18. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Doloresa, Aleksandrs

Pilsētās un novados

Annas kundzes dzīvotgriba

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā svēt­die­nā 100. dzim­ša­nas die­nu ra­du lo­kā no­svi­nē­ja val­mie­rie­te ANNA LIEPIŅA. Pirm­dien pie ju­bi­lā­res ar zie­diem, tor­ti un tra­di­ci­o­nā­lo ap­lok­snī­ti, ku­ras sa­turs at­bilst ga­du skait­lim, bi­ja ie­ra­du­šies arī paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dē­tājs Ine­sis Bo­ķis un so­ci­ā­lā die­nes­ta va­dī­tā­jas viet­nie­ce Ja­na Ska­be.

Pavasaris domās un darbos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dārz­kop­ju za­ļie pirk­sti­ņi at­kal ra­da brī­nu­mus, ie­lie­kot ze­mē sī­ku sēk­li­ņu, vi­ņi dod dzī­vī­bu mil­jo­niem stā­du va­sa­ras ko­šu­mam un ru­dens ra­žī­bai. SIA Ag­ro­ser­viss vei­ka­lā Val­mie­rā pie tir­gus skaid­ro­jām, ko, pa­va­sa­ri gai­dot, mek­lē pir­cē­ji.

Iedzīvotāju skaits turpina samazināties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Eko­no­mis­kā si­tu­ā­ci­ja val­stī vien­mēr at­sau­cas uz de­mo­grā­fis­ka­jiem rā­dī­tā­jiem, at­zīst Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­bas dzimt­sa­rak­stu no­da­ļas va­dī­tā­ja INTA FERDERE. Līdz no­va­du re­for­mai vi­ņa va­dī­ju­si pil­sē­tas dzimt­sa­rak­stu no­da­ļu, kas pēc ad­mi­nis­tra­tī­vi-te­ri­to­ri­ā­lās re­for­mas pār­ņē­ma arī pa­gas­tu dzimt­sa­rak­stu no­da­ļu funk­ci­jas.

Ne reizi vien — viss no jauna

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pērn valsts svēt­kos cil­di­nā­ja Rū­jie­nas no­va­da jau­nos Go­da pil­so­ņus un ti­tu­la Ga­da cil­vēks 2010. ie­gu­vē­jus. Par Ga­da cil­vē­ku kļu­va arī Vil­pul­kas pa­gas­ta bied­rī­bas Pie­ne­ņu pū­ka va­dī­tā­ja Mudrīte Skuja.

Mud­rī­te uz no­ru­nā­to in­ter­vi­ju pa­gas­ta pār­val­dē ie­ro­das sa­po­sies, ar ele­gan­tā kos­tī­ma ža­ke­tes at­lo­kam pie­spraus­tu ap­bal­vo­ju­ma Ga­da cil­vēks no­zī­mi. — Ne­slēp­šu, ka bi­ja pa­tī­ka­mi to sa­ņemt. Tas ir ne ti­kai ma­na, bet vi­sas Pie­ne­ņu pū­kas ko­man­das vei­ku­ma no­vēr­tē­jums, — tā Mud­rī­te.

Piemiņas vieta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ik pa lai­kam kāds at­nāk, pa­klu­sē, ie­dedz sve­ci pie 1991. ga­da ba­ri­kā­žu lai­kam 2002. ga­da 24. jan­vā­rī at­klā­tā pie­mi­ņas ak­mens Val­mie­rā. Dau­dziem par to lai­ku ir ne­zū­do­šas at­mi­ņas.

Darba mūžs vadīts mežos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jaun­bren­gu­ļu Abul­le­jās dzī­vo pen­si­o­nēts mež­ko­pis Jānis Balodis. Lat­vis­ki skarbs arī dzim­tas lik­te­nis: 1947. ga­dā ģi­me­nes gal­vu Jā­ni Ba­lo­di, vē­lā­kā mež­kop­ja tē­vu, ap­cie­ti­na un iz­sū­ta. Viņš, bi­ju­šais aiz­sargs, ir va­rai ne­vē­lams. Pa­liek vi­ņa sie­va An­to­ni­ja ar čet­riem ma­ziem bēr­niem. Iz­sū­tī­tais tiek iz­nī­ci­nāts, tā vie­ta nav zi­nā­ma.

Uzklausot un rosinot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bi­ja kon­kurss uz in­for­mā­ci­jas, iz­glī­tī­bas un spor­ta cen­tra «Kai­mi­ņi» va­dī­tā­ja ama­tu. Nu jau ot­ro ne­dē­ļu tur strā­dā tri­kā­tie­tis Aivars Grīnbergs, kas pār­zi­na arī spor­tu un saim­nie­cis­ki teh­nis­kas lie­tas.

Pieminot Brastiņu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Er­nests Bras­tiņš ir pre­cīzs pie­mērs tam, kā mai­nās at­tiek­sme pret cil­vē­ku, va­rām mai­no­ties. Iz­de­vu­mā Lat­vie­šu li­te­ra­tū­ras dar­bi­nie­ki (1965) viņš, dau­dzu grā­ma­tu au­tors, nav pat mi­nēts. Lat­vi­jas PSR Ma­za­jā en­cik­lo­pē­di­jā (1967) arī vi­ņa nav. Lat­vi­jas Pa­dom­ju en­cik­lo­pē­di­jā (II sēj.,1982) viņš mi­nēts īsā pub­li­kā­ci­jā par diev­tu­rī­bu, kas dē­vē­ta par re­ak­ci­o­nā­ru kus­tī­bu bur­žu­ā­zis­ka­jā Lat­vi­jā. Un tra­ģisks lie­ci­nā­jums: vi­ņa no­ga­li­nā­ša­nas ga­da vie­tā — jau­tā­ju­ma zī­me.

Gājēju drošībai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mūs­pu­sē par bīs­ta­mā­ko dē­vē­to šo­se­jas pos­mu ie­pre­tim SIA «VTU Val­mie­ra» ta­gad ie­spē­jams šķēr­sot dro­šāk spe­ci­ā­li šim no­lū­kam pa­re­dzē­ta­jā vie­tā. A/s «Lat­vi­jas Valsts ce­ļi» Vid­ze­mes re­ģi­o­na di­rek­tors GUNTIS APINIS:

Prieks kuplā un draudzīgā saimē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rīt, 3. feb­ru­ā­rī, pl. 4.32 pēc Lat­vi­jas lai­ka sā­kas Bal­tā Tru­ša gads, kas ilgs līdz 2012. ga­da 23. jan­vā­rim, kad to no­mai­nīs Bal­tā Pū­ķa gads.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri