19. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Liza, Līze, Elizabete, Betija

Kultūra un Izklaide

Alga par centību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No pa­gā­ju­šā ga­da pa­va­sa­ra arod­sko­lu au­dzēk­ņiem ir ie­spē­ja sa­ņemt sti­pen­di­jas Ei­ro­pas So­ci­ā­lā fon­da pro­jek­ta «Sā­kot­nē­jās pro­fe­si­o­nā­lās iz­glī­tī­bas pie­vil­cī­bas vei­ci­nā­ša­na» ie­tva­ros, šo pro­jek­tu īs­te­no Iz­glī­tī­bas un zi­nāt­nes mi­nis­tri­ja sa­dar­bī­bā ar Valsts iz­glī­tī­bas at­tīs­tī­bas aģen­tū­ru un akre­di­tē­tām pro­fe­si­o­nā­lām iz­glī­tī­bas ie­stā­dēm vi­sā Lat­vi­jā.

Dziedāt no sirds! Dziedāt skaļi un klusi! Dziedāt korī «Skan»!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sau­lai­nā ru­dens svēt­die­nā Val­mie­rā gaiš­za­ļa­jā ko­ka ēkā K. Bau­ma­ņa ie­lā 1 no­tiek lie­la ro­sī­ba. Ie­ra­du­šies ap 40 jau­nie­šu ko­ra «Skan» dzie­do­ņu (pre­cī­zu skai­tu nav ie­spē­jams no­skaid­rot, jo vi­si sa­da­lī­ju­šies pa tel­pām un at­ro­das ne­mi­tī­gā kus­tī­bā), lai ak­tī­vi strā­dā­tu pie 6. no­vem­bra ju­bi­le­jas kon­cer­ta vi­sai sa­rež­ģī­tās, bet in­te­re­san­tās pro­gram­mas no­slī­pē­ša­nas. Ko­rim šo­gad 10 ga­du. Dzies­mām pa vi­du iz­de­vās pa­ru­nā­ties ar da­žiem ko­ris­tiem un uz­zi­nāt vi­ņu do­mas.

Cilvēkmuzejs jurģu gaidās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Bei­dzot ap­stip­ri­nāts gad­sim­ta pro­jekts tel­pu re­no­vā­ci­jai Nauk­šē­nu dok­to­rā­tā, kur jau­na māj­vie­ta pa­re­dzē­ta arī Nauk­šē­nu Cil­vēk­mu­ze­jam — mui­žas ēkā pa­liks vien ar šī kom­plek­sa vēs­tu­ri sais­tī­tās lie­tas, jo tie, kas ie­sais­tī­ju­šies ak­ci­jā Ap­ce­ļo Lat­vi­jas pi­lis! grib dzir­dēt un re­dzēt tie­ši pils vēs­tu­ri, ne­vis vis­pā­rī­gu tark­šķē­ša­nu par Nauk­šē­niem lai­ku grie­žos, — mu­ze­ja va­dī­tā­jam ARNIM OZOLIŅAM ir ar ko pa­le­po­ties.

Baltais skaistulis Atlants

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šodien baltais skaistulis, ko daudzi valmierieši jau ievērojuši, pastaigādamies pilsētā, Rīgā piedalās savā mūžā nu jau trešajā suņu izstādē, šoreiz — starptautiskajā.

Jaunā kultūras darba sezona ievadīta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vasaras darbu skrējiens ir pierimis, lauki nokopti un mazpamazām nolikti uz ziemas mieru, un vakaru tumsā spoži mirdz kultūras namu logi, jo atkal par prieku sev un tuvākajiem tiek dziedāts, dejots, aicina koncerti, teātru izrādes, rudens balles.

Stīgu dziesma dvēselei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Savu svētku jubilejas koncertu ar prieku un aktīvu gatavošanos gaidām arī mēs — 37 vijoles un 6 čella klases audzēkņi, kā arī, protams, viņu pedagoģes — kādreizējās Valmieras mūzikas skolas absolventes — Inguna Birzniece, Maija Ozola, Dace Zariņa un Irina Pupiņa.

"Krustmāte no Brazīlijas" ir klāt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piektdien vērsies priekškars — un vārda tiešā nozīmē! — vienai no komēdiju klasikas pērlēm, angļu aktiera un dramaturga Brendona Tomasa "Krustmātei no Brazīlijas" Vara Braslas iestudējumā.

Telegramma dzimtajai pusei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras māk­slas ga­le­ri­jā Lai­pa aiz­va­dī­ta­jā piek­die­nā no­ti­ka im­pro­vi­zē­ta jau­nās, ta­lan­tī­gās mo­des māk­sli­nie­ces, Lat­vi­jas Māk­slas aka­dē­mi­jas pē­dē­jā kur­sa ma­ģis­tres In­gas Tau­ri­ņas au­tor­ko­lek­ci­ju ska­te (mo­de­ļu lo­mā — vai­rā­ki Val­mie­ras jau­nie­ši) un vi­ņas pir­mā per­so­nāl­iz­stā­de kā vi­zu­ā­lās māk­slas ska­te.

Iecerē — filma

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pro­tams, ka ro­māns «Pļau­ka» ma­nī rai­sa ap­brī­nu un at­zi­nī­bu. Gri­bas teikt — īs­ta lat­vie­šu Mar­ga­re­ta Mi­če­la! Vi­sā mū­žā vie­nu ro­mā­nu, to­ties — kā­du!

Ve­ra Vol­kē­vi­ča tā­dā kā pēc­vār­dā rak­sta, ka vi­ņa ša­jā ro­mā­nā se­vi pa­rā­dī­ju­si kā Van­du, bet gal­ve­nā va­ro­ne — Gi­ta — esot kā­da vi­ņas če­kas lai­ka pa­zi­ņa. Vai tie­šām tā? Man ro­māns to­mēr šķiet vai­rāk au­to­bio­grā­fisks. Pro­tams, es pie­ļau­ju, ka Gi­ta nav simt­pro­cen­tī­gi Ve­ra Vol­kē­vi­ča pa­ti, ka vi­ņā ir ie­zī­mes arī no ci­tiem cil­vē­kiem, arī var­būt šīs tas iz­do­māts.

Rudens valsis Kocēnos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rudens lietus trešdien nevarēja vien rimties, bet Kocēnu kultūras nams iededza savas siltās ugunis un nama saimniece Ināra Blūma ar saviem vienmēr atsaucīgajiem sabiedriskajiem palīgiem laipni ielūdza Savējos — bijušā Valmieras rajona kultūras un tautas namu, klubu vadītājus un darbiniekus.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri