18. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Antis, Antons

Sports

Lielais futbols ir klāt!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar mai­nī­gām sek­mēm iz­brau­ku­mā (uz­va­ra Jel­ga­vā 29. ap­rī­lī ar 4:3 — vār­tu au­to­ri Al­vis Du­bovs — 2, Ar­tūrs Pet­rivs, Rai­monds Brē­ža — un zau­dē­jums Rē­zek­nē 4. mai­jā ar 1:3 — Mār­cis Ēr­glis) Lat­vi­jas fut­bo­la čem­pi­o­nā­ta I lī­gas tur­nī­ru sā­ku­ši Val­mie­ras FK/BSS spē­lē­tā­ji. Rīt pl. 14 Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā mū­su fut­bo­lis­ti va­dīs pir­mo ma­ču sa­vā lau­ku­mā, tā­pēc pie­dā­vā­jam Val­mie­ras FK pre­zi­den­ta DĀVJA SIRMĀ un I lī­gas ko­man­das gal­ve­nā tre­ne­ra GATA ĒRGĻA stās­tī­ju­mu par šīs se­zo­nas ie­ce­rēm un per­spek­tī­vām.

"Valmiera" finišē JSBL astotniekā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā jau bija sagaidāms, nekādus brīnumus 19. aprīlī otrajā Jaunās sieviešu basketbola līgas ceturtdaļfināla mačā pret ļoti pieredzējušajām Rīgas Avantis basketbolistēm valmierietes nepaveica, taču cienīgi nospēlēja gan.

Futbolisti gatavojas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tu­vo­jo­ties jau­na­jai Lat­vi­jas 1. lī­gas fut­bo­la se­zo­nai, Val­mie­ras FK/BSS pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē or­ga­ni­zē­ja tur­nī­ru Pa­va­sa­ra kauss. Pie­da­lī­jās Smil­te­ne/BJSS, Rī­gas fut­bo­la sko­la (RFS), Stai­ce­les Beb­ri un Ga­ta Ēr­gļa va­dī­tie mā­ji­nie­ki.

Labam sportistam vajadzīga liela pacietība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rā au­to­mo­de­lis­ma vēs­tu­re sā­kās ap pa­gā­ju­šā gad­sim­ta 70. ga­diem ar čet­ru ce­li­ņu tra­si no Krie­vi­jas. Šī tra­se paš­laik at­ro­das Rū­jie­nā, bet paš­rei­zē­jā tra­se JC «Vin­dā» pēc lī­dzī­gas kon­fi­gu­rā­ci­jas, bet jau ar as­to­ņiem ce­li­ņiem, vei­do­ta 1994. — 1995. ga­dā un pa­ma­zām uz­la­bo­ta un pa­ga­ri­nā­ta.

Medaļas sadala mazsalacieši un valmierieši

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras lid­lau­kā sest­dien no­ti­ka Val­mie­ras at­klā­tais čem­pi­o­nāts H-600 kla­ses lid­mo­de­ļiem.

Rīt startēs "Magnēts"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­dien Bai­ļu ap­kārt­nē tiks at­klā­ta ori­en­tē­ša­nās se­zo­na, ko mūs­pu­sē jau kopš 70. ga­du sā­ku­ma ap­zī­mē ar vār­du Mag­nēts. Des­mit ga­dus to or­ga­ni­zē Zie­meļ­vid­ze­mes ori­en­tē­ša­nās centrs ar Ingunu Valdmani priekš­ga­lā.

Rubenietes nepadodas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Ko­cē­nu spor­ta na­mā Hi­po­lī­zings Lat­vi­jas virs­lī­gas čem­pi­o­nā­ta tre­ša­jā fi­nāl­ma­čā lau­ku­ma saim­nie­ces Ru­be­nes flor­bo­lis­tes ar 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) pir­mo rei­zi ša­jā se­zo­nā ap­spē­lē­ja RSU/Run­way sa­stā­vu, sē­ri­jā līdz čet­rām uz­va­rām sa­del­dē­jot star­pī­bu līdz 1:2.

SK "Spēks" saimnieko Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar SK Spēks kār­tē­jo tri­um­fu piekt­dien ti­ka pie­likts punkts vi­su zie­mu il­gu­ša­jam Val­mie­ras fut­zā­la čem­pi­o­nā­tam. Ot­ra­jā vie­tā ie­rin­do­jās Kvar­tāls, tre­šo vie­tu iz­cī­nī­ja FK Val­ka.

Nakts pārgājienā «Palu laiks»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nakts, mežs, tum­sa un ti­kai pā­ris drau­gu, ar ko esi ga­tavs do­ties pa­šā grū­tā­ka­jā uz­de­vu­mā. Tā­das va­rē­tu būt pir­mā mir­kļa iz­jū­tas nakts pār­gā­jie­nā «Pa­lu laiks», ko jau 10. ga­du or­ga­ni­zē Val­mie­ras 4. skau­tu vie­nī­ba. Var teikt, ka tās ir pie­dzī­vo­ju­mu sa­cīk­stes. At­šķi­rī­bā no «Ver­ti­kā­les X» vai mū­su «Ežu» rī­ko­ta­jām tās ir pie­lā­go­tas bēr­nu un jau­nie­šu spē­jām un va­rē­ša­nai, dis­tan­ci vei­do­jot tā, lai katrs spē­tu se­vi pie­rā­dīt, bet re­zul­tā­tā uz­va­rē­tu ti­kai iz­tu­rī­gā­kie un zi­no­šā­kie. 

Valmierietes finišē ar laimīgu uzvaru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Val­mie­rā no­slē­dzās re­gu­lā­rais Jau­nās Sie­vie­šu bas­ket­bo­la lī­gas (JSBL) čem­pi­o­nāts — pa­šā pē­dē­jā A un B gru­pu tur­nī­ra spē­lē mā­ji­nie­ces sa­spring­tā ga­lot­nē spē­ja iz­raut uz­va­ru pār tu­kum­nie­cēm, kam pir­mā ap­ļa cī­ņā vie­sos bi­ja pie­kā­pu­šās.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri