26. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Varis, Eduards, Edvards

Ekonomika

Par nozari, nevis hobiju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­dī­bā ap­stip­ri­nāts Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jā iz­strā­dā­tais pro­jekts par kār­tī­bu, kā­dā tiek pie­šķirts valsts un ES at­balsts lauk­saim­nie­cī­bai tie­šā at­bal­sta shē­mās. Tas aiz­stās līdz šim spē­kā eso­šos at­bil­sto­šos Mi­nis­tru ka­bi­ne­ta no­tei­ku­mus, in­for­mē Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­ja.

Darba vieta pašai sev

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tur­pi­no­ties valsts eko­no­mis­ka­jai krī­zei un sa­rū­kot ie­dzī­vo­tā­ju no­dar­bi­nā­tī­bai, jo­pro­jām skan mu­di­nā­ju­mi ne­pa­do­ties grū­tī­bām un ne­braukt prom no Lat­vi­jas, bet ris­kēt, sākt sa­vu uz­ņē­mēj­dar­bī­bu un ra­dīt kaut vie­nu, bet pa­šam sa­vu dar­ba vie­tu. Val­mie­rie­te ILZE OPMANE tie­ši tā iz­da­rī­ja un ne mir­kli ne­no­žē­lo, ka 2009. ga­da no­ga­lē Val­mie­rā, Smil­šu ie­lā, iz­vei­do­ju­si sa­vu de­ko­ra­tī­vo rām­ju darb­nī­cu.

Kā uzņēmējdarbībā iztikt bez puniem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nu, kaut vai pa­pra­sīt pa­do­mu kā­dam pie­re­dzes ba­gā­tam cil­vē­kam, kas par bal­tu vel­ti ga­tavs pa­da­lī­ties sa­vās at­zi­ņās. Šāds sko­lo­tājs ar pie­re­dzi biz­ne­sa va­dī­ša­nā un or­ga­ni­zē­ša­nā tiek dē­vēts par men­to­ru. Šī kus­tī­ba Lat­vi­jā ti­kai ta­gad sāk uz­ņemt ap­grie­zie­nus. Dar­bī­ba men­to­rings ir at­va­si­nā­ta no grie­ķu va­lo­das vār­da Men­tor — tā Ho­mē­ra epo­sā Odi­se­ja ap­zī­mēts Odi­se­ja dē­la Tē­le­ma­ha au­dzi­nā­tājs — gudrs sirm­gal­vis. Men­to­ri šo­die­nas Lat­vi­jā gan lie­lā­ko­ties ir vēl sa­lī­dzi­no­ši jau­nos ga­dos, vi­ņu vi­dū arī Aigars Ruņģis, Val­mier­mui­žas alus da­rī­ta­vas saim­nieks.

Aivis izvēlas smiltsērkšķi ar mango

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­ras­ti ne­pie­vēr­šam uz­ma­nī­bu, ka piens ne­maz nav ko­ši balts, bet ti­kai pien­balts un kā­pēc ma­nis ie­cie­nī­tais jo­gur­tiņš šķiet gar­šī­gāks par pā­rē­jiem. Ie­dzi­ļi­nā­ties iz­vē­lē mu­di­na ak­ci­ju sa­bied­rī­bas Val­mie­ras piens tik­ko ie­di­bi­nā­tie cen­tie­ni ie­sais­tīt pir­cē­jus un bau­dī­tā­jus jau­nu pie­na pro­duk­tu tap­ša­nā. TV in­ter­ak­tī­vās spē­les Aiz­sar­gā il­gāk! uz­va­rē­tājs Ai­vis Va­ļu­lis bal­vā ie­gu­vis tie­sī­bas iz­vē­lē­ties gar­šu jau­nu­mam pre­o­bio­tis­kā jo­gur­ta dzē­rie­na BI’ OK sē­ri­jas tur­pi­nā­ju­mā.

Gandrīz visās stellēs — iesākti darbi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA At­spo­le šo­gad at­zī­mē des­mi­to gads­kār­tu. Aus­tu­vē Rū­jie­nā no li­na die­giem auž dvie­ļus, gald­au­tus, se­dzi­ņas, sal­ve­tes un pat šal­les, bet no vil­nas dzi­jas top dī­vā­nu se­gas, krēs­lu pār­klā­ji, de­ko­ra­tī­vie spil­ve­nu pār­val­ki. Pē­dē­jos ga­dos ar­vien vai­rāk pa­sū­tī­ju­mu ir tau­tis­ka­jiem brun­čiem. Pro­duk­ci­jas klās­tā ir arī ko­ši lu­pa­tu ce­li­ņi un ci­ti iz­strā­dā­ju­mi, kam ir lie­la pie­vie­no­tā vēr­tī­ba — ro­ku darbs.

Stās­ta SIA At­spo­le īpaš­nie­ce, va­dī­tā­ja, uz­ņē­mē­ja Gunita Velpa.

Premjera redzējums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir sva­rī­gi zi­nāt, ko un kā Lat­vi­jas šo­die­nas eko­no­mis­ka­jā si­tu­ā­ci­jā sa­ska­ta mū­su valsts iz­pild­va­ras pir­mā per­so­na. Lūk, bū­tis­kā­kais no tā, ko Mi­nis­tru pre­zi­dents Valdis Dombrovskis piekt­dien Ces­vai­nē klās­tī­ja vid­zem­nie­kiem.

Pavasaris jau kopš rudens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gar Abu­la ma­lu, gar Tri­kā­tas pa­mat­sko­lu ved ceļš uz kād­reiz ro­sī­go kūd­ras ie­gu­ves vie­tu Ka­čo­ros. Ce­ļa la­ba­jā pu­sē ne­tā­lu no pa­gas­ta cen­tra ir Jaun­ap­sī­tes: Sku­ji­ņu sil­tum­nī­cu saim­nie­cī­ba. Par to lie­ci­na trīs pa­ma­tī­gi an­gā­ri, arī vēl jau­na, uz se­niem pa­ma­tiem cel­ta mā­ja, pa­pla­ši­nā­ta, skais­ta, ar lie­liem lo­giem.

Pa māla ceļu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar ke­ra­mi­ķiem ANDI BĀRĪTI un DACI MELNALKSNI sa­ru­nā­jā­mies nā­ka­ma­jā die­nā pēc lie­lā no­ti­ku­ma — il­gi gai­dī­tās jau­nās krāsns uz­stā­dī­ša­nas.

"Narvesen" atkal uzvar

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kon­kur­sa Lat­vi­jas la­bā­kais tir­go­tājs 2010 uz­va­rē­tā­ja ti­tuls pie­šķirts arī SIA Nar­ve­sen Bal­ti­ja vei­ka­lam Val­mie­rā, Rī­gas ie­lā 4. At­kār­to­ta uz­va­ra pēc 2008. ga­da lie­ci­na par aug­stu ap­kal­po­ša­nas kul­tū­ru. Kā tas iz­do­das? Stās­ta vei­ka­la va­dī­tā­ja Inita Kociņa.

Galdniecība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ga­tis Vē­ve­ris dzi­mis un au­dzis Nauk­šē­nos, pēc 9. kla­ses mā­cī­jies Rī­gas amat­nie­cī­bas vi­dus­sko­lā par sti­la mē­be­ļu iz­ga­ta­vo­tā­ju un sā­cis strā­dāt kā­dā gald­nie­cī­bā Rī­gā. Vē­lāk viņš at­grie­zies dzim­ta­jā pu­sē un no­di­bi­nā­jis sa­vu SIA «We­ga».

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri