23. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija

Sports

Gaidot Eiropas florbola izcilniekus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Latvijas čempionāta trešās kārtas spēlē Rubenes florbolistes Kocēnu sporta namā ceturtdienas vakarā piedzīvoja jau otro zaudējumu sezonā, ar 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) piekāpjoties RSU/Runway spēlētājām.

Pietrūka vēl pāris Kaufmaņu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jauno basketbola sezonu Valmieras basketbolisti atklāja viesos, galvaspilsētā BBL Elites divīzijas čempionāta mačā tiekoties ar VEF Rīga. Izmantojot tikai 7 spēlētājus (malā palika Graudiņš un Iļjins), valmierieši, kaut parādīja milzu pašaizliedzību aizsardzībā, vāji spēlēja uzbrukumā un bija spiesti atzīt daudz pieredzējušāko un augumā dižāko mājinieku pārspēku.

Jautrie starti Vaidavā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar neviltotu prieku Vaidavā sākās 16. septembra rīts, kad pēc vēsajām un lietainajām dienām bija uzaususi saulaina un burvīga rudens diena un ciemos gaidījām skolēnus un skolotājus no Dauguļu speciālās internātpamatskolas un Rubenes pamatskolas, lai kopīgi visu dienu jautri sportotu un atpūstos.

Arodskolu sporta spēles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmieras 36. arodvidusskola sadarbībā ar profesionālās izglītības sporta klubu AMI Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, Vidzemes reģiona profesionālās izglītības mācību iestādēm organizēja 21. sporta spēļu sacensības vieglatlētikā. Sacensību galvenais tiesnesis bija Raitis Ravinskis.

Vietējo leģendu piemiņai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien pl. 10 Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā no­tiks Val­mie­ras le­ģen­dā­ro fut­bo­lis­tu Jā­ņa Ozo­la, Ser­ge­ja Smir­no­va, Dai­ņa An­der­so­na, Alek­san­dra Žar­čen­ko un Ai­va­ra Pun­di­ņa pie­mi­ņai vel­tīts tur­nīrs, ku­rā līdz­da­lī­bu so­lī­ju­šas Dau­ga­va (Rī­ga), Og­res Adī­tā­ja, Sa­lac­grī­vas, Tar­tu Ka­lev, Šiau­liai un Val­mie­ras Gau­jas ve­te­rā­nu ko­man­das.

"Valmiera" apspēlē Somijas bronzas komandu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirm­die­nas va­ka­rā spor­ta kom­plek­sā Ķei­zar­mežs mū­su bas­ket­bo­lis­ti iz­cī­nī­ja uz­va­ru arī ce­tur­ta­jā pār­bau­des spē­lē. Šo­reiz Val­mie­ra pie­vei­ca So­mi­jas bas­ket­bo­la virs­lī­gas pēr­nās se­zo­nas čem­pi­o­nā­ta tre­šās vie­tas ie­gu­vē­jus Kou­vot ar 80:67. Re­gu­lā­ra­jā Ko­ris­li­i­ga čem­pi­o­nā­tā Kou­vot 44 ma­čos iz­cī­nī­ja 33 uz­va­ras un pie­dzī­vo­ja 11 zau­dē­ju­mus, ie­rin­do­jo­ties ot­ra­jā vie­tā.

Skolēniem pārbaudījums vieglatlētikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Trešdien Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, notika pilsētas atklātās sacensības "Vidusskolu kauss vieglatlētikā". Vidusskolas komandā startēja 12 bērni neatkarīgi no dzimuma; 7. - 9. klašu "Jauno vieglatlētu kausā" komandā sešas jaunietes un seši jaunieši, tāpat arī 6. - 7. klašu skolēniem četrcīņā "Draudzība". Sacensībās piedalījās arī pagastu skolu komandas. Jaunieši pārbaudīja spēkus 100 m, 400 m, 800 m, 1000 m, 1500 m, 2000 m skriešanā, tāllēkšanā, augstlēkšanā, lodes grūšanā, šķēpa mešanā, stafetē u. c. sporta disciplīnās.

"Babolat" sezonas noslēguma mači tenisā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar fran­ču fir­mas Ba­bo­lat pre­zen­tā­ci­ju un gran­di­o­zām bal­vām pa­gā­ju­ša­jās brīv­die­nās 36. arod­vi­dus­sko­las te­ni­sa lau­ku­mos va­dī­tas pir­mās mix du­bult­spē­les.

Jauni rekordi Valmieras maratonā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien pus­dien­lai­kā, at­ska­not star­ta šā­vie­nam, Sport­lat Val­mie­ras ma­ra­to­na tra­sē de­vās te­ju vai di­vi tūk­sto­ši da­līb­nie­ku, no ku­riem 161 bi­ja cie­ši ap­ņē­mies zem ru­de­nī­gā lie­tus gā­zēm veikt pil­nu kla­sis­kā ma­ra­to­na dis­tan­ci — 42,195 km. Pā­rē­jie mē­ro­ja pus­ma­ra­to­nu vai sa­te­līt­skrē­jie­nu, kā arī iz­kus­tē­jās nū­jo­ša­nas pār­gā­jie­nos.

Arī Valmierai savi rekordisti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA Vid­ze­mes olim­pis­kais centrs veik­smī­gi no­slē­dzis Lat­vi­jas olim­pis­ko re­kor­du die­nu 2010. Sest­dien, 11. sep­tem­brī, Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā da­žā­dās spor­ta ak­ti­vi­tā­tēs re­kor­dus uz­stā­dīt mē­ģi­nā­ja 130 da­līb­nie­ki no Val­mie­ras un ap­kai­mes. Jau­nā­ka­jam da­līb­nie­kam bi­ja 4 ga­di, bet cie­nī­ja­mā­ka­jam — 66. Gan­drīz vi­si, kas vē­lē­jās uz­stā­dīt per­so­nis­ko re­kor­du, vei­ca vi­sus čet­rus olim­pis­ka­jam re­kor­dam pa­re­dzē­tos mē­ģi­nā­ju­mus.

Attēlā: MĒS VARAM! Vid­ze­mes olim­pis­kā cen­tra dar­bi­nie­ki līk­smo — pa­šu mā­jās rī­ko­tie svēt­ki iz­de­vu­šies go­dam.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri