22. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Tamāra, Dziedra

Skolas laiks bija pats labākais

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­la, pa­gā­ju­šā ga­da de­cem­brī at­zī­mē­jot sa­vus 70 ga­dus, sko­las avī­zes spe­ci­āl­iz­de­vu­mā ie­pa­zīs­ti­nā­ja ar ab­sol­ven­tiem, kas mā­cās, strā­dā un dzī­vo da­žā­dās pa­sau­les vie­tās. Uz­ma­nī­bu pie­sais­tī­ja Za­ne Žu­ko­va Ada­mo­u. Vi­ņa no tā­lu­ma — Kip­ras — sa­vai sko­lai vē­lē­ja iz­aug­smi, jo­pro­jām sa­ti­cī­gas at­tie­cī­bas starp sko­lo­tā­jiem un sko­lē­niem un ne­kad ne­zau­dēt ot­ro mā­ju sa­jū­tu, jo Vies­tur­sko­la Za­nei ir ļo­ti spilgts pie­mērs tam, kā­das ir sir­snī­gas un at­mi­ņā pa­lie­ko­šas ot­rās mā­jas.

Skolas laiks bija pats labākais

Kā iz­vei­do­ju­sies Za­nes dzī­ve, vi­ņa rak­sta vēs­tu­lē Lies­mai:

«Vies­tur­sko­lu bei­dzu 2003. ga­dā un tū­līt pēc sko­las pa­beig­ša­nas mans mēr­ķis un sap­nis bi­ja ar­hi­tek­tū­ras stu­di­jas RTU, bet mil­zī­gā kon­kur­sa dēļ sa­nā­ca, ka pa­li­ku da­žus pun­ktus zem lī­ni­jas. Lai ne­zau­dē­tu ga­du, ie­stā­jos RTU uz­ņē­mēj­dar­bī­bas prog­ram­mā. Bet tas lai­kam arī bi­ja sā­kums tam, lai pēc ga­da es pa­mes­tu Lat­vi­ju. Ne­bi­ja ma­na sirds un dvē­se­le ša­jās stu­di­jās. Un tā kā ta­jā lai­kā pār­is ma­nu drau­gu brau­ca uz Kip­ru strā­dāt, arī es bi­ju ga­ta­va to pa­mē­ģi­nāt. Tā no­kļu­vu šeit. Sā­kums te un vien­al­ga, ku­rā val­stī no­kļūs­ti, ir grūts. Vien­mēr skum­sti pēc mā­jām un tu­vi­nie­kiem, drau­giem. Bet — ie­dzī­vo­jos. Da­ba ir brī­niš­ķī­ga, mū­žī­ga sau­le un smai­dī­gi cil­vē­ki. Dau­dzi ne­var šeit iz­tu­rēt, jo ne­pa­tīk še­jie­nie­šu rak­sturs, jo grie­ķi ir ar kar­stām asi­nīm un rak­stu­ru. Bet man vi­ņu rak­sturs pa­tīk un es­mu to pie­ņē­mu­si, jo pa­ti vien­mēr es­mu tā­da bi­ju­si.

Var­būt jo­cī­gi lik­sies, bet man vien­mēr, jau no bēr­nu die­nām, ir bi­ju­si pār­lie­cī­ba, ka ma­ni kaut kas ļo­ti sais­ta ar Grie­ķi­ju un ka es šo val­sti ap­mek­lē­šu un, lūk, — es dzī­vo­ju Kip­rā, Grie­ķi­jas sa­lā. Lai­kam — lik­te­nis. Pēc ga­da dzī­vo­ša­nas šeit svi­nē­ju sa­vas lie­lās grie­ķu kā­zas. Vēl pēc se­šiem mē­ne­šiem svei­cu ar ie­ra­ša­nos ša­jā pa­sau­lē sa­vu dē­li­ņu Jā­ni.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
20. Oktobris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri