27. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Malvīne, Malvis

Pirmā septembra zvans jaunā skolā

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Tas brī­dis ir klāt! Šo­dien prie­ka un ce­rī­bu pil­ni jau­no sko­las ga­du skais­tā jau­nā un pla­šā sko­lā sāk Val­mie­ras pa­mat­sko­las ko­lek­tīvs.

Foto: Jānis Līgats
Foto: Jānis Līgats

Čet­ru pir­mo kla­šu sko­lē­niem un vi­ņu ve­cā­kiem, arī sko­lo­tā­jām šī die­na ir jo īpa­ša — pir­mā kla­se, pie tam jau­nā sko­lā, un, kā sa­ka 1. c kla­ses au­dzi­nā­tā­ja AIGA VIMBA: — Lai arī man bi­ju­ši vai­rāk ne­kā des­mit pir­mie sep­tem­bri, šī die­na vien­mēr ir sa­viļ­ņo­jo­ša. Šo­dien 1. kla­sē sā­ku iet ti­kai ot­ro rei­zi, jo es­mu au­dzi­nā­ju­si un mā­cī­ju­si arī piek­to, ses­to, ce­tur­to kla­si.

Lī­va, Rojs un Pē­te­ris Edu­ards, pirms­sep­tem­bra ne­lie­la­jai fo­to­se­si­jai ga­ta­vo­jo­ties, ziņ­ķā­ri lū­ko­jas uz jau­no sko­lu, un Pē­te­ris mo­men­tā ir ar mie­ru do­ties eks­kur­si­jā, lai sa­mek­lē­tu sa­vu kla­si. To­mēr — jā­pa­cie­šas. Sko­lo­tā­ja Ai­ga vi­ņam un tri­jot­nes mam­mām vien pa­skaid­ro, ka vi­ņu kla­se ir skais­tā vie­tā — ar ska­tu uz Gau­ju.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
1. Septembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri