17. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Oļegs, Vineta

Sabiedrības iniciatīvas centra atklātā vēstule pašvaldībai par pilsētas attīstības stratēģiju

Reģistrēties, lai varētu balsot
 
Sabiedrības iniciatīvas centra atklātā vēstule pašvaldībai par pilsētas attīstības stratēģiju

Biedrība „SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS CENTRS” pateicas Valmieras pilsētas pašvaldībai par atbildi uz atklāto vēstuli- viedokli par Valmieras pilsētas teritoriālplānu. Turpinot diskusiju par ikvienam valmierietim svarīgiem jautājumiem, biedrība aicina pašvaldību sniegt atbildes uz jautājumiem un iesākt diskusiju saistībā ar plānoto (2011.gada marts/aprīlis) sabiedrisko apspriešanu par Valmieras pilsētas attīstības programmas 2008.-2014.gadam aktualizāciju.

Valmieras pilsētas pašvaldībai ir pieejama informācija par to, cik Valmierā no kopējā Valmieras iedzīvotāju skaita ir darbaspējīgo, cik-bērnu un cik- pensionāru.

Pašvaldība atbilstoši iedzīvotāju skaitam un sociālo grupu īpatsvaram, darbojošos uzņēmumu, iestāžu skaitam var izmodelēt:

1)    teritorijas platību, kāda nepieciešama mājokļu izvietošanai;

2)    administrācijā, apkalpojošā sfērā nepieciešamo darbinieku skaitu un teritorijas platību, kas vajadzīga šīs funkcijas vajadzībām;

3)    bērnudārzu, skolu un ārpusskolas iestāžu lielumu un teritorijas platību šim mērķim, kā ari šajā nozarē nodarbināto skaitu;

4)    kultūras, sporta un atpūtas iestāžu lielumu, nozarē nodarbināto skaitu un teritorijas platību;

5)    darba spējīgo iedzīvotāju skaitu, kuri nav nodarbināti 2., 3 un 4.punktā minētajās sfērās, tātad viņiem vajadzīgs noteikts skaits darbavietu, kas aizņem paredzama lieluma teritoriju;

6)    transportam un komunikācijām nepieciešamo teritoriju

7)    augstākstāvošo (valsts) funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju

 

Modeļa izveides galarezultātā var iegūt datus, kādas teritoriju zonas un cik lielas uz apskatāmo iedzīvotāju skaitu ir nepieciešamas, un cik liela platības ziņā būs mūsu „ideālā pilsēta”. Tālāk šo ideālās pilsētas modeli jāsalīdzina ar reālo teritorijas karti un jākonstatē, kādas un uz kuru pusi ir atšķirības: ja reālā teritorija ir lielāka- jārisina šis liekās teritorijas izmantošana, ja mazāka- jādomā par blīvēšanu un rezervēm. Uz šīs analīzes bāzes Valmieras vietējai varai ir jāpieņem lēmums, ko darīt un kā darīt, ir jāatbild uz pamatjautājumu: cik iedzīvotājiem normālu dzīvi šajā teritorijā nodrošināsim rīt, parīt un pēc gada.

Cik lieli un kādi zemes gabali (adreses) vēl pieder pašvaldībai un nav apgrūtināti (ieķīlāti bankās), kurus var/plānots izmantot uzņēmējdarbības-ražošanas veicināšanai Valmierā un jaunu darba vietu radīšanai? Kādi vēl ražotņu attīstību veicinoši pasākumi ir padomā mūsu vietējai varai?

Biedrība ierosina pašvaldībai publiskot atbalsta plānu ražotņu „ienākšanai” Valmierā un jaunu darba vietu radīšanai.

Teritorija pilsētai trūkst, tādēļ vēl jo aktuālāks ir jautājums par plāna racionalitāti. Pilsēta strauji saruks, ja tās iedzīvotājiem nebūs tajā ko darīt, apkārtnes novados arī darba roku nevajadzēs- tauta aizbrauks. Teritoriālplāna grozījumos ir lielām teritorijām paredzēts dabas pamatņu statusu mainīt uz apbūves zemi- ko īsti tur plāno būvēt? Vai plānā ir vieta ražošanas zonu/industriālo parku izveidei?  Vai plānotajām ražošanas teritorijām paredzēts pievilkt visas nepieciešamās komunikācijas, vajadzīgās jaudas strāvas un izturīga seguma ielas?

Ražotņu būvei nepieciešamas sagatavotas teritorijas, pie tam, lielas, un tādu izveide noteikti būtu nepieciešama pat vairāk kā 7 stāvu dzīvojamo māju būvniecība, kurām, savukārt, arī nav teritorijas- tātad jāsamazina individuālās mājas. Par Eiropas naudu uzcēlām dārgu biznesa inkubatoru- pēc noteikumiem „cāļus” tur perina 3 gadus, un tad tiem jādodas uz savām ražotnēm- vai un kur tādas būs?- Ja nebūs, tad Valmiera zaudēs iedzīvotājus ar progresējošu ātrumu. Vai programmā ir variants pilsētai ar iedzīvotāju skaitu zem 20 tūkstošiem, kas arī ir reāls tajā 2018.gadā,?

Brīvvalsts pēdējo 20 gadu ekonomikas politika galvenokārt balstījās uz pieņēmumu, ka atnāks kādi uzņēmīgi ļaudis, ieguldīs līdzekļus nekurienē, radīs darbavietas un konkurētspējīgu eksportproduktu un nodrošinās nepieciešamo attīstību, bet ne valstij, ne pašvaldībām ar to nav jānodarbojas. Uzskatām, ka šāds pieņēmums ir vairāk nekā tuvredzīgs. Valmierā pašlaik bez darba ir pietiekami biedējošs % darbaspējīgo iedzīvotāju, bet vai pilsētas plānā ir vieta tāda uzņēmuma/-u būvei, kur šie ļaudis varētu strādāt. RIMI atvēršana pilsētas centrā piespiedīs tur atrodošos vietējos tirgotājus atteikties no sava biznesa, un darbavietu nebūs vairāk. Jelgava un Ventspils savās teritorijās paredz nopietnu industriālo parku izveidi šodien un arī rīt, bet kas atliek valmieriešiem?

Pašvaldība  norādīja uz pilsētas iedzīvotāju vienaldzību un mazo aktivitāti. Mūsuprāt, nopietni būtu jāizvērtē  sabiedrības iespējas piedalīties šādu sarežģītu lēmumu pieņemšanā. Sabiedriskās apspriešanas notiek formāli, un ir jābūt ļoti izglītotam, pat profesionālam cilvēkam, lai neapmaldītos pašvaldības dokumentu un normatīvo aktu tekstos. Ierosinām iesaistīt pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistu darboties tā, lai vienkāršā, ikvienam valmierietim saprotamā valodā izskaidrotu plānojuma būtību un nianses detalizēti un dotu iespēju valmieriešiem piedalīties ļoti svarīgu lēmumu pieņemšanā savā pilsētā.

Lai nodrošinātu ar informāciju un rosinātu iedzīvotājus būt aktīvākiem, biedrība lūdz pašvaldību sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

1.   Kas bija pašvaldības noteikts pilsētas teritoriālplāna izstrādes vadītājs, izstrādātājs/-i, kāda bija/ir šo personu kvalifikācija atbilstoši konkrētajam uzticētajam uzdevumam, kādi sertifikāti vai citi dokumenti apliecina šo personu profesionalitāti pilsētvides plānošanā? Vai tika organizēts iepirkums profesionālu speciālistu, ekspertu pakalpojumu saņemšanai un tie tika iekļauti darba grupā?

2.   Kādi bija darba uzdevumi sākotnējai izstrādei un grozījumiem un kas tos izstrādāja un apstiprināja?

3.   Cik un kādi bija fizisko un juridisko personu (kas bija šīs personas?) iesniegumi, kurus plānojuma izstrādātāji un pašvaldība uzskatīja par pamatotiem, lai pieņemtu lēmumus, kas apmierina šo iesniedzēju intereses?

4.   Vai Valmieras pašvaldībā, vai par tās līdzekļiem tiek piesaistīts kvalificēts un sertificēts arhitekts?

5.   Vai ir un kas veicis pilsētbūvniecisku analīzi, profesionāli argumentējot, par  Valmieras pilsētas pašvaldības apstiprināto Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu? Vai ir izstrādāta koncepcija, kas noteiktu pilsētas estētiski māksliniecisko, kompozicionālo izskatu?

6.   Vai ir rasti inženiertehniski risinājumi Ziloņu ielas mūra nostiprināšanā un saglabāšanā pēc slodzes maiņas, uzbūvējot lielveikalu un stāvlaukumu?

7.   Vēlamies vērst uzmanību uz  Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos „Valmieras pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam” paredzētajiem izņēmumiem, kad noteikumi paredz noteiktus ierobežojumus, bet paredz arī iespēju, neskatoties uz ierobežojumiem, ar iesniegumu vērsties pašvaldībā. Cik šādi iesniegumi kopš saistošo noteikumu apstiprināšanas 2007.gadā ir bijuši iesniegti un cik no tiem apmierināti, cik nē, kādi ir bijuši pamatojumi lēmumu pieņemšanā? Citējot laikrakstā „Liesma” (16.02.11.) minēto „Iesākta stāv tagad nevienam nevajadzīgā daudzdzīvokļu māja Jāņparkā, kuru ļāva būvēt, pārkāpjot ielas sarkanās līnijas”, rodas jautājums, kas pieņēma lēmumu atļaut šādu pretlikumīgu būvniecību? Vai šis ir viens no izņēmumiem, kas paredzēts saistošajos noteikumos?

8.  Saņemot atbildi par to, ka tirgus teritoriju var apbūvēt ar septiņstāvu ēkām tādēļ, ka zeme ir privāts īpašums (bija taču pašvaldības rīcībā, rodas jautājums- kas notiks ar vēsturiskajām ēkām pie tirgus? Ja tirgu pēc būtības ir plānots likvidēt konkrētajā teritorijā, kur būs un kāds būs tirgus? Valmieriešu atmiņā vēl ir tirgus rekonstrukcijas projekts, kas tika publiskots,  un tirgus nodots apsaimniekošanai Valmieras Patērētāju Biedrībai. Kādēļ pašvaldība pieļāva tirgus privatizāciju  un kāpēc labā iecere netika realizēta, un tā vietā pašvaldība atļauj septiņstāvu apbūvi?

9.   Pēdējā laikā vērojama tendence Valmierā nerīkot sabiedriskās apspriešanas gadījumos, kad būvniecība skar valmieriešu intereses, piemēram, par tirdzniecības centra RIMI būvniecību netālu no Vidzemes augstskolas. Kādēļ pašvaldība nepieprasa šādu apspriešanu organizēšanu? Vai pašvaldība var sniegt informāciju, vai ir realizēts viss, kas saistīts ar tirdzniecības centra Maxima būvniecību Apiņa ielas rajonā un tai nepieciešamās infrastruktūras, satiksmes mezglu projekta realizāciju?

10. Kuri projektētāji un būvuzņēmēji ir uzvarējuši Valmieras pilsētas pašvaldības organizētajos konkursos par lielāko objektu- būvju, kuru izmaksas pārsniedz 1 miljonu latu, būvniecību pilsētā no 2004.gada?

 

Ar cieņu, biedrības „SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS CENTRS” vārdā:

H.Bruņinieks

L.Meldere

V.Dancis

J.Krumholcs

I.Kļaviņa

D.Amona

D.Saulītis

nu nu

Jau sākot lasīt šo dažu pilsoņu sacerējumu ir skaidrs, ka raksta pamatā nav rūpes par pilsētu un tās iedzīvotājiem. Daļai pamatā tam ir rūgtums par zaudētu amatu kādā ar Valmieru saistītā uzņēmumā, vai arī ilgstošas neveiksmes pašvaldības vēlēšanās.

Valmierietis

Jāatdzīst ka nepazīstu visus autorus, taču tos trīs kurus zinu ne tikai kā dažādas amatpersonas, bet arī cilvēkus, tad varu vien zīlēt vai tās ir īstermiņa dusmas par savām neveiksmēm, vai arī ilgtermiņa pasākums vērsts uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām, un ar reālu vēlmi palīdzēt pilsētai tam nav nekāda sakara.

skats no malas

Atturos vērtēt cilvēkus, kas sagatavojuši šos priekšlikumus un saistīt to ar jebkādu politiku.Bet vienu gan vēlos teikt.Cepuri nost, ka puiši un meitas sagatavojuši šādus priekšlikumus un ir sabiedriski aktīvi.Visnotaļ vērā ņemami ieteikumi pilsētas attīstības politikas veidotājiem.Tie, kas kritizē, laikam labāk vēlētos, lai cilvēki sēž savās alās vai vispār aizbrauc prom.Skaidrs arī tas, ka ierosinājumus no sabiedrības puses kritizē tikai tie, kas nes atbildību par šiem procesiem, tie,kas veido politiku un ir atbildīgi par valstī notiekošo.

No distances noņemtie

Pieņemot, ka dzīve Valmierā rit nepārtrauktībā kā garā maratonā, biedrības „SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS CENTRS” dibinātāji vairāk gan vērtējami kā par sportiskā režīma pārkāpumiem, blēdību vai citu iemeslu dēļ no distances noņemtie. Kad citi turpina skriet, soļot vai kaut vai tikai iet (bet uz priekšu) bargās sacensību tiesneses - dzīves diskvalificētie nu sasēduši vienotā čupiņā nu cenšas būt par treneriem vai gudriem padomniekiem, kas iesaka, kā distancē vēl esošjiem pareizāk skriet, soļot un iet. Baidos, ka paklausot šādiem Treneriem ceļmalā paliks vai pat grāvī nokļūs arī vis Valmieras pietiekami labā attīstība.

Par sacensību noteikumiem

No distances noņemtie, nav pārkāpuši sacensību noteikumus, bet maratona tiesnešiem tuvākā nākotnē draud nopietna sertifikācija.

Par Valmieru raudošajam septiņniekam

Ir tas gods (vai nelaime dažā gadījumā) pazīt 5 no 7 pašpasludinātajiem iniciatoriem. Tāpēc atļaujos neiedziļināties šajā piedāvājumā, jo:
1) pārītis no parakstītājiem ir no amatiem (un ļoti pamatoti) izsviesti vadītāji, kam ambīcijas krietni vien pārsniedza reālo varēšanu, toties gribējās lielu algu un citus dienesta labumus;
2) viens no viņiem - uzņēmējs, kurš, maigi sakot, ar balto ekonomiku nekad nav bijis draugos;
3) vēl viens - nihilists un kritizētājs pēc dabas, tā arī nerealizējies tautas kalps Valmieras domē...
Manuprāt, pietiks. Lai veicas tiem, kuri Valmierā reāli strādā!

Stadions

Vīksnas k-gungs, vai " Liesmas futbolu" izdevās sarunāt uz par brīvu?

Vai "pazinējam" tik vien

Vai "pazinējam" tik vien uzrakstījās naida un melu pilnu rindiņu? Vai patiesībā baiļu?
Jo tiem, kas stiprāki, nebija pa ceļam ar Jums un izskatās, ka nebūs arī. Uz priekšu, un gods tiem, kas neslēpjas, zinot, ka apries, bet dod ticību, ka ir vēl kāds, kas nebaidās to midzeni papluinīt!
Ķeries labāk pie darba-palīdzi atbildes sadomāt- vismaz šad tad pakustēsies pelēkā viela, ja nav izžuvusi pavisam!

Pārgaujietis

Par rakstu un tā autoriem labi iederas sena tautas paruna :"Tukša muca tālu skan" ... šādi Valmieras "īstenie" uzpeld ik pa laiciņam ... parosās, pabļaustās līdz vēlēšanām un tad cerētos rezultātus nesagaidījuši pazūd, dodot vietu nāmajai klaunu trupai. Taču man jau patīk ...i interesanti, i pilsētas vadība sapurinās.

pazinējam un pārgaujietim

liekas ka ir zināmi jūsu paraksti, paši esat tikai mutes bajāri ,naudas un esošās varas kalpi kalpi. ko jūs varat spriest par tiem cilvēkiem kurus zinat tikai pēc provinciālām klačām. Mazs piemērs mūsu bijušais "dižvadonis'' Staņa tomēr bija atmaskots par savu negausību un tā arī notiks ar esošajiem "dižvadoņiem". Kaut kad taču ir tai patvaļai jābeidzas, ja vajadzēs tiks publicētas bildes par mūsu "dižo" uzdzīvi, ekskursijāmm, telefonu tēriņiem "mazām" mājiņām un tajās stāvošajām "lētajām" domes mašīnām kas viss pārsvarā ir no pilsētas iedžīvotāju nodokļu naudas. Tad gan visi šie pareizie argumentētāji apklusīs.
Vēl vajadzētu paskatīties cik kompetenti un ar kādām zināšanām viņi vada Valmieru un uz kurieni, liekas ka tikai uz savu kabatu!

Neticu

Jāpiekrīt iepriekšminētajam, ka šie, kuri parakstījuši šāda tipa materiālu, nav tie cilvēki, kuru viedokli pat būtu vērts ieklausīties un noticēt... Saka jau, ka par cilvēku runā viņa darbi. Par šiem cilvēkiem runā tikai nedarbi...

Atbilde-Neticīgajam

Interesanti , kas Tu tāds esi, ka savācis tik daudz ziņu par parakstītāju nedarbiem, bez jebkāda juridiska pamata. Vai šādus savācējus nesauc par cieņas un godu aizskarošiem ļaudīm? Vai esi maz tiesīgs interneta vietnē paust tādas tenkas, zini droši vien, ka ir likums, kurš regulē ari personu goda un cieņas neaizskaramību. Man ļoti atgādina Jūsu spriedelējumi un domu salikums sen lasītajos rakstos-tas ir pareizi, tas nepareizi. Ja, atceries atmodas sākumā rakstnieku kongresā Latvijas PSKP pirmais sekretārs biedrs Boriss Pugo līdzīgi, kā Jūs skaidroja par pareizajiem un nepareizajiem jautājumiem. Skumīgi, ka apkārt ir ļaudis, kuri nevēlas mainīt lietas uz valsts attīstības un demokrātijas virzienu. Nevajag nosodīt otru, lai pats netaptu sodīts! Iedziļinies labāk vēstulē un mēģini atrast un atbildēt sev, vai tiešām tas neskar arī Tavas intereses? Vai Valmierā patiešām viss ir tik labi un demokrātiski, ka neko nevajag mainīt? Vai Valmieras vara ir nodrošinājusi atklātumu, caurspīdīgumu un domājusi ilgtermiņā valstiski? Vai Jums uztrauc tikai tas, ka parakstītāju vārdi nav pareizie?
Ar cieņu

Cieņā

būt labak paš ko piedāvājuš

Latvieš i vien sīk, kašķig tautiņ, tā mēs nekur tāl netiks, ja cic cit ēdis un apskaudis, ja kāc i izrādijs iniciatīv. Paš kritizetaj tik sēž uz mūrīt un kas kul.

Šekureku

Hm - nu var jau šo to atgādināt no tā kas ir kas: Haralds Bruņenieks - bijušais Valmieras rajona SIA "Daliņa stadions" direktors, ar kuru šo uzņēmumu pārņemot pilsētai līgums netika pagarināts. Neiedziļināšos iemeslos, taču pamatojums bija vairāk kā pārliecinoš, un tie kas šobrīd izmanto stadionu šīs izmaiņas un atieksmi pozitīvā virzienā ir izjutuši.

Ineta Kļaviņa - bijušā rajona SIA "VTU Valmiera" valdes priekšsēdētāja, ar kuru arī līgums netika pagarināts. Interesanti papētīšanai ir daži iepirkumu līgumi par gana "apaļām" summām ar kompāniju "Volvo" par autobusu un rezerves daļu iepirkumu, un protams pilnīgi nejauši kundzes draugs ir tieši šīs kompānijas vadības pārstāvis.

Viktors Dancis - bijušais pilsētas domes deputāts un bijušais rajona uzņēmuma bērnu nams "Pārgauja" direktors, no kura šķīrās ar skandālu un valsts iestāžu iejaukšanos gan par saimnieciskām lietām, gan arī par atieksmi pret bērnu nama iemītniekiem.

Dainis Saulītis - mākslinieks un dizaina firmas vadītājs. Šī kunga nepatiku pret Valmieras pilsētas teritoriālplānu manuprāt vairāk virza nevis rūpe par pilsētas atīstību, bet gan vēlme ieriebt savai bijušajai simpātijai kuru strādā pilsētas būvvaldē un ir atbildīga par plāna tapšanu.
Nevaru nepiekrist kāda iepriekšējam komentētājam, ka biedrības virzītājspēks ir nevis Valmiera un tās rītdiena, bet gan vienkārša vēlme ieriebt. Līdzīgi bija pirms pagājušajām pašavaldības vēlēšanām, kad bijusī pilsētas atbildīgā par kultūras pasākumiem Anita Upeniece pēc dažu faktu nākšanas gaismā bija spiesta savu amatu atstāt, jau tūlīt iesaistījās politikā, taču jau uzreiz pēc viņai nelabvēlēigajām vēlēšanām, aktivitātes noklusa un pilsētas "glābšana" beidzās.

malejais

Nu gan esi no tiem, kam informāciju pienes mūsu slavenie "stukači", kuri zin pat kādas krāsa "vešiņa" ir kuram cilvēkam un kuri gods, godam kalpo saviem "maizes devējiem". Ja kādam vajadzīgs amats, iemesls atradīsies, lai noņemtu no amat un ieliktu īsteno savējo. Gan stadiona direktoru noņēma, lai pēc tam ar zāģiem stadionā pašeptētu, gan VTU Valmiera vadītājas noņēma, lai oranžo caurkritušo deputātu nodrošinātu ar darbu, gan Pārgaujas direktoru noņēm, lai savu mīļoto amatā ieceltu, kura bez darba bija palikusi un lielas naudas bija jāapsaimnieko, lai tiktu pašam un sašam, kā arī skandālu uztaisīja, piesedzot bērnu narkotiku lietošanu. Tagad pats šis kungs pietiekoši sašmucējies, bet ir tauta priekšstāvis un māca mums dzīvot!!!
Bet runājot par lietu, valmierieši ir tauta, kas tic naudai, kura aizmālē acis, nedomājot par sekām. Dzīvot uz uh un ah šodien, atkāpjoties no saviem pašu pieņemtajiem lēmumiem, kādu brīdi kā bumerangs atgriezīsies pie pašiem. Jo vairāk jautājumu pēc būtības, jo labāks risinājums tiks atrasts!!!

Klau, kā Tu visu to zini, vai

Klau, kā Tu visu to zini, vai tā ir informācijas noplūde no kādas pašvaldības un vai par to nav kāda atbildība Taviem saimniekiem.... Tev taču var pajautāt no kurienes tāda informācija....

Fazāns

Mja...vieni vienīgi izsvilpti dažādu iestāžu vadītāji, kuri netikuši galā ar vienu iestādi tagad grib diriģēt visu pilsētu.

Atbilde-Fazānam

Lasot Tavus melu komentārus, var viegli atšifrēt, kas esi Tu un ko Tu pārstāvi. Secinājums viens- lai gan vēlēšanas ir tālu aiz kalniem, bet Valmieras "dižie" ir satraukušies, neba bez pamata! Tirgus prihvatizēts, sabiedriskās apspriešanas nerīko u.t.t.un joprojām......labāk palīdzi rakstīt atbildes, tas Tev labāk padosies.

Interesanti kapēc visādi

Interesanti kapēc visādi pakalpiņi žagojas un izpaužas šeit? Kur ir problēma ar dokumentiem, oficiāli tos publicējot , pierādīt savu darbu pareizību? Laikam jau nav tā kā šeit daži raksta. Laikam taču uzmanības novēršana domes uzdevumā... Laikam jau tomēr ir bailes..... Un kapēc šie žagotāji neparakstās ar saviem īstajiem vārdiem.....

papildinu komentarus malejam

pareizi visu pateici, vajadzetu sakt no vina gala, nabaga Spurdziņu kautkā iestutēja autobusā, kaut gan sajēga nav kur ir nokļuvis galvenais alga, Sleņģis ari tika silta vietiņā, caurkritusa uzņēmēja Kazuša ari sež uz musu naudas, Bruniņa kas noedusi savus iepriekšējos skolotajus un priekšniekus ari silti gozējas mūsu nodokļu naudās/varētu publicēt bildes kā neprofisionālā arhitekte ar tadu pašu dārznieci rāda svas pēcpuses Valmieras centrā pēc kārtīgas iedzeršanas nodaļas ballītē/, Streļčam laikam vienīgajam ir privātais tenisa korts Valmierā ar ūdens torni un ezeru, par nabagu nodokļiem, Staņa laikam ir kads dakteris Valmieras slimnīcā, Lapiņš varbūt atvērs ginekoloģijas kabinetu teātrī, Bilsēns vispār ir supermens, var spēt transformēties starp saviem amatiem!
Zāte neveiksminiece-veiksminiece izsaimniekojot nodokļu maksātāju naudu un paliekot amatā, pateicoties savai draudzenei pansionāta direktorei.
Kā jums liekas tā nav mafija? Visi pašvaldībās un tās struktūrās strādājošie ir atkarīgi un baidās pat izteikt kaut vienu savu domu, jo uzreiz tiks atlaist, Itālijā nošauti.
Padomājiet!

Kapēc piesienaties vēstules

Kapēc piesienaties vēstules parakstītāju personībām nevis komentējiet paceltos jautājumus. Laikam prātiņa par maz, jeb nebija tāda uzdevuma. Bailes, ja nu kas tomēr uzpeld, ko tad....

Papiņš

Caurkritušo vadītāju un pusvadītāju armija domes virzienā soļooooots MARŠŠŠŠŠ!!!

Nu ko Papiņ..... Tu gan

Nu ko Papiņ..... Tu gan laikam izpildi domes norādījumus un pats paklausi komandai MARŠŠŠŠŠ un arī laikam citām.....

Papiņš

Nu ir jau traki, ka kārtējie glābēji tādi caurkrituši dažādu sfēru ļaudis savākušies, taču sabidrības mazajai "žultainajai" daļai jau pietiks lai paspriedelētu par to kā būtu ja būtu... protams citās pašvaldības iet jautrāk ... iet deputāti no vienas partijas pie otras...ik pa laiciņam nomaina mēru... nu tāda jauka rosīšanās ...avīzi interesanti atvērt ... uzzini ko viens par otru teicis, un ko pirmais atbildējis...to ka saimnieciskā dzīve stāv uz vietas...tas štrunts...galvenais ka interesanti
he ... kam man izpildīt kāda norādījumus ... man pietiek ar to ka daudz braucu pa Latviju, un redzu kas notiek citur, tādēļ arī ir ar ko salīdzināt un novērtēt. Vai var labāk? jā .. varbūt, tik tiem jābūt ļaudīm kas sevi ir pierādījuši kā veiksmīgi un varoši vadītāji savos uzņēmumos un iestādēs, nevis Staņas kunga caurkritušie funkcionāri, kurus vada vien akls naids...tiem svarīgi vien lai tur vairs nebūtu Boķis un Baiks, taču par pārējo ir nospļauties.

Atbilde-Papiņam

Tā nav saimnieciskā dzīve, bet uzdzīve! Ja, gandrīz 90% no lēmejvaras ir saistīti ar izpildvaru, tad Tu man nestāsti par saimniecisko dzīvi. Paskaties uz algām, Boķim lielākā alga starp Latvijas mēriem...

Papiņš

Es neesmu skaudīgs, un uzskatu ka viņš to ir nopelnījis, un arī pagaidām neredzu nevienu, kas spēj dažādu partiju deputātus vienot kopējam darbam. Arī es daudz strādāju - un arī šo to nopelnu. Man patīk pilsēta, un tas kā tā atīstās...man patīk ka mani ciemiņi (gan radi, gan darba kolēģi no citām pilsētām) to novērtē un viegli apskauž. Tas protams tik mans viedoklis, taču šķiet ka tā domā lielākā daļa Valmieriešu. Es neticu laimes lācim, un pagaidām esmu pratis atšķirt graudus no pelavām ..... neviens protams nav ideāls ... un nevajag arī..

Ak tad Boķa alga "atbildei" kaklā spiež?

Taisnība Papiņam - pagaidām te Valmierā nav Boķim alternatīvas domes pirmajā krēslā. Bruņinieks? Saulītis? Dāma no Strenčiem? Nesmīdiniet tautu, mīļie! Un saņem Valmieras mērs adekvātu atalgojumu tam darba apjomam, ko veic. Lai nu katram no tiem, kas uz viņu s... muciņu veļ, būtu tik daudz saprašanas, loģiska aprēkina un vēsas galvas šajos pašvaldībām ne visai labajos laikos kā Inesim. Un pēdējais laiks beigt izmisīgi sekot līdzi, uz kuru pusi katrs sudrabainais subars no Rātslaukuma aizripo - paliek jau smieklīgi šitie gaudotāji. Skaidra lieta, ka ar motorolleri sanāk lētāk, taču te vairs nav Pampāļu vai Kombuļu līmenis, te ir lielpilsēta Valmiera ar visām tai atbilstošām prasībām arī reprezentācijas ziņā.

nu jaaaa, ar 20 miljonu latu

nu jaaaa, ar 20 miljonu latu Valmieras kases parādu kreditoriem, būtu brīnums, ka Valmierā nevarētu neko skaistu pamanīt.Tikai kā to naudu atdot, bez cilvēku migrācijas, psiholoģiskās cilvēku degradēšanas dēļ valsts un privātā parāda.Un te nu Boķis un Co ir līdzatbildīgi, audzējot milzīgo parādu pilsētai.Varēja tomēr saprātīgāt attīstību veidot.Nevis vieglāko ceļu iet aizņemoties, bet uz pusi mazāk aizņemoties + pamatīgu darbu ieguldot, lai vairotu pilsētas iekasētos nodokļus.

kādēļ Valmierā tie, kuriem ir

kādēļ Valmierā tie, kuriem ir cits viedoklis vai domā savādāk kā pie varas esošie, tiek apspļaudīti, kāpēc nerunā par to,kas rakstīts šajā vēstulē,bet gan apspriež parakstītājus. Būtu jāpriecājas ,ka ir cilvēki,kas nav vienaldzīgi un darbojas un nemaz jau viss valmierā nav tik ideāli kā liekas. Labi ir tikai tie kuri danco pēc uzvarētāju stabules.

nesaprotu,kas šai vēstulē ir

nesaprotu,kas šai vēstulē ir tik briesmīgs ,ka tāda rezonanse,jebkuram iedzīvotājam ir tiesības saņemt atbildi uz šādiem jautājumiem un par ko tik traki dažiem jāsatraucas,iznāk tā,ja būtu citi paraksti,tad nebūtu ne vainas,

Nu izskatās ka Papiņam ir

Nu izskatās ka Papiņam ir kaut kas pateicis MArŠŠ!!!!!!!! Laikam jau bailes....... Un vai Papiņš varētu uzrakstīt kas tajā vēstulē ir nepareizs un parskstīties?????

Papiņš

Kādu strēķīti atpakaļ kāds pēc izglītības šķiet būvinženieris (atvainojos jo tiešām neatceros šī kunga vārdu un uzvārdu) izteica kritisku viedokli par rekonsturējamā tilta izskatu ... kaut arī es personīgi šim viedoklim nepiekritu, taču pieņēmu to kā citu viedokli bez jebkāda iekšēja protesta. Taču par cik šos jaunos "laimes lāčus" pazīstu gana pasen, tādēļ labi zinu kāda "cēlā mērķa" vārdā tas tiek darīts. Man tas šķiet nožēlojami, un to arī paužu! Jau vairākus pēdējos sasaukumus Valmierā esmu balsojis par TP sarakstu, jo viņiem manuprāt pagaidā ir izdevies vissakarīgākos cilvēkus piesaistīt, taču Saeimas vēlēšanās par TP neesmu balsojis jau pēdējās divas Saeimas vēlēšanās. Šīgada tikšanās laikā ar iedzīvotājiem Boķim uzjautāju vai nevajadzētu viņam mainīt partiju ... viņš man pajautāja - kuru tas es šobrīd viņam ieteiktu ... mja ...man nebija īsti ko atbildēt...

Vērotāja

Kā jau tradicionāli pie latviešiem... Kurš gudrāks, pareizāks, "krutāks"izteicienos? Kompleksu pārņemti - labāk zināms sliktums nekā nezināms labums? Cik ilgi naivais bērnišķīgums dalīs cilvēkus galējībās pēc principa - patīk/nepatīk ? Nav pareizie un nepareizie, labie un sliktie, tā pasauli redz mazi bērni. Sociāli aktīvs, pieaudzis, nobriedis cilvēks argumentē savu viedokli un mācās pieņemt citu uzskatus, palīdz arī Domei un Boķa kungam ar diskusiju un analītisku problēmu risinājumu. Skumji ieraudzīt, ka mūsos ir tik daudz "padomisko" seku, kaut kā grūti mācīties no savas pagātnes, tāpēc jau pazaudējam apjēgu, cik svarīga ir Valmieras un Latvijas nākotne mūsu bērniem. Gribētos vairāk dzirdēt profesionāļu viedokļus , īpaši "Liesmā", un iegūt ticību uz tiem paļauties.

Varētu...

Ar visu to, ka no "vēstuļniekiem" puslīdz loģisks vīrs (zināms) vien Krumholcs, kuram īsti nevar piesiet savtīgumu, Valmieras domei tomēr vajadzētu PA PUNKTIEM atbildēt uz visiem, vai vismaz galvenajiem un saprotamāk izteiktajiem jautājumiem. Publiski, kauč tai pašā "Liesmā". Ja atbildes sanāktu loģiskas, apvainojumi sakristu kaudzē kā kāršu namiņš, ja ne - būtu kāda uts tomēr atrasta. OK?

vientiesis

Šie jautājumi, cik saprotu uzdoti Valmieras Domei, un neviens jautājums nav personīgs. Diez kāpēc nekas nav dzirdēts par sabiedrisko apskriešanu, par kuru vēstules autori jautā. Vai valmieriešiem neinteresē to firmu vārdi, kas trekni, uz pašu nodokļu maksātāju līdzekļiem, dzīvo no pasūtījumiem. vai neinteresē kādi "speciālisti " nosaka pilsētas tēlu. "Oranžajā" Valmierā uzdot jautājumu pilsētas elitei, nozīmē būt noziedzniekam? Homo sovētikus pārāk dziļi mūsu dvēselēs iesēdies, jo uzskatām, ka ir tikai vien patiesība, kuru pauž Lāčplēša ielas varenie.

Zelta vārdi!!!!!!! Kur ir

Zelta vārdi!!!!!!! Kur ir problēma sniegt kvalificētu, pamatotu un argumentētu atbildi????? Var būt nav ko atbildēt...................... Vēl būtu jauki uzzināt Valmieras kopējās kredītsaistības un cik naudiņas tas sanāks uz vienu iedzīvotāju, kad tik Valmiera nav pārliecinošās līderpozīcijās.....

Papiņs droši vien sāk

Papiņs droši vien sāk uztraukties kas notiks ar viņu, ja kaut kas mainīsies kopējā pilsētas situācija.... Laikam jau pašam ir izdevīgi tie kas pie varas, laikam kas atlec... Bet ja kas mainās var kaut kas uzpeldēt....

Papiņš

Tas vienīgais satraukums man ir par pilsētu kur esmu dzimis dzīvojis un uzaudzinājis savus bērnus. Esmu redzējis dažādus piemērus Latvijā kad vietējo varu nomaina dēļ iekšējā kašķa un vienkārši mainīšanas dēļ .... viens piemērs tālu nav jāmeklē - Valka ... ja iepriekšējai vadītājai Undai Ozoliņai jau kaut cik izdevās tajā depresīvajaā pierobežas pilsētā aizsākt dažādus projektu un citas lietiņas, kas vietējiem deva cerību ka arī Valkā varēs normāli dzīvot un strādāt, tad tagad Alberga kunga vadība ir parādījusi, ka visu var sagandēt ... Tagad Valcēnieši saka ka viņi atkal nākamajās vēlēšanās par Ozoliņu balsošot jo tad ir bijis daudz labāk ... tik vai nebūs par vēlu... celt un atīstīt vienmēr ir sarežģītāk nekā visu "sačakarēt". Uz pēdējām pašvaldības vēlēšanām Valmierā jau viens Valmieras ,,patriots,, ar lielām runām solīja daudz darbu... daļa pilsētnieku noticēja un ievēlēja...taču šobrīd Galvanovska kungs jau bez jebkādiem sasolītajiem darbiem Valmierā jau iepeldējis Saeimā .... mana pieredze saka, ka bieži tie kas daudz un gudri spriedelē, nav darītāji.

Kociņš

Ozoliņa arī Tautas partija, vai ne? Kā ar Kraukli- vēl nav iekārtots Valmieras jaunajā komunālajā iestādījumā par priekšnieku (apvienot noteikti vajag, jo tad iznāk lielāka aldziņa!!!) tāpat kā Spurdziņš VTU? Visiem caurkritušiem Tautpartijiešiem- vietiņas!!!

Par neslavas celšanu, godu un cieņu aizskarošām ziņām

Biedrība „SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS CENTRS” ir iesaistījusies diskusijā ar Valmieras pilsētas pašvaldību par ikvienam valmierietim svarīgiem jautājumiem- Valmieras stratēģisko plānu, teritoriālplānu un ir par pilsētas iedzīvotāju iespējām piedalīties svarīgu lēmumu pieņemšanā.
Pēc biedrības atklātās vēstules, adresētas Valmieras pilsētas pašvaldībai, publicēšanas laikrakstā Liesma (Nr.64(12849 27.04.2011.) un portālā eliesma.lv (20.04.2011.) par biedrības pārstāvjiem- vēstules autoriem tika anonīmu komentāru veidā tīši izplatīti apzināti nepatiesi, apkaunojoši izdomājumi gan portālā, gan pārpublicējot anonīmos komentārus laikrakstā Liesma (30.04.11. Nr.66(12851)un Nr.67(12852) 03.05.2011.), aizskarot vēstules autoru godu un cieņu.
Uzskatām, ka aizskarošās ziņas mazina biedrības biedru- atklātas vēstules pašvaldībai parakstītāju un katra atsevišķi kā personu godu un cieņu pilsoņu un sabiedrības acīs, jo konkrētie komentāri satur ziņas par biedrības biedru, dibinātāju „blēdībām, pārkāpumiem”, u.tml., kā arī tiek saistīti ar to, ka divi biedrības biedri ir beiguši darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību, norādot sabiedrībai, ka tas noticis, pamatojoties uz nespēju veikt pienākumus, pieļautiem pārkāpumiem, u.tml.
Šāda apzināti nepatiesu, apkaunojošu izdomājumu tīša izplatīšana laikrakstā un tā portālā, neslavas celšana masu saziņas līdzeklī, personu godu un cieņu aizskarošās ziņas tieši ietekmē komentāros minētās personas, to uzņēmējdarbību, veidojot negatīvu reputāciju, kas tirgū rada klientu un sadarbības partneru zaudējumu, kā arī ietekmē to personu, kuras atrodas darba attiecībās, darba devēju, kolēģu neuzticēšanos viņiem vai pat darba tiesisko attiecību izbeigšanu, tādā veidā šīs darbības ir vērstas uz Satversmē noteikto cilvēka pamattiesību pārkāpumiem, tādēļ
- ir pieņemts lēmums vērsties tiesībsargājošās iestādēs ar iesniegumu veikt nepieciešamās izmeklēšanas darbības un identificēt anonīmo komentāru autoru/-us, kā arī saukt vainīgās personas pie atbildības saskaņā ar Krimināllikuma 157.pantu.
Biedrības „SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS CENTRS” biedri:
H.Bruņinieks
I.Kļaviņa
V.Dancis
J.Krumholcs
L.Meldere
D.Amona

un kur tad Saulītis?

Iespējams,ka Dainis Saulītis ir vienīgais no šīs biedrības biedriem, kuram ir kāda jēga par preses brīvību un tiesībām cilvēkiem brīvi paust savus uzskatus, vēk vairāk, viedokļus un tāpēc biedinošo brīdinājumu viedokļu paudēju apklusināšanai nav parakstījis.
Pārējie kungi un kundzes paši līdz galam nav sapratuši, ka viņi atklāto vēstuli nav parakstījuši kā privātpersonas, bet gan kā biedrības „SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS CENTRS” biedri. Reizē ar to tāpat kā dažādu partiju biedri un politiķi viņi arī ir kļuvuši par publiskām personām, par kurām gan medijiem, gan jebkuram pilsonim izteikt savu viedokli (kaut arī ļoti negatīvu) ir daudz lielākas tiesības nekā pret privātpersonu. Juridisks absurds ir biedrības „SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS CENTRS” biedru kopīgais lēmums vērsties iesībsargājošās iestādēs ar iesniegumu veikt nepieciešamās izmeklēšanas darbības, jo
saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 7. panta trešo daļu par KL 157. pantā paredzēto nodarījumu notiek privātās apsūdzības kriminālprocess, kurā apsūdzības funkciju īsteno pats cietušais. Tas nozīmē, ka persona, kura uzskata, ka viņai celta neslava, var iesniegt tiesā sūdzību un prasīt tajā norādīto personu saukšanu pie kriminālatbildības.

Liesmai

Cienījamā laikraksta redakciju varu nomierināt, jo visus manis minētos faktus varu apliecināt kā dokumentāli, tā arī ar lieciniekiem, taču par cik šo to tā kā saprotu arī no tieslietām, tad iniciatīvu centra biedriņu paziņojumu uztveru ar vieglu smīnu. Man tirgus tantiņa pačukstēja, ka tas vējš pūšot no Ēlertes kundzes dibinātās "Meirovica biedrības" puses - tieši tur it kā paspārni un atbalstu guvuši daži centra biedrīši, taču nav ko zīlēt, jo gan jau pirms vēlēšanām nāks paziņojums par Valmieras pestīšanu un jaunu laiku pasludināšanu.

Tirgus tantiņa

Tik "cienījams un tieslietās zinošs" cilvēks ar "dokumentiem"un "lieciniekiem" raksta anonīmi... Ai, ai, ai....
Un vēl piesedzas ar tirgus tantiņu... Nesmuki kaut kā. Tā ir, kad āzis par dārznieku tiek.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri