li pre­tī bez­di­be­nim.

Vai Eiropas federatīvās valstis?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šīs ne­dē­ļas sā­ku­mā aiz­sar­dzī­bas mi­nistrs Ar­tis Pa­briks iz­tei­cās, ka Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bai jā­kļūst par po­li­tis­ku fe­de­rā­ci­ju, lai tā spē­tu pār­va­rēt drau­do­šo krī­zi ei­ro­zo­nā ar vi­sām ie­spē­ja­ma­jām se­kām. Jā­at­zī­mē, ka Pa­bri­ka kungs ti­kai ko­men­tē­ja Po­li­jas ār­lie­tu mi­nis­tra iz­tei­ku­mus, par piln­va­ru pa­lie­li­nā­ša­nu Vā­ci­jai kā eko­no­mis­ki spē­cī­gā­ka­jai Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas val­stij. Mie­rī­gos ap­stāk­ļos šā­di mi­nis­tra iz­tei­ku­mi iz­sauk­tu dau­dzus jau­tā­ju­mus, ko­men­tā­rus. Ta­gad, kad zi­ņu iz­de­vu­mi jo­pro­jām aiz­ņem­ti ar Krāj­ban­kas kra­hu, Air Bal­tic un ci­tām šķie­ta­mi bū­tis­kā­kām pro­blē­mām, mū­su mi­nis­tra teik­tais iz­pel­nī­jās ti­kai vir­kni ko­men­tā­ru in­ter­ne­ta por­tā­los un īsu pie­mi­nē­ša­nu rak­stī­ta­jos me­di­jos.

Varas pārdales instruments

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­ja to­mēr ne­iz­bēgs no re­fe­ren­du­ma par ot­ras valsts va­lo­das ie­vie­ša­nu — par tā sa­sauk­ša­nu pa­rak­stī­ju­šo cil­vē­ku skaits diez­gan kriet­ni pār­snie­dza ne­pie­cie­ša­mo mi­ni­mu­mu. Ie­ce­re, kas sā­kot­nē­ji šķi­ta bez­ce­rī­ga pat tās ro­si­nā­tā­jiem, kļu­vu­si par re­a­li­tā­ti. Par mū­su sa­bied­rī­bas vai­rā­ku­mam pil­nī­gi ne­va­ja­dzī­gu, no­mā­co­šu un bie­dē­jo­šu re­a­li­tā­ti.

Secinājumi, ko vajadzētu izdarīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Krāj­ban­kas (LK) strau­jā no­grim­ša­na, arī valsts ie­stā­dēm pie­pa­lī­dzot, ra­da kār­tē­jās mie­les un liek kār­tē­jo rei­zi uz­dot jau­tā­ju­mu — vai tie­šām mēs ne­sāk­sim mest krus­tus pat tad, kad rīb pēr­kons un sper zi­bens. Pēc vi­sa sprie­žot, nē, jo Lat­vi­jas valsts un tās ie­dzī­vo­tā­ji ir tā pie­ra­du­ši, ka vi­ņiem pie­stā­da sve­šus rē­ķi­nus, ka no kļū­dām mā­cī­ties ne­gra­sās un se­ci­nā­ju­mus, ja arī iz­da­ra, tad ti­kai vir­tu­vē un pri­vā­tās sa­ru­nās.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri