24. Aprīlis, 2019
Vārda dienu svin: Nameda, Visvaldis, Ritvaldis

Sports

Jātnieku federācijas Gada balvas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gar­kal­nes no­va­da kul­tū­ras na­mā 14. jan­vā­rī no­ti­ka Lat­vi­jas Jāt­nie­ku fe­de­rā­ci­jas Ga­da bal­vas pa­snieg­ša­nas ce­re­mo­ni­ja, uz ko bi­ja pul­cē­jies kupls skaits da­līb­nie­ku.

Labākie Vidzemes futbolisti mīt Gulbenē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā pul­cē­jās tel­pu kāj­bum­bas la­bā­kie meis­ta­ri no vi­sas Vid­ze­mes, lai Sport 2000 Vid­ze­mes fut­zā­la čem­pi­o­nā­ta fi­nāl­tur­nī­rā no­skaid­ro­tu stip­rā­ko vie­nī­bu.

Stiprie dzimst mūspusē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aus­tri­jas kal­nu kū­ror­tā Ins­bru­kā, kur jau no­ti­ku­šas 1964. un 1976. ga­da zie­mas olim­pis­kās spē­les, 13. jan­vā­rī sāk­sies I Jau­nat­nes zie­mas olim­pi­ā­de. Lat­vi­ju pār­stā­vēs jau­nais bob­sle­ja pi­lots ren­cē­nie­tis OSKARS ĶIBERMANIS, kas no­vem­brī ko­pā ar alūk­snie­ti El­vi­su Kam­šu, čet­ru kva­li­fi­kā­ci­jas sa­cen­sī­bu sē­ri­jā iz­cī­nī­ja at­tie­cī­gi 5., 2., 1. un 2. vie­tu, ie­gūs­tot ce­ļa­zī­mi uz no­zī­mī­gā­ko jau­nie­šu zie­mas spor­ta fo­ru­mu. Pirms sa­cen­sī­bām Os­kars pa­spē­ja pa­vie­so­ties arī Lies­mas re­dak­ci­jā.

Dārgs sporta veids

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

RONALDS BALDIŅŠ ar da­žiem pār­trau­ku­miem mo­to­spor­tā dar­bo­jas jau 18 ga­dus. Viņš star­tē­jis da­žā­dās ko­man­dās, bet iz­de­vu­mi pār­sva­rā seg­ti no ģi­me­nes bu­dže­ta. Paš­laik Ro­nalds pār­stāv Val­mie­ras «Gau­jas kau­sa» ko­man­du. Tā ie­priek­šē­jos ga­dos iz­cī­nī­ju­si vai­rā­kus čem­pi­o­nu ti­tu­lus.

Ziemassvētki uz ledus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā pie Zie­mas­svēt­ku eg­lī­tes prie­cā­jās Val­mie­ras jau­nat­nes cen­tra «Vin­da» daiļ­sli­do­ša­nas pul­ci­ņa bēr­ni. Vi­ņi Zie­mas­svēt­ku ve­cī­tim un ve­cā­kiem de­mon­strē­ja in­di­vi­du­ā­lus un ko­pī­gi ie­stu­dē­tus priekš­ne­su­mus un no­ska­tī­jās arī Lat­vi­jas ju­ni­o­ru čem­pi­o­nes daiļ­sli­do­ša­nā Ka­ri­nas Rut­lau­kas sli­do­ju­mu.

Brīvās cīņas meistars Pārgaujas ģimnāzijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā sko­lē­ni ap­gūst pa­ma­ta un vis­pā­rē­jās iz­glī­tī­bas pro­gram­mu ar spor­ta no­vir­zie­nu, sko­las spor­ta ko­lē­ģi­jas va­dī­tā­ja Evi­ta Kor­ne­te ko­pā ar ko­lē­ģi Gin­tu Trē­zi­ņu mek­lē ie­spē­jas ār­pus mā­cī­bu stun­dās no­teik­tā sa­tu­ra ie­in­te­re­sēt sko­lē­nus un pa­pla­ši­nāt vi­ņu re­dzes­lo­ku.

Gada labākie sportisti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā piekt­dien ti­ka teikts pal­dies par sa­snie­gu­miem spor­tā un ie­gul­dī­to dar­bu ve­se­lī­ga dzī­ves­vei­da un spor­ta vei­ci­nā­ša­nā pil­sē­tā. Val­mie­ras spor­ta lau­re­ā­tu go­di­nā­ša­nu or­ga­ni­zē­ja Val­mie­ras paš­val­dī­ba.

Skriet nozīmē — dzīvot!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

42,195 ki­lo­met­ri Sā­re­mā

Arī šo­ru­den Igau­ni­jas lie­lā­ka­jā sa­lā Sā­re­mā no­ti­ka po­pu­lā­rais skrē­jiens «Kol­me pa­e­va jo­oks». Tas šo­gad bi­ja jau 38. un ar kat­ru ga­du pul­cē ar­vien vai­rāk cil­vē­ku, kam skriet ir — dzī­vot.

Bija vērts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu spor­ta na­ma di­rek­tors IVARS JĒKABSONS sa­ka: — Tas, ko ta­gad da­ru, sa­krīt ar ma­nu va­ļas­prie­ku un aiz­rau­ša­nos. Lai­kam es­mu viens no re­ta­jiem, kam tā pa­lai­mē­jies.

Valmieras pilsētas kods Nr. 4

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­die­nas va­ka­rā, Val­mie­ras ie­lās jau ce­tur­to ga­du pēc kār­tas ri­si­nā­jās ak­tī­vā tū­ris­ma cen­tra Eži or­ga­ni­zē­tais pa­sā­kums ik­vie­nam val­mie­rie­tim — Val­mie­ras pil­sē­tas kods.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Partneri