23. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija

Kultūra un Izklaide

Apjumības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­die­na rī­ta pu­sē Val­mie­ras no­vad­pēt­nie­cī­bas mu­ze­jā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­žu «Pa­sa­ci­ņa» un «Vā­lo­dzī­te» au­dzēk­ņi ko­pā ar Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las folk­lo­ras ko­pas «Sud­ma­li­ņas» bēr­niem un mu­ze­ja pe­da­go­giem ie­pa­zi­na lat­vie­šu gads­kār­tas un svi­nē­ja ap­ju­mī­bas — ra­žas no­vāk­ša­nas svēt­kus.

Ielūdz Mujānu izglītības biedrība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mu­jā­nu iz­glī­tī­bas bied­rī­ba (MIB) 2009. ga­da jū­li­jā sa­ņē­ma prie­ka vēs­ti — Mu­jā­nu iz­glī­tī­bas bied­rī­bas nams ie­kļauts valsts aiz­sar­gā­ja­mo kul­tū­ras pie­mi­nek­ļu sa­rak­stā kā valsts no­zī­mes kul­tū­ras pie­mi­nek­lis. MIB nams ir re­ģi­o­nam uni­kāls Pir­mās Lat­vi­jas Re­pub­li­kas sa­bied­ris­kās mū­ra - ko­ka ar­hi­tek­tū­ras pa­raugs, kas sa­gla­bā­jis sa­vu au­ten­tis­ku­mu, fa­sā­žu un iekš­tel­pu ap­da­ri, kā arī vēr­tī­gus in­ter­je­ra et­no­grā­fis­kus būv­gald­nie­cī­bas ele­men­tus.

Dzied dāmu trio "Kas ar mani"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vi­ņas daudz­kārt ir dzir­dē­tas, jo dzied Ko­cē­nu no­va­da pa­sā­ku­mos, iz­stā­žu at­klā­ša­nās, lau­lī­bu ce­re­mo­ni­jās, svi­nī­gā pa­sā­ku­mā, kas vel­tīts sa­drau­dzī­bas part­ne­riem no Gī­ter­slo ap­riņ­ķa Vā­ci­jā, Zie­mas­svēt­kos Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā. Te gan trio pa­stā­vē­ša­nas čet­ros ga­dos vien div­reiz ie­ai­ci­nā­tas, bet pa­gā­ju­šo Zie­mas­svēt­ku sa­rī­ko­jums, ku­rā kon­cer­tē­ju­šas ko­pā ar mei­tām, ra­dī­jis īpa­ši emo­ci­o­nā­lu no­ska­ņo­ju­mu kā klau­sī­tā­jos, tā iz­pil­dī­tā­jās.

Attēlā: KAS AR MANI. Re­no­vē­tā Ko­cē­nu kul­tū­ras na­ma at­klā­ša­nas svēt­kos — no krei­sās Bai­ba Žei­ka­re un In­ta Ko­zu­ļi­na. Šo­reiz ar vi­ņām ne­bi­ja Ini­tas Jur­gen­ber­gas.

"Tautas universitātes" diena Ramatā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš 1990. ga­da, kad Nu­ķu pus­mui­žas no­rā Ra­ma­tā at­klā­ja An­dra Vār­pas lauk­ak­me­nī vei­do­to pie­mi­ņas zī­mi lat­vie­šu pir­ma­jai dra­ma­tur­ģei Ma­ri­jai Pēk­šē­nai, vi­ņas dzim­ša­nas die­nā ik ru­de­ni te no­tiek Dze­jas die­nas. Tās ir lo­lo­ju­si un dzej­nie­kus, rakst­nie­kus, tā­lum­nie­kus un vie­tē­jos ta­lan­tus pul­ci­nā­ju­si Lat­vi­jas Kul­tū­ras fon­da Maz­sa­la­cas ko­pas va­dī­tā­ja Nel­li­ja Nur­mi­ka.

Attēlā: PAAUDŽU STAFETE. Pie Ma­ri­jas Pēk­šē­nas pie­mi­ņas ak­mens šie cil­vē­ki la­sī­ja dze­ju.

Dāvana no Amerikas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar Jura Helda dzeju mani satuvināja viņa sirreālistiski redzīgā acs un kā viņš liek iedvesmai plaiksnīt ārpus vārdkopu nobrāztām robežām. Ar katru jaunu dzejoļu krājumu pieteicas citādas, vēl nenovalkātas metaforas ar vizuālām asociācijām. Sapņa un īstenības saaudumi gan dzejā, gan dramaturģijā izvirza viņu pie šobrīd ievērojamākiem mūsu postmodernās literatūras autoriem.

Mūzikls «Agrā rūsa» Valmieras teātrī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

"Apvienība Ars Nova" sadarbībā ar Valmieras drāmas teātri jauno sezonu atklās 10. septembrī ar traģisku mīlas stāstu mūziklā "Agrā rūsa", ko pēc Elīnas Zālītes romāna motīviem veidojuši Jānis Lūsēns un Pēters Brūveris.

Atklāts atjaunotais Kocēnu kultūras nams

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kocēnieši un viņu viesi, iebraucot pagasta centrā, ik pa laikam nepacietībā uzmeta acis savam kultūras namam, kur notika lieli remontdarbi, un ziņkāri nojauta: top kas skaists, mājīgs, interesants. Augustā izplatījās pirmā pārsteiguma ziņa - foajē sienu gleznojumā ierikšojuši mākslinieces Vinetas Sayer fantastiskie zirgi - Kocēnu simbols.

UgunsGrēks uzliesmo ar jaunu spēku

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sākusies jauna sezona ne tikai teātrī, bet arī iemīļotajā televīzijas seriālā UgunsGrēks. Tajā notikušas lielas pārmaiņas, ienākuši jauni varoņi un aktieri - arī no Valmieras drāmas teātra. Vienu no jaunajām darbības personām, mazpilsētas žurnālisti, spēlē Inese Ramute. Bet daudz ko savā ekrāna dzīvē ir mainījuši arī citi tēli.

Valmiera - skaļākā pilsēta Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nepārprotiet, šo slavu Valmiera nav ieguvusi pēc iedzīvotāju sūdzībām policijā par kaimiņu skaļo uzvešanos vēlās vakara stundās. Šoreiz viss ir daudz vienkāršāk: valmierieši Intara Busuļa koncerttūres "AKTs" laikā Valmierā visskaļāk nodziedāja mūziķa "Spēka dziesmas" fragmentu. Sacenšoties ar citām koncerttūres pieturām - Liepāju, Ventspili, Talsiem, Madonu, Jēkabpili, Cēsīm un Jūrmalu - , valmierieši sasniedza augstākos decibelus (113,6) dziesmas vienas minūtes skanēšanas laikā un tikai par 0,1 decibelu pārspēja otrās vietas ieguvējus jūrmalniekus.

Paredzot turpinājumu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sestdien Sv. Sīmaņa baznīcā skanēja Lejasreinas departamenta vīru koris Pluricanto no Francijas (diriģents Dominiks Vikers) un Valmieras kultūras centra vīru koris Imanta (diriģente Irēna Zelča). Koncertu rīkoja un atbalstīja Vidzemes plānošanas reģions, Valmieras pašvaldība, Valmieras kultūras centrs.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri