26. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Inguna, Inguns, Ausma, Ausmis

Profesiju izvēlas pēc testa

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Daudz­ko mums pa­sa­ka avī­zes la­sī­tā­ji, ie­dzī­vo­tā­ji. Viens no ie­ro­si­nā­ju­miem bi­ja pa­stās­tīt par Tri­kā­tas dok­to­rā­ta ār­sti INESI VERŠELO. Ar vi­ņu tie­ka­mies Tri­kā­tas pa­gas­ta cen­tra ga­rā­kās mā­jas ot­ra­jā stā­vā — dok­to­rā­tā.

Profesiju izvēlas pēc testa

Attēlā:

ĀRSTA KABINETĀ. Ti­ja Gra­ta Sē­ne (no krei­sās) un Ine­se Ver­še­lo.

 

Ine­se Ver­še­lo ir ne­lie­la au­gu­ma jau­nek­lī­ga tumš­ma­te. Grū­ti no­ti­cēt, ka vi­ņa jau il­gus ga­dus ir ār­ste.

Pēc augst­sko­las Ine­se strā­dā­ju­si Val­kas slim­nī­cā. Pēc dek­rē­ta at­va­ļi­nā­ju­ma te­ra­pei­ta vie­ta slim­nī­cā vairs nav bi­ju­si brī­va. Pie­dā­vā­ta Tri­kā­ta, jo dak­te­re In­dra Li­lien­tā­le bi­ja mai­nī­ju­si dar­ba vie­tu. Te dak­te­re Ine­se Ver­še­lo strā­dā jau 17. ga­du un ga­dus des­mit dzī­vo­ju­si dar­ba vie­tā...

Kā vēs­ta 1970. ga­dā iz­do­tā Lat­vi­jas PSR Ma­zā en­cik­lo­pē­di­ja, pirms ga­diem 40 Tri­kā­tā bi­ju­si lau­ku ie­cir­kņa slim­nī­ca ar 25 vie­tām. Pēc tam — lau­ku am­bu­lan­ce. Kad pirms ga­diem 13 va­ja­dzē­jis at­bil­sto­ši lai­kam mai­nīt no­sau­ku­mu, ra­dies Tri­kā­tas dok­to­rāts, SIA.

Ar kā­dām kai­tēm un sū­dzī­bām cil­vē­ki ie­ro­das? Dak­te­re ar smai­du sa­ka: vieg­lāk no­saukt tās, par ko ne­sū­dzas. Daudz­ko var no­kār­tot dok­to­rā­tā, bet ana­lī­zes, rent­gens, spe­ci­ā­lis­tu kon­sul­tā­ci­jas pie­eja­mas Smil­te­nē vai Val­mie­rā.

Dak­te­re ru­nā klu­si, sa­vu dar­bu ne­iz­ce­ļot. Sa­ru­nā ie­sais­tās feld­še­re TIJA GRATA SĒNE. Feld­še­re ir daudz ru­nī­gā­ka, me­di­cī­nā un Tri­kā­tā jau kopš 1985. ga­da. Arī vi­ņai ir aug­stā­kā iz­glī­tī­ba. Vi­ņa pa­stās­ta, ka, di­bi­not SIA, bi­jis priekš­li­kums no­sau­ku­mā ie­likt dak­te­res vār­du un uz­vār­du, bet dak­te­re ka­te­go­ris­ki at­tei­ku­sies. Pie dak­te­res, sa­ka feld­še­re, nāk ne ti­kai kā pie ār­stes, nāk arī kā pie psi­ho­lo­ga, so­ci­ā­lā dar­bi­nie­ka, kā pie cil­vē­ka, ar ko var pa­ru­nā­ties un ie­gūt sirds­mie­ru.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
26. Novembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

par doktoratu

nav piemineets ka ambulancee veic ari dazas analizes, ne vienmer tikai uz pilsetu.Arī brucesTija sašuj uz vietas

Brūces Tija patiešām sašuj

Brūces Tija patiešām sašuj izcili, nav vajadzīgi ķirurgi pilsētā.Tas ir labi, jnav nekur jābrauc.

kas tas tāc?

Tija Grata Sēne- kas tas pa vārd salikum, neko tamlīdzig es sava mūža vel nau redzejs!

Kas tas par vārdu salikumu

Kas tas par vārdu salikumu Jolkipalkinens!
Neko tik tizlu es savā mūžā vel nebiju redzējis!

pac tu ir tizls

pac tu ir tizls. Jolkipalkinens ir som izcelsms uzvārdc!

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri