19. Jūlijs, 2019
Vārda dienu svin: Jautrīte, Kamila, Digna

Būt. Savā vietā. Dzīves gaišajā pusē

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Šo­va­sar jau div­pa­dsmi­to rei­zi Val­mie­ra no­sau­ca sa­vus Go­da un Ga­da cil­vē­kus. Šo lē­mu­mu pie­ņem paš­val­dī­bas do­me, bal­sto­ties uz ie­dzī­vo­tā­ju ie­sū­tī­ta­jām vēs­tu­lēm un priekš­li­ku­miem. Ga­da val­mie­rie­tis 2010 — pa­vi­sam vi­ņu ir piec­i — arī ģi­me­nes ār­ste IN­TA AUZI­ŅA.

Foto: Jānis Līgats
Foto: Jānis Līgats

Dak­te­rei Auzi­ņai ļo­ti at­zi­nī­gus vār­dus val­mie­rie­ši vel­tī­ju­ši arī ie­priek­šē­jos ga­dos, in­for­mē­ja paš­val­dī­bas sa­bied­ris­ko at­tie­cī­bu un tū­ris­ma no­da­ļas va­dī­tā­ja Ine­se Ka­zu­ša, ve­di­not ie­ska­tī­ties da­žās val­mie­rie­šu vēs­tu­lēs.

In­tas Auzi­ņas pa­nā­ku­mu at­slē­ga ir in­di­vi­du­āla, ie­jū­tī­ga pie­eja kat­ram pa­cien­tam, ie­dzi­ļi­nā­ša­nās vi­ņa sū­dzī­bās, kā arī da­žā­do me­to­žu kom­bi­nē­ša­na, ap­vie­no­jot kla­sis­ko me­di­cī­nu ar ne­tra­di­ci­onā­lo. Lie­ti no­der zi­nā­ša­nas, kas gū­tas psiho­te­ra­pi­jas stu­di­jās, un dzirk­sto­šā hu­mo­ra iz­jū­ta. Pa­cien­ti pār­sva­rā ir pie­au­gu­šie, bēr­nus ār­stē tos, ku­ri pa­ši prot past­ās­tīt par sa­vu pro­blē­mu, pa­ras­ti strā­dā­jot tie­šā kon­tak­tā ar bēr­nu bez ve­cā­ku pie­da­lī­ša­nās, jo tā ie­spē­jams la­bāk sa­prast bēr­na sli­mī­bas cē­lo­ni un efek­tī­vāk pa­lī­dzēt.

Ap­brī­no­ja­mas dar­ba spē­jas un vēl­me sa­dar­bo­ties ar pa­cien­tu.

Labs un ie­jū­tīgs cil­vēks. La­ba me­di­ķe.

Po­zi­tī­vi do­mā­jo­ša, at­sau­cī­ga un vien­kār­ši — la­ba dak­te­re.

—  Ma­ni tie­šām lik­te­nis ir pa­žē­lo­jis — es­mu dar­bā, ku­rā vē­lē­jos būt, un arī dzī­vē, arī vis­grū­tā­ka­jos brī­žos, es­mu sa­ti­ku­si la­bus, gai­šus cil­vē­kus. Man ir lai­mē­jies sa­ņemt tik daudz dvē­se­les iz­glī­tī­bas! — ār­ste In­ta Auzi­ņa ir pār­lie­ci­nā­ta: jo gai­šā­kām do­mām ie­si cil­vē­kos, jo la­bāk, gai­šāk dzī­vo­si.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
20. Oktobris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

Sveicinaati! Piekriitu

Sveicinaati!
Piekriitu viedoklim,ka daktere Auzinja ir ne tikai GODA un GADA cilveeks,bet arii SIRDS cilveeks!!!Taapeec veeleetos ar "Liesminjas" starpnieciibu nosuutiit sveicienu Dr.Auzinjai=

"Es Tev ko teik$u,
Tici vai nee-
Briinumu pilna ir pasaule:
Saulesstars riitausmaa...
Uzplaucis zieds...
Putna dziesma ...
Un saulesriets...
Miila,kas apbur...
Drauga smaids...
Un ir labi,ja apkaart siltums taads,
Un apzinja-par Tevi domaa!!!

Jau iepriek$ pateicos raksta autorei Maijai Me'zakai,jo ,kaut arii taalu no maajaam,bet tiek dota iespeeja papriecaaties par cilveekiem,kurus zini un cieni...

Visu cienju,un labu veelot-Laila Adamsone-London

slimnīca

tad jau tiem cilvēkiem paveicies kurus ārstē I.Auziņa, bet labi būtu ja apmēram to pašu varētu teikt par Valmieras slimnīcu un tās mediķiem ,esmu pabijis Vlmieras slimnīcā, ka tāda attieksme pret savu darbu un pacientiem var būt mūsdienās pat grūti noticēt, pēc manām domām slimnīcas vadība nav spējīga vadīt un organizēt ārstu un jaunāko med. personālu darbu un vienīgais kā tur kautko labot, manuprāt jāmaina slimnīcas vadība

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri