19. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Nils, Viktors

Tūrisms un daba

Vismaz debesis citādas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No sa­ru­nas ar val­mie­rie­ti ANITU KUZMU, tū­ris­tu gi­di

Vai Jau­nais gads tev pie­nā­ca Lat­vi­jā?

Bi­ju ar gru­pu Un­gā­ri­jā. Ga­du mi­jas lus­tes, klā­ti gal­di, mū­zi­ka un de­jas tri­jās zā­lēs... Lat­vie­ši kār­tī­gi no­svi­nē­ja un pir­ma­jā ga­da die­nā no­maz­gā­ja pa­gu­ru­mu Se­če­ņī sil­ta­jos ba­sei­nos. Zī­mī­gi, ka arī tie svēt­kos dar­bo­jas, — un­gā­ri prot tū­ris­mam iz­man­tot vi­su, ko da­ba de­vu­si.

Apzina senās kulta vietas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Val­mie­ras mu­ze­ja iz­stā­žu zā­lē tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas cen­tru dar­bi­nie­ki, svēt­vie­tu eks­per­ti, kā arī ci­ti in­te­re­sen­ti dis­ku­tē­ja par Vid­ze­mes se­no da­bas svēt­vie­tu po­ten­ci­ā­lu tū­ris­ma at­tīs­tī­bā.

Tūristiem — nē!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pus­ce­ļā starp Rū­jie­nu un Nauk­šē­niem ce­ļa ma­lā stāv paš­val­dī­bas po­li­ci­jas de­žū­rau­to ar ie­deg­tām bāk­ugu­nīm. Ap­tu­rēts kāds au­to­buss, un kat­ram ta­jā tiek jau­tāts — vai tu esi tū­rists? At­bil­de ir — jā, un au­to­bu­sam tiek do­ta ie­spē­ja šķēr­sot Nauk­šē­nu no­va­da te­ri­to­ri­ju bez at­ļau­jas pie­tu­rēt. Jo tū­ris­tus pie mums ne­mīl.

Šā­das vī­zi­jas pie­pil­dī­ša­nās gan ir maz ti­ca­ma tu­vā­ka­jā nā­kot­nē, bet ir sa­trau­co­ši iz­tei­ku­mi un dar­bī­bas, kas pa­tie­šām lie­ci­na — tū­risms nav bū­tisks un vē­lams, kaut ASV tā ir ot­rā pel­no­šā­kā no­za­re. Pir­mā — mi­li­tā­rā rūp­nie­cī­ba, bet tan­kus Nauk­šē­nos ra­žot lai­kam ne­sāk­sim.

Par meža zvēru un cilvēku sadzīvošanu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Me­dī­bu se­zo­nai lie­lā­ku uz­ma­nī­bu pie­vēr­šam kopš 1. ok­tob­ra, kad ko­lek­tī­vi pēc tro­fe­jām me­žos un krū­mā­jos do­das pul­ci­ņā, jo me­dī­bas no­tiek ar dzi­nē­jiem. Stās­ta VMD Zie­meļ­vid­ze­mes virs­mež­nie­cī­bas me­dī­bu lie­tas pār­zi­nā­tājs in­že­nie­ris JĀNIS ROČĀNS:

Dabas vērtības savā apkaimē izzinot

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Edu­ards Lau­ris, kas saim­nie­ko­jo­šais Bren­gu­ļu pa­gas­ta «Up­ma­ļos», sa­vā ap­kai­mē cen­šas ap­zi­nāt arī da­bas vēr­tī­bas un re­tu­mus. Īpašs vie­dok­lis vi­ņam ir par Abu­la kras­tā gu­lo­šu lie­lu ak­me­ni, kas no pa­gai­dām zi­nā­ma­jiem ir at­zīts par pa­gas­tā lie­lā­ko. Kar­tēs to pa­ras­ti gri­bot at­bil­sto­ši mā­ju no­sau­ku­mam ie­rak­stīt par Up­ma­ļu ak­me­ni, ta­ču Edu­ards to sauc par Dār­deņ­ak­me­ni. Vi­ņam sva­rīgs un vēl pē­tāms esot stāsts par Dār­de­ni, kam va­rē­tu būt sais­tī­ba ar grie­ķu mi­to­lo­ģi­ju, kur Dar­dans bi­ja Ze­va dēls. Pē­tī­ju­ma vērts esot tas, vai tā ir vien vār­du sa­ska­ņa, vai arī šī grie­ķu le­ģen­da at­ce­ļo­ju­si un ie­vie­su­sies kaut vai ak­mens no­sau­ku­mā ša­jā pu­sē. Ru­na ir ne vien par šo ak­me­ni, Dār­de­nis ir arī dzim­tas uz­vārds ša­jā pu­sē dzī­vo­jo­ša­jiem.

Uz lašu berzām Amatā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā piekt­die­nā Lies­ma iz­man­to­ja ie­spē­ju in­te­re­san­tā da­bas vē­ro­ša­nas pa­sā­ku­mā Laš­vei­dī­go ziv­ju nārsts la­šu­pēs. Te­ju du­cis in­te­re­sen­tu vei­ca vis­maz trīs ki­lo­met­ru pār­gā­jie­nu gar Ama­tu, lai pos­mā no Vec­lau­ču til­ta līdz Zvār­tas ie­zim mē­ģi­nā­tu nār­sta vie­tās — uz tā sau­ca­ma­jām ber­zām — ie­rau­dzīt kā­du zi­vi. Šā­das pa­stai­gas dzi­ļā­ko jē­gu ko­do­lī­gi de­fi­nē mū­su gi­de — Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des Vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lās ad­mi­nis­trā­ci­jas ve­cā­kā vi­des valsts in­spek­to­re Baiba Līviņa:

Starp mums taču tikai 100 km

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien un treš­dien Val­mie­ras paš­val­dī­bas cie­mi­ņi bi­ja 20 uz­ņē­mē­ji un tū­ris­ma pro­fe­si­o­nā­ļi no mū­su sa­drau­dzī­bas pil­sē­tas Vi­lan­des Igau­ni­jā. Abas pil­sē­tas vie­no se­nas vēs­tu­ris­kas sai­tes no līdz­da­lī­ba Han­zas sa­vie­nī­bā, sa­vu­kārt 1992. ga­dā ti­ka at­jau­nots Val­mie­ras un Vi­lan­des sa­dar­bī­bas lī­gums. Ik ga­du Val­mie­ra pie­da­lās ma­za­jās Han­zas die­nās, starp abām pil­sē­tām re­gu­lā­ri no­tiek kul­tū­ras pro­jek­tu un māk­slas iz­stā­žu ap­mai­ņa, kā arī ko­pī­gas spor­ta ak­ti­vi­tā­tes.

Jaunieši aicina uz dabas skolu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vin­das tel­pās Val­mie­rā, Rī­gas ie­lā 42, jau­nie­šu or­ga­ni­zā­ci­jas Pē­das LV Val­mie­ras gru­pas jau­nie­šiem no­ti­ka pa­šu or­ga­ni­zē­tās da­bas sko­las pir­mā no­dar­bī­ba. Sko­lo­tā­ju lo­mā ie­ju­tās Val­mie­ras sko­lu au­dzēk­ņi Kris­ta, Mi­kus, Kris­ti­ā­na, Niks un Bri­gi­ta, kas zi­nā­ša­nas par da­bu gu­vu­ši Pē­das LV ie­priek­šē­jo ga­du za­ļo do­mā­ša­nu vei­ci­no­ša­jos pa­sā­ku­mos.

Iepazīsti bedrīšu akmeņus!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des ve­cā­kais eks­perts Dai­nis Ozols pa­gā­ju­šā ne­dē­ļā at­ve­da in­te­re­san­tu iz­stā­di Bal­ti­jas bed­rī­šu ak­me­ņi, tā ap­ska­tā­ma Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­lā.

Noslēpumainā "Cobra"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dī­vai­ni ķirb­ji (ga­rā­kais pat 1,45 m) šo­va­sar iz­au­gu­ši pie pen­si­o­nā­res Ri­tas Mar­tin­so­nes mā­jas Jāņ­par­ka pu­sē. Vi­ņa pir­ku­si de­ko­ra­tī­vā pu­deļ­ķirb­ja Cob­ra sēk­las, ta­ču augs vei­do­jis ne­ce­rē­ti dī­vai­nu, Po­li­jā au­dzē­tu sēk­lu pa­ci­ņas uz­rak­stam gau­ži ne­at­bil­sto­šu augļ­ķer­me­ni, kas stie­pies un stie­pies ga­ru­mā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri