21. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Eleonora, Ariadne

Pie kaimiņiem Cēsu uzņēmējā 2010

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Cēsīs par ambīciju trūkumu nekad nav sūdzējušies. Nu kaut vai apgalvojums - izstāde Cēsu uzņēmējs ir tradīcijām bagātākā, lielākā un apmeklētākā ar uzņēmējdarbību saistītā izstāde Vidzemes reģionā. Par tradīcijām varētu piekrist, taču par lielumu un apmeklētību, ar Valmieras pasākumu Vidzeme samērojot, vismaz pēdējās reizēs jau bija krietni vien pārspīlēts: pērnajā pavasarī kopaina CATA telpās un ārpusē bija krietni vien žēlīga...

Pie kaimiņiem Cēsu uzņēmējā 2010

Attēlā: VISS NO NAUKŠĒNIEM. Nauk­šē­nie­ši jau­na­jā Cē­su uz­ņē­mē­ja māj­vie­tā jū­to­ties la­bi, ap­gal­vo teh­no­lo­ģe San­dra Ozo­la (no krei­sās). Ciem­ku­ku­lim cēs­nie­kiem no­bau­dī­ša­nai at­ve­du­ši sa­vu pla­šo ra­žo­ju­mu klās­tu, starp tiem arī ie­cie­nī­tais Val­mie­ras mi­ne­rāl­ūdens 2, pie­pra­sī­tas esot arī ku­li­nā­ri­jas eļ­ļas ar da­žā­diem aro­mā­tiem. Vēl to­pā Cē­sīs piekt­dien bi­ja Dzēr­ve­ņu dzē­riens un Nauk­šē­nu kvass. Šo­va­sar kar­stu­mā nauk­šē­nie­šu pa­dzē­rie­ni esot gā­ju­ši uz ur­rā — la­bi sa­nā­cis gan ra­žo­tā­jiem, gan bau­dī­tā­jiem.

 

 

Tāpēc ar interesi braucu lūkot Cēsu uzņēmēju 2010, kas iepriekšējās nedēļas nogalē notika gan jaunā laikā - rudenī - , gan jaunā vietā - pilsētas sporta kompleksā pie Cēsu ģimnāzijas, piedevām esot mainījušies arī izstādes organizatori.

Piektdien kopiespaids par plašajā (un darbdienas dēļ salīdzinoši patukšajā) zālē notiekošo noteikti bija piezemētāks, kaut arī izstādes atklāšanu pagodināja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, piedaloties balvu Cēsu uzņēmējs 2009 pasniegšanā 10 nominācijās. Toties sestdien, kad apmeklētāju bija ievērojami vairāk un daudz interesanta notika arī ārpusē, Cēsu uzņēmējs 2010 jau darbojās pa īstam.

DARBA DAUDZ. Tā at­zīst SIA Lo­gu ali­an­se val­des priekš­sē­dis Jā­nis Zvej­nieks, kas lo­gu biz­ne­sā dar­bo­jas jau sep­ti­ņus ga­dus. Līdz šim iz­stā­dēs Cē­sīs ne­esot pie­da­lī­jies, ti­kai caur Dru­vu mē­ģi­nā­jis cēs­nie­kus ie­in­te­re­sēt par sa­vu pa­kal­po­ju­mu. Vi­ņa­prāt, Cē­su klien­ti esot pat­rio­tis­kā­ki, ta­ču arī vi­ņiem va­rē­tu būt in­te­re­san­ta val­mie­rie­ša pie­dā­vā­tā lo­ga ai­ļu ap­da­re, re­ģip­ša vie­tā lie­to­jot sil­ti­nā­tu Vā­ci­jā ra­žo­tu pa­ne­li. Ja la­bi un kva­li­ta­tī­vi strā­dā, tad arī šo­dien darbs dzen dar­bu, at­zīst uz­ņē­mējs.

ZUPA KATLIŅĀ — MAGNĒTA VIETĀ. Pa­zīs­ta­mais Ko­cē­nu uz­ņē­mums Mil­da KM šo­reiz uz­sva­ru liek uz jau­nu zī­mo­lu Gar­di gan. Po­ten­ci­ā­lo pir­cē­ju pie­sais­tī­ša­nai nav maz­sva­rī­gi, ka ik­viens ko­cē­nie­šu sten­dā var no­sme­ķēt tie­ši no kat­la kā­du no ie­cie­nī­ta­jām bur­ci­ņu zu­pām — pu­pi­ņu, to­mā­tu... Jau­nums ir arī ve­se­la sī­ru­pu pa­le­te, no vie­nas pu­de­lī­tes va­rot ie­mai­sīt la­bus trīs lit­rus dzē­rie­na.

GRIBU! GRIBU! Iz­stā­des rī­ko­tā­ji bi­ja veik­smī­gi aiz­pil­dī­ju­ši spor­ta hal­les cen­tru — uz im­pro­vi­zē­tas ska­tu­ves ie­kār­to­ta­jā In­fo pla­cī piekt­dien no­ti­ka sep­ti­ņu mi­nū­šu pre­zen­tā­ci­jas par in­te­re­šu iz­glī­tī­bas un se­vis piln­vei­do­ša­nas ie­spē­jām Cē­su no­va­dā, bet sest­dien te at­klā­ja kon­kur­su Cē­su kon­di­tors 2010 un pre­zen­tē­ja da­žā­das gar­šī­gas lie­tas. Pat­la­ban pū­lim pa vi­du ro­sās ak­tie­ris Lau­ris Dzel­zī­tis (no la­bās) ar ņip­ra­jiem sal­dē­ju­ma fa­sē­tā­jiem — sal­to kā­ru­mu no­gar­šot grib mazs un liels!

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
8. Septembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri