23. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Strauta, Grieta

Ekonomika

Rudens izstādē Ražots Latvijā 2010 redzēts un dzirdēts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­ne­dēļ Rī­gā, Skon­to hal­lē, no­ti­ka šo­gad jau ot­rā iz­stā­de - ga­da­tir­gus Ra­žots Lat­vi­jā 2010. Sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar pa­va­sa­ra iz­stā­di šo­reiz no­teik­ti bi­ja vai­rāk da­līb­nie­ku. Ja ir ko­rekts at­se­viš­ķā žur­nā­lā Ra­žots Lat­vi­jā pub­li­cē­tais uz­ņē­mu­mu, zem­nie­ku saim­nie­cī­bu un in­di­vi­du­ā­lo ko­mer­san­tu sa­raksts, ar lie­lā­ku vai ma­zā­ku sten­du vai kā ci­tā­di pa­snieg­tu va­rē­ju­mu tur vien­kop va­ja­dzē­ja būt 239 sa­vu ie­ce­ru re­a­li­zē­tā­jiem. Ma­nu­prāt, ša­jā sa­rež­ģī­ta­jā lai­kā tā ir vis­no­taļ at­zīs­ta­ma ak­ti­vi­tā­te. Kā jau vien­mēr, bi­ja gan tie, kas ne­laiž ga­rām ne­vie­nu lī­dzī­gu pa­sā­ku­mu, gan arī tie, kam ar sa­vu uz­ņē­mēj­dar­bī­bu tas bi­ja pir­mais iz­nā­ciens uz lie­lās ska­tu­ves.

Kāpostu neparedzamā uzvedība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Ar ķi­me­nī­ti un bur­kā­nu. Svai­gi, krauk­šķī­gi un smar­žī­gi — ne par skā­bu, ne par sal­du, — tik ap­te­tīt­lī­gu uz­sla­vu dzir­dē­ju par skā­bē­tiem kā­pos­tiem. Uz eti­ķe­tes esot no­rā­dīts, ka ga­ta­vo­ti Ren­cē­nos, Lie­pu ie­lā, fir­ma gan uz­rak­stā ne­esot pa­ma­nī­ta. Brau­cam lū­kot un de­gus­tēt.

Kad visur smaržo piparkūkas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­at­kār­to­ja­mais pi­par­kū­ku aro­māts mums nāk lī­dzi no bēr­nī­bas, tā­dēļ ga­da gai­šā­kie, gai­dī­tā­kie svēt­ki dau­dziem nav ie­do­mā­ja­mi bez brū­ni krauk­šķī­ga­jām sir­sni­ņām, zvaig­znī­tēm un mē­nes­ti­ņiem. Ra­žot­nēs, kur tos pa­ra­lē­li ik­die­nas pro­duk­ci­jai cep tirdz­nie­cī­bai, nu ie­stā­jies ga­da in­ten­sī­vā­kais dar­ba ritms. Tāds tas ir arī SIA Maiz­nī­ca Ie­va ra­žot­nēs.

Šanhajas "Expo" gūtās mācības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Open Smart Lunch lek­ci­ju cik­lā va­kar Vid­ze­mes Augst­sko­lā uz­ņē­mu­ma Aero­di­um pār­stā­vis ANSIS EGLE stu­den­tiem stās­tī­ja par pie­dzī­vo­to Ex­po iz­stā­dē Šan­ha­jā. Stu­den­tiem bi­ja ie­spē­ja uz­zi­nāt par rai­ba­jiem sa­ga­ta­vo­ša­nās dar­biem, kā arī dzir­dēt po­zi­tī­vus un aiz­rau­jo­šus stās­tus, kā Lat­vi­ja se­vi po­zi­ci­o­nē­ju­si pa­sau­lē.

Ekonomikā atgriežas līdzsvars II

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­bei­gums

Uz Lies­mas jau­tā­ju­miem at­bild viens no zi­nī­gā­ka­jiem paš­mā­ju eko­no­mi­kas pro­fe­si­o­nā­ļiem — Nor­dea ban­kas ve­cā­kais eko­no­mists Andris Strazds.

Piena cena nekrītas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Šis gads,— se­ci­na «Val­mie­ras pie­na» val­des priekš­sē­dē­tājs Ro­lands Gul­bis,— ir lab­vē­līgs pie­na ra­žo­tā­jam. Pro­tams, kāds var vē­lē­ties ren­ta­bi­li­tā­ti pā­ri 50 pro­cen­tiem, bet par to, ka piens nes peļ­ņu, prie­cā­ja­mies vi­si. Va­sa­rā pie­na ce­nas ne­no­kri­tās, tās ir kriet­ni virs paš­iz­mak­sas.

Bioloģisko kartupeļu pārstrāde cietē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Cie­te kā sa­stāv­da­ļa ir bū­tis­ka dau­dzu pro­duk­tu ra­žo­ša­nā, un līdz ar to nav pa­ma­ta uz­trau­ku­mam, ka šis pro­dukts va­rē­tu kļūt ma­zāk pie­pra­sīts, glu­ži ot­rā­di — pa­sau­lē pie­pra­sī­jums pēc bio­lo­ģis­kās pro­duk­ci­jas pie­aug, jo ir no­teik­tas stin­gras pra­sī­bas vi­siem bio­lo­ģis­ki ra­žo­tiem pro­duk­tiem — arī lie­lā­ka­jai da­ļai (95 %) to sa­stāv­da­ļu ir jā­būt bio­lo­ģis­ki ra­žo­tām. Pa­lie­li­nās va­ja­dzī­ba arī pēc bio­lo­ģis­kās cie­tes.

Ekonomikā atgriežas līdzsvars I

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­bai­dos no­saukt sa­vu sa­ru­nu bied­ru — Nor­dea ban­kas (Nor­dea Bank Fin­land Plc Lat­vi­jas fi­li­ā­les) ve­cā­ko eko­no­mis­tu An­dri Straz­du — par vie­nu no Lat­vi­jas eko­no­mi­kā paš­laik kom­pe­ten­tā­ka­jiem eks­per­tiem. Pirms pus­ot­ra ga­da vi­ņa uz­stā­ša­nos Lat­vi­jas uz­ņē­mē­ju fo­ru­mā Arē­nā Rī­ga di­vos tur­pi­nā­ju­mos at­ļā­vos at­re­fe­rēt arī Lies­mā — kā Lat­vi­jas eko­no­mi­kas krī­zes īso kur­su I un II. Viņ­ne­dēļ man bi­ja ie­spē­ja zi­nā­mā mē­rā tur­pi­nāt šo ne­klā­tie­nē sāk­to dia­lo­gu, tie­sa, jau klā­tie­nē Val­mie­rā.

Esmu optimiste

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā sa­ka Daiga Sprice, kas ko­pā ar vī­ru Ai­nā­ru saim­nie­ko Skaņ­kal­nes pa­gas­ta Vēr­ma­ņos. De­viņ­des­mi­to ga­du vi­dū ģi­me­ne mek­lē­ju­si ie­spē­ju pār­cel­ties no trīs­is­ta­bu dzī­vok­ļa uz lau­ku mā­ju un at­ra­du­si skais­tu vie­tu ne­tā­lu no Sa­la­cas. Dai­ga at­ce­ras, ka to­laik abiem ar vī­ru bi­ju­si lie­la ap­ņē­mī­ba saim­nie­kot lau­kos, to­mēr sā­ku­mā gā­jis grū­ti, jo bi­ju­si ne­zi­ņa un ne­dro­šī­ba.

Balva par jauno vecā vietā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Konkurence maizes tirgū ir liela. Tāpēc katrs maizes ražotājs cenšas noturēties, lai pastāvētu, attīstītos un izdabātu savam pircējam. Arī par to sarunā ar SIA "Liepkalni" mārketinga vadītāju Ievu Zariņu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri