22. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Maigurs, Mārica, Māris

Pilsētās un novados

Naukšēnos rekonstruē tiltu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nos kopš 22. jū­li­ja no­tiek 1961. ga­da bū­vē­tā til­ta pār Rū­ju re­kon­struk­ci­ja. «Lat­vi­jas Valsts ce­ļu» pa­sū­tī­ju­ma dar­bus veic a/s «Lat­vi­jas til­ti» apakš­uz­ņē­mējs SIA «8CBR», un dar­bus ie­ce­rēts pa­beigt līdz ok­tob­ra bei­gām.

Gods kalpot Latvijai!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aiz­sar­gi — mi­li­tā­ri faš. or­ga­ni­zā­ci­ja burž. Ljā. No­dib. 1919 III cī­ņai pret rev. kus­tī­bu un sar­ka­na­jiem par­ti­zā­niem. 1923 iz­vei­do­ja aiz­sar­džu nod., bet 1939 — jaun­sar­gus. Bi­ja iz­šķi­ro­ša lo­ma faš. ap­vēr­su­mam Ljā 1934. 1940 org. bi­ja 31874 aiz­sar­gu, 14810 aiz­sar­džu un 14000 jaun­sar­gu. Ar Lat­vi­jas Tau­tas val­dī­bas lēmumu1940 org-ju lik­vi­dē­ja. Pēc­ka­ra ga­dos aiz­sar­gi pie­da­lī­jās bru­ņo­tās pret­pad. ban­dās.

Tā rak­stīts Lat­vi­jas Pa­dom­ju en­cik­lo­pē­di­jas 1. sē­ju­mā (1981).

Laiks un darbs ieceļ apzeltīto kārtā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Go­di­nā­jums trim vien­au­dzēm, jau­kām, no­piet­nām un pra­sī­gām sko­lo­tā­jām Ren­cē­nu pa­mat­sko­lā ie­nā­ca ar gai­šu no­ska­ņu. Vi­ņu mū­ži, so­ļi un bal­sis at­stā­ti vai­rā­kām sko­lē­nu pa­au­dzēm un ie­rak­stī­ti no­vad­pēt­nie­cī­bas mu­ze­ja vēs­tu­res lap­pu­sēs. Il­gai Go­bai, Li­di­jai Ķi­ber­ma­nei un Gai­dai Sa­li­ņai šis gads ie­vi­jies 80 gre­dze­nu lo­kos, un tie­ši ta­gad, gai­dot sko­las 75. dzim­ša­nas die­nu, pa­vē­rām at­mi­ņu lap­pu­si, no­vēr­tē­jām un brī­nī­jā­mies par vi­ņu va­rē­ša­nu un skaud­rāk sa­ju­tām sa­vē­jo.

Paļāvībā uz Dievu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas Sv. An­nas drau­dzē kal­po­ša­nu ne­sen sā­cis jau­nais mā­cī­tājs EDIJS KALEKAURS.

Ar sportisku rūdījumu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

JĀNIS KARĀNS vai­rā­kus ga­dus bi­ja Lat­vi­jā āt­rā­ko so­ļo­tā­ju pul­kā. Ta­gad, jau div­pa­dsmi­to ga­du, viņš saim­nie­ko Tri­kā­tas pa­gas­ta Zal­tēs. Tā ir 1870. ga­dā uz­bū­vē­ta pla­ša mā­ja. To, arī bla­kus Jaun­zal­tes, sa­viem ra­diem cē­lis kāds Rī­gas ar­hi­tekts, māk­sli­nieks. Bi­ju­si vēl tre­šā Zal­tu mā­ja, tās vairs nav.

Nevēlas atteikties no māju vēsturiskajiem nosaukumiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau pa­gā­ju­šā ga­da no­ga­lē cie­mu ie­dzī­vo­tā­jiem, kas dzī­vo in­di­vi­du­ā­la­jās mā­jās, bi­ja jā­at­sa­kās no to vēs­tu­ris­ka­jiem no­sau­ku­miem un jā­pie­ņem paš­val­dī­bu pie­šķir­tās ad­re­ses. Šis pro­cess vai­rā­ku ie­mes­lu dēļ aiz­ka­vē­jies.

Mazsalaciešu cīniņš ar stirnu plosītājiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par vilku nekaunību satraukušies medību kluba «Mazsalaca» vīri. Divpadsmit pelēčus iecirknī starp Mazsalacu un Ramatu viņi pamanījuši jau pagājušajā rudenī, mēģinājuši ar tiem ko darīt, bet nav veicies noteikt to atrašanās vietu.

Diena kopā ar putniem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Eiropā 2. un 3. oktobris bija putnu vērošanas dienas — pieredzējuši putnu vērotāji vadīja ekskursijas, kurās gan skaitīja pamanītos putnus, gan arī mācīja it sevišķi jaunos dabas draugus, kā tas darāms.

10. Saeimā — piecu sarakstu pārstāvji

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar politisko partiju apvienības Vienotība uzvaru noslēgušās Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanas. Par Vienotības sarakstiem kopumā nobalsoja 30,76 % jeb 301135 vēlētāji, tādējādi nodrošinot apvienībai 33 krēslus 10. Saeimā.

Burtnieciešu zinātkāre nebeidzas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burtnieku pensionāri devās ikgadējā ekskursijā uz Cēsu pusi.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri