27. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Malvīne, Malvis

Piešķir atbalstu zupas virtuvēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Treš­dien Bo­ri­sa un Inā­ras Te­te­re­vu fonds pie­šķī­ris vai­rāk ne­kā 16 tūk­sto­šus la­tu zie­do­ju­mu zu­pas vir­tuv­ju at­bal­stam Lat­vi­jā. Zie­do­jums tiks iz­man­tots, lai vi­sos re­ģi­o­nos no­dro­ši­nā­tu zu­pas vir­tuv­ju dar­bī­bu — ap­mak­sā­tu to ko­mu­nā­los rē­ķi­nus un pa­lī­dzē­tu ie­gā­dā­ties pār­ti­kas pro­duk­tus.

Foto: Gundars Bāliņš
Foto: Gundars Bāliņš

Attēlā:

Sil­tās zu­pas bied­rī­bā Val­mie­rā dar­bo­jas jau­nie­ši, kas vē­las pa­lī­dzēt ne­lai­mē no­nā­ku­ša­jiem pil­sē­tas ie­dzī­vo­tā­jiem, trīs rei­zes ne­dē­ļā no­dro­ši­not vi­ņus ar sil­tām pus­die­nām. Zu­pu vā­ra un iekš­pa­gal­mā iz­sniedz bis­tro «Kār­lie­nas ķē­ķis». To var sa­ņemt līdz­ņem­ša­nai ik­viens, kam šā­da vei­da at­balsts ne­pie­cie­šams.

Piec­pa­dsmit pil­sē­tās, to­starp Val­mie­rā, kat­ru mē­ne­si tiek pa­ba­ro­ti 17510 cil­vē­ki, vi­dē­ji die­nā 580 trū­cī­go, vien­tu­ļo pen­si­o­nā­ru, daudz­bēr­nu ģi­me­ņu un bez­pa­jumt­nie­ku.

Bo­ri­sa un Inā­ras Te­te­re­vu fonds sa­dar­bī­bā ar fon­du «Zie­dot» pul­cē­ja zu­pas vir­tuv­ju dar­bi­nie­kus un brīv­prā­tī­gos, lai pa­teik­tos par ie­gul­dī­to dar­bu pa­gā­ju­ša­jā zie­mā un pie­šķir­tu 16200 la­tus vir­tuv­ju dar­bī­bai šai zie­mā.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
26. Novembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri