16. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Glorija, Banga

Tūrisms un daba

Par gājputniem un to atlidošanas vadītāju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Die­nās, kad ar­vien bie­žāk lū­ko­ja­mies de­be­sīs vai tu­vē­jos ko­kos, kur at­grie­ša­nos ar pa­va­sa­rī­gām bal­sīm pie­sa­ka gāj­put­ni, vai­rāk at­ce­ra­mies arī par cil­vē­kiem, kas šos put­nus pa­ras­ti pa­ma­na pir­mie un pa­zīst la­bāk par ik­die­nas vē­ro­tā­jiem. Sa­ru­nā­jos ar MĀRCI TĪRUMU, kas Lat­vi­jas or­ni­to­lo­gu bied­rī­bas mā­jas la­pā in­ter­ne­tā no­saukts par pro­gram­mas «Gāj­put­nu at­li­do­ša­na» va­dī­tā­ju.

Zemes stunda turpina uzvaras gājienu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien pa lai­ka jos­lām arī Lat­vi­jai pie­tu­vo­sies Ze­mes stun­da ar mu­di­nā­ju­mu pl. 20.30 uz vie­nu stun­du iz­slēgt ap­gais­mo­ju­mu, lai vis­maz sim­bo­lis­ki pa­rā­dī­tu ap­ņem­ša­nos dar­bo­ties Ze­mes la­bā. Cil­vē­ki ar­vien vai­rāk ap­zi­nās, ka ener­ģi­jas pār­mē­rī­gas tē­rē­ša­nas dēļ no­tiek ne­lab­vē­lī­gas pār­mai­ņas pla­nē­tas kli­ma­tā, tā­dēļ Ze­mes stun­da tur­pi­na uz­va­ras gā­jie­nu. 2007. ga­dā šī stun­da bi­ja Sid­ne­jas ini­ci­a­tī­va, ta­jā pie­da­lī­jās 2,2 mil­jo­ni māj­saim­nie­cī­bu un uz­ņē­mu­mu; 2008. ga­dā — jau 50 mil­jo­ni cil­vē­ku 35 val­stīs; 2009. ga­dā — sim­tiem mil­jo­nu cil­vē­ku no 3900 pil­sē­tām 88 val­stīs; pērn — sim­tiem mil­jo­nu 128 val­stīs 4000 pil­sē­tās. Ze­mes stun­da pērn ie­nā­ca arī Lat­vi­jā.

Ūdens diena

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No 1993. ga­da pa­sau­lē un no 1996. ga­da Lat­vi­jā tiek at­zī­mē­ta Pa­sau­les ūdens die­na, kas pie­vērš cil­vē­ku uz­ma­nī­bu ūde­nim kā ek­sis­ten­ces avo­tam. Ir val­stis, kur ūdens ir ba­gā­tī­ba. Tuk­sne­sī tikt pie ūdens ir veik­sme, sāļš ūdens, kaut lie­lā vai­ru­mā, ne­vie­nam cil­vē­kam, dzīv­nie­kam un au­gam ne­var pa­lī­dzēt iz­dzī­vot. Cil­vē­ku uz pla­nē­tas kļūst aiz­vien vai­rāk, adek­vā­ti pa­lie­li­nās ūdens pa­tē­riņš. Ilg­sto­šu lie­tus­gā­žu re­zul­tā­tā ro­das plū­di, un mēs sa­kām, ka ūdens ir par daudz, bet, kad ir sau­sums vai ska­lo ūdens­va­dus, no­vēr­tē­jam ūde­ni kā ba­gā­tī­bu.

Vēl viens darbiņš dabas labā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

As­tro­no­mis­kā pa­va­sa­ra pir­mo die­nu 21. mar­tu gru­pa ak­tī­vu jau­nie­šu šo­gad pa­va­dī­ja kār­tē­jos dar­bos da­bas lie­gu­mā «Se­das purvs» uz dī­ķu le­dus. Pa­sā­ku­mā, ko rī­ko­ja Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des Vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lā ad­mi­nis­trā­ci­ja sa­dar­bī­bā ar Je­ru pa­mat­sko­las, Rū­jie­nas vi­dus­sko­las, Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas un Burt­nie­ku Au­sek­ļa vi­dus­sko­las jau­nie­šiem, ti­ka do­māts par pa­lī­dzī­bu at­li­do­ju­šiem gāj­put­niem (no­vē­ro­jām jau pir­mos gulb­jus).

Putnu būru gatavības pārbaude

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pērn ag­rā pa­va­sa­rī da­bas drau­gi ko­pā ar Je­ru sko­lē­niem Se­das dī­ķos iz­vei­do­ja ligz­do­ša­nas vie­tas pī­lēm un bū­rus gai­ga­lām, kur va­rē­tu ie­mi­ti­nā­ties arī me­ža pū­ces. Ie­priek­šē­jā sest­die­nā jau­nie je­rie­ši ko­pā ar jau­nie­šiem no Burt­nie­kiem, Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des ve­cā­ko in­spek­to­ru Rū­tas Ze­pas, An­da Zvej­nie­ka un sko­lo­tā­ja Ju­ra Al­pa ro­si­nā­ti, de­vās iz­vēr­tēt ligz­du stā­vok­li un sa­kār­tot tās put­nu ligz­do­ša­nai.

Polārblāzmu redz Burtniekos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­il­gi pēc saul­rie­ta 1. mar­ta va­ka­rā ap pl. 19 Burt­nie­kos bi­ja vē­ro­ja­ma po­lār­blāz­ma.

Lai­mī­gas sa­ga­dī­ša­nās dēļ at­ra­dos īs­ta­jā vie­tā un īs­ta­jā lai­kā, jo sā­ku­mā pa­re­dzē­ju ie­mū­ži­nāt fo­to­grā­fi­jās ci­tu, arī re­tu, zvaig­žņo­tās de­bess pa­rā­dī­bu — zo­dia­kā­lo gais­mu.

Da­žās mi­nū­tēs plā­ni mai­nī­jās — pār­slē­dzos uz po­lār­blāz­mu.

Kā dieva ausī *

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien un svēt­dien pa­sau­lē at­zī­mē­ja Starp­tau­tis­ko tū­ris­ma gi­du die­nu. Val­mie­rā pār šo no­ti­ku­mu še­fī­bu bi­ja uz­ņē­mu­šies Vid­ze­mes Augst­sko­las tū­ris­ma gi­da stu­di­jas pro­gram­mas stu­den­ti sa­dar­bī­bā ar Val­mie­ras mu­ze­ju. Sest­dien ik­viens in­te­re­sents va­rē­ja pie­da­lī­ties te­ma­tis­kā eks­kur­si­jā «Val­mie­ras pui­kas», bet svēt­dien — fo­to ori­en­tē­ša­nās ak­ti­vi­tā­tē «Val­mie­ra se­na­jās bil­dēs» un iz­zi­no­ši jaut­rā un spor­tis­kā pa­sā­ku­mā «Bai­ļu stāsts».

Vidzemnieki aicina baudīt nesteidzoties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē tū­ris­ma iz­stā­dē Balt­tour 2011 ar ko­pī­gu tū­ris­ma pie­dā­vā­ju­mu iz­stā­dē pie­da­lī­jās Val­mie­ra, Burt­nie­ku, Ko­cē­nu un Be­ve­rī­nas no­vads.

Atdosim meža pūcei mājas arī mežā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viens no ik­ga­dē­jiem Lat­vi­jas da­bas sim­bo­liem, ko jau 1996. ga­dā sā­ka iz­rau­dzī­ties Lat­vi­jas Or­ni­to­lo­ģi­jas bied­rī­ba (LOB), ir Ga­da putns. Pērn ša­jā go­dā bi­ja celts ru­be­nis. Šo­gad —ANO pa­slu­di­nā­ta­jā Starp­tau­tis­ka­jā me­žu ga­dā — par tā­du kļu­vu­si me­ža pū­ce (Strix alu­co). Tā ir iz­pla­tī­tā­kā no 13 Lat­vi­jas pū­ču su­gām.

Dzīvniekiem ir jāļauj izdzīvot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vi­sā Lat­vi­jā iz­vei­do­ju­sies bie­za un ap­le­do­ju­si snie­ga kār­ta, kas ra­dī­ju­si ne­lab­vē­lī­gus ap­stāk­ļus me­ža dzīv­nie­kiem. Tā­dēļ Valsts me­ža die­nests, pa­ma­to­jo­ties uz Me­dī­bu li­ku­mā un Valsts me­ža die­nes­ta no­li­ku­mā no­teik­to kom­pe­ten­ci, iz­de­vis rī­ko­ju­mu par dzi­nēj­me­dī­bu aiz­lie­gu­mu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri