24. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Jānis

Izglītība

Ģimenes bagātība — zināšanas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pic­kai­ņu ģi­me­nē šo­gad būs di­vi iz­lai­du­mi. Lai cik mā­tei un tē­vam sirds var būt mie­rī­ga, jo vi­si trīs bēr­ni mā­cās ļo­ti la­bi, ek­sā­me­ni vien­mēr maz­liet kņu­di­na sir­di.

Artūrs Bērziņš — katra skolotāja sapnis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mūsdienu skolēni, zinot, ka cilvēki no Latvijas izbrauc strādāt citur, lai par nopelnīto dzīvotu, bieži ir dilemmas priekšā — kur mācīties tālāk.

Iestudē izrādi un atpazīst sevi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmieras vakara (maiņu) vidusskolai 2010./2011. mācību gads ir zīmīgs — skola šogad svinēja 65 gadu jubileju.

Apzina reģionālo augstskolu potenciālu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Vid­ze­mes Augst­sko­lā pro­jek­ta «Augst­sko­lu pēt­nie­cis­kais po­ten­ci­āls re­ģi­o­nā­lās at­tīs­tī­bas vei­ci­nā­ša­nai» no­slē­gu­ma kon­fe­ren­cē at­vē­ra arī grā­ma­tu «Augst­sko­las re­ģi­o­nos: zi­nā­ša­nu un prak­ses mij­ie­dar­be».

Pie interaktīvās tāfeles — piecgadīgie un sešgadīgie

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sko­lē­niem in­ter­ak­tī­vā tā­fe­le jau ga­diem ir ik­die­na. Kopš ga­da sā­ku­ma arī Rū­jie­nas spe­ci­ā­la­jā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē Vār­pi­ņa čet­ru piec­ga­dī­go un seš­ga­dī­go gru­pu au­dzēk­ņi ar to rī­ko­jas kā ar pa­zīs­ta­mu ro­taļ­lie­tu. Rū­jie­nie­ši pir­mie no dār­zi­ņiem ve­ca­jā la­ba­jā Val­mie­ras ra­jo­nā spē­ru­ši pla­tu so­li jau­no teh­no­lo­ģi­ju ap­gu­vē.

Dzīve internātā — piepildīts laiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jaun­burt­nie­ku pa­mat­sko­la pē­dē­jos ga­dos pie­dzī­vo­ju­si sa­tri­ci­nā­ju­mus ne pa jo­kam. Pēc mo­de­ļa nau­da se­ko sko­lē­nam no­va­da paš­val­dī­ba, mā­co­ties pār­zi­nāt it kā bie­zā­ku, to­mēr iz­tik­ša­nā ne­dro­šā­ku nau­das ma­ku, iz­šķī­rās sko­lā at­stāt ti­kai pir­mās se­šas kla­ses, bet pirms­sko­las ve­cu­ma gru­pu pie­vie­not tu­vē­jā Dik­ļu pa­gas­ta dār­zi­ņam, par ko ma­zo bēr­zai­nie­šu ve­cā­ki ne­ko ie­prie­ci­nā­ti ne­bi­ja.

Koka brīnumainā daba

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Māj­tu­rī­bas pe­da­go­gu bied­rī­ba sa­dar­bī­bā ar Rī­gas Amat­nie­cī­bas vi­dus­sko­lu, Rī­gas Iz­glī­tī­bas un in­for­ma­tī­vi me­to­dis­ko cen­tru, Valsts iz­glī­tī­bas sa­tu­ra cen­tru, LU Pe­da­go­ģi­jas, psi­ho­lo­ģi­jas un māk­slas fa­kul­tā­ti, SIA «Ra­do­šo dar­bu ga­le­ri­ja», SIA «So­ni­ka» un Hobby­wo­ol, rī­ko­ja 7. at­klā­to māj­tu­rī­bas un teh­no­lo­ģi­ju olim­pi­ā­di ar de­vī­zi «Ūdens».

Valsts augstākajā virsotnē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas sko­lē­nu biz­ne­sa eko­no­mi­kas pa­ma­tu olim­pi­ā­des re­zul­tā­tu ta­bu­lā pa­šā vir­sot­nē la­sāms Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las 12. kla­ses skol­nie­ka An­dra Ram­ba­ka vārds. An­dris, ap­stei­dzot kon­ku­ren­tus par 9 pun­ktiem (valsts olim­pi­ā­dē tas ir īpa­ši at­zī­mē­jams) pār­lie­ci­no­ši ie­gu­va I pa­kā­pes dip­lo­mu.

Pārsteigums ar laša rozītēm un ķirbja pudiņu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­lā val­dī­ja ne­ik­die­niš­ķa gai­sot­ne, do­mi­nē­ja vies­mī­lī­ba un to­po­šo pa­vā­ru ra­do­šā iz­do­ma. Sko­las mā­cī­bu la­bo­ra­to­ri­jā un res­to­rā­nā no ag­ra rī­ta saim­nie­ko­ja sep­ti­ņi pa­vā­ri, vi­ņu pa­lī­gi un vies­mī­ļi, kā no­rā­dī­ja sko­lo­tā­ja Ine­se Be­dei­ce: ja pus­die­nas vie­siem jā­pa­sniedz di­vos un div­des­mit mi­nū­tēs, tad pat mi­nū­ti ne­drīkst aiz­ka­vē­ties. Ēdie­nam jā­būt ga­ta­vam, gal­dam klā­tam, šķīv­jiem sa­sil­dī­tiem un smai­dam sa­ga­ta­vo­tam. Un vien­mēr jā­at­ce­ro­ties Mār­ti­ņa Rī­ti­ņa baus­lis: ga­ta­vo­jot vie­siem, rē­ķi­nies, ka tik­si kri­ti­zēts.

Par pūci no 1905. gada un izcilu brengulieti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ie­priek­šē­jā ne­dē­ļā Be­ve­rī­nas no­va­dā bi­ja pa­sā­kums, kas va­rē­tu kļūt par aiz­sā­ku­mu no­piet­nai tra­dī­ci­jai, — pie Bren­gu­ļu sā­kum­sko­las, Kau­gu­ru pa­mat­sko­las un pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­des «Pa­sa­ci­ņa» au­dzēk­ņiem ar put­nu iz­stā­di vie­so­jās Lat­vi­jas Da­bas mu­ze­ja or­ni­to­logs Dmit­rijs Boi­ko.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri