16. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Jūlija, Džuljeta

Tūrisms un daba

Pie kurzemniekiem pēc pieredzes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms ne­dē­ļas otr­die­nā kvar­tets Val­mie­ras pu­ses ļau­žu — bied­rī­bas No Sa­la­cas līdz Rū­jai va­dī­tājs Ojārs Be­ķe­ris, bied­ri Ani­ta Vēt­ra, Ro­lands Rā­kins un šo rin­du au­tors — ko­pā ar vēl te­ju du­ci vid­zem­nie­ku ga­rum­ga­ru dar­ba die­nu va­dī­ja Kur­ze­mes pu­sē, īs­te­no­jot SIA Lat­vi­jas Lau­ku kon­sul­tā­ci­ju un iz­glī­tī­bas centrs Ziv­saim­nie­cī­bas sa­dar­bī­bas tīk­la un bied­rī­bas Lie­pā­jas ra­jo­na part­ne­rī­ba (ZRP) pie­dā­vā­to pie­re­dzes ap­mai­ņas brau­cie­na pro­gram­mu.

Ejam vēstures ekspedīcijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mu­ze­ju mi­si­ja ir vākt, sa­gla­bāt, pē­tīt un po­pu­la­ri­zēt. Arī Nauk­šē­nu Cil­vēk­mu­ze­jam. Bet kā tu pē­tī­si un vāk­si, ja mu­ze­jā strā­dā 1,5 cil­vēks un va­sa­ra ir pats «kar­stā­kais» po­pu­la­ri­zē­ša­nas laiks. Tā­pēc, kā Die­va vai arī Kul­tū­ras mi­nis­tri­jas Kul­tūr­po­li­ti­kas de­par­ta­men­ta Mu­ze­ju un vi­zu­ā­lās māk­slas no­da­ļas (kas tas pats Dievs mu­zej­nie­kam ir) vai vien­kār­ši — tā­pēc, ka tā no­tiek, — tvei­cī­gā va­sa­ras die­nā Nauk­šē­nos sa­gai­dām čet­ras mei­te­nes, no ku­rām vie­na ir bi­ju­sī nauk­šē­nie­te Rū­ta Jir­gen­so­ne.

Pamācīsimies no Krievijas!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­ne­dēļ sa­nā­ca īs­te­not sen lo­lo­tu sap­ni — tī­ri pri­vā­ti uz da­žām die­nām ap­cie­mot lie­lo kai­miņ­val­sti Krie­vi­ju. Te­pat pie­ro­be­žas liel­pil­sē­tā Ples­ka­vā (210 tūk­sto­ši ie­dzī­vo­tā­ju) pa­rau­dzīt, kā ļau­dis dzī­vo un arī, pro­tams, ar ko, kā un pa ko brauc. Ne­būs me­lots ne nie­ka, ja teik­šu, ka mēs da­žās ar au­to lie­tām sais­tī­tās jo­mās krie­vus va­ram ti­kai ap­skaust!

Braucam pēc smukuma!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kurp? Nu pro­tams, uz Tu­ku­mu, kur ci­tur! To jau sen­či zi­nā­ju­ši, to ka­lam­bū­ru sa­ce­rē­da­mi.

Aiz­brau­cām arī. Bet ka tik smu­ki... I ne­ce­rē­jām.

Jaunas idejas tūristu piesaistīšanai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­jis gads kopš Maz­sa­la­cas no­va­da tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas un uz­ņē­mēj­dar­bī­bas at­bal­sta cen­tru va­da HARIJS ROKPELNIS:

Iepazīstina ar apzinātajām kultūras mantojuma vērtībām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pro­jek­ta «Ne­ap­zi­nā­tās kul­tū­ras man­to­ju­ma vēr­tī­bas ko­pē­jā da­bas un kul­tū­ras tel­pā» ie­tva­ros Lat­vi­jas un Igau­ni­jas pie­ro­be­žā bi­ju­šā Lim­ba­žu, Val­mie­ras, Val­kas un Alūk­snes ra­jo­na te­ri­to­ri­jās, kā arī Igau­ni­jas Val­gas, Ve­ru, Tar­tu, Pil­vas ra­jo­nu te­ri­to­ri­jās 2010. ga­dā ap­zi­nāts tie­šām mil­zī­ga ap­jo­ma daudz­vei­dīgs kul­tū­ras man­to­jums, re­ģis­trē­jot vai­rāk ne­kā 18 tūk­sto­šus ob­jek­tu. Priekš­sta­tu par ap­zi­nā­ta­jām vēr­tī­bām (no­sa­kot pre­cī­zas ko­or­di­nā­tes, ti­ka da­tē­ti arī jau zi­nā­mie ob­jek­ti) de­va nu jau daudz­viet ie­pa­zī­tā grā­ma­ta «Zie­meļ­vid­ze­mes ai­na­vas no­klu­sē­tie stās­ti», ku­rā no kat­ra pa­gas­ta gan ie­kļau­ti ti­kai trīs ob­jek­ti, ko ap­zi­nā­tājs at­zi­nis par vēr­tī­gā­ka­jiem.

Burtnieks atkal dāsns

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­sest­dien Burt­nie­kā at­kal no­ti­ka Val­mie­ras MMB rī­ko­tas spi­nin­go­ša­nas sa­cen­sī­bas — šo­reiz la­bā­ko gan starp med­nie­kiem, gan starp mak­šķer­nie­kiem no­skaid­ro­ja Se­das bā­zes bal­vas iz­cī­ņas da­līb­nie­ki. Ak­tī­vā­ki šo­reiz bi­ja šā­vē­ji — vi­ņiem gan skait­lis­kais pār­svars (10 pret 6), gan arī ro­nā­ki lo­mi. Ie­skai­tē vēr­tē­ja mak­šķe­rē­ša­nas no­tei­ku­mos at­ļau­tā die­nas lo­ma — 5 mē­ra lī­da­ku (bi­ja arī ma­zāk veik­smī­gi, kam ne­maz nor­ma ne­sa­nā­ca) — kop­sva­ru.

Par tīriem ūdeņiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Drīz būs klāt va­sa­ras ūdens­tū­ris­ma se­zo­na. Ta­ču ne vi­sur pie upēm un eze­riem skats ir tas la­bā­kais. Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē, in­di­vi­du­ā­lā ko­mer­san­ta Lī­da­ci­ņas lai­vās ro­si­nā­ti un at­bal­stī­ti, lie­li un ma­zi tal­ci­nie­ki sa­pul­cē­jās uz Sa­la­cas tī­rī­ša­nu. Pos­mā no Ve­ca­tes līdz Ska­ņam­kal­nam ti­ka sa­vāk­tas upē no­kļu­vu­šās un kras­tā iz­ska­lo­tās dra­zas.

Viens nebūs karotājs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar jau­nās kar­tes pre­zen­tā­ci­ju va­kar­rīt sā­kās Val­mie­ras un ap­kārt­nes tū­ris­ma vei­ci­nā­ša­nas kon­sul­ta­tī­vās pa­do­mes sē­de. Pa­do­mē kopš pēr­nā ga­da no­ga­les dar­bo­jas tū­ris­ma spe­ci­ā­lis­ti, eks­per­ti un vie­tē­jie uz­ņē­mē­ji, tās ide­ja — vei­ci­nāt pil­sē­tas un tu­vā­ko no­va­du kon­ku­rēt­spē­ju tū­ris­mā, sek­mēt augst­vēr­tī­ga un pie­vil­cī­ga tū­ris­ma tē­la vei­do­ša­nos.

Tūrisma sezona atklāta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar lai­vu brau­cie­nu «Abuls — Gau­ja» sest­dien ti­ka at­klā­ta va­sa­ras tū­ris­ma se­zo­na. Brau­cie­nam do­ta de­vī­ze — «Ie­spē­jams, sme­ķī­gā­kais lai­vu brau­ciens pa­sau­lē!». Jau svēt­dien no Val­mie­ras līdz Lī­gat­nei ri­si­nā­jās pro­fe­si­o­nā­ļu sa­cen­sī­ba «Gau­jas ma­ra­tons».

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri