18. Jūnijs, 2018
Vārda dienu svin: Madis, Alberts

Noskata deju lieluzveduma «Tēvu laipas» repertuāru

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Sest­dien Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā de­jo­ja pā­ri par trīs­des­mit tau­tas de­ju ko­lek­tī­vu — tā­das pa­zīs­ta­mas ko­pas, kā Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tes «Kal­ve», Jel­ga­vas «Diž­dan­cis», Bal­vu «Ri­ka», Og­res «Rak­sti», «Ro­ta­ļa», «Lies­ma», «Lī­go», «Teik­sma», «Vek­tors», «Au­sek­lī­tis», «Og­lī­te» no Rī­gas un ci­ti tau­tas de­ju an­sam­bļi, jau­nie­šu, vi­dē­jās pa­au­dzes un se­ni­o­ru de­ju ko­lek­tī­vi. Vi­ņi žū­ri­jai (De­ju svēt­ku go­da virs­va­dī­tā­ja In­grī­da Edī­te Sau­lī­te, ho­reo­grā­fe Ri­ta Spal­va, Valsts iz­glī­tī­bas sa­tu­ra cen­tra spe­ci­ā­lis­te, ho­reo­grā­fe Il­ze Ma­žā­ne u. c.) pa­rā­dī­ja re­per­tu­ā­rā jau eso­šās un arī jaun­ra­des de­jas, kas va­rē­tu pre­ten­dēt uz ie­kļau­ša­nu XXV Vis­pā­rē­jo lat­vie­šu Dzies­mu un XV De­ju svēt­ku de­ju liel­uz­ve­du­ma «Tē­vu lai­pas» re­per­tu­ā­rā. 2013. ga­dā svēt­ku de­ju liel­uz­ve­dums pa­re­dzēts kā stāsts par lat­vie­ti, kas iz­de­jo lat­vis­kās vēr­tī­bas kā de­vi­ņas lai­pas, kas ie­ļau­tas čet­rās de­ju pī­nēs.

Noskata deju lieluzveduma «Tēvu laipas» repertuāru

Attēlā:

GAUJA NESA SUDRABIŅU. Jā­ņa Pur­vi­ņa de­ja jau vai­rā­kas se­zo­nas ir Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra tau­tas de­ju an­sam­bļa «Gau­ja» vi­zīt­kar­te. 

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
1. Aprīlis, 2011

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kurš jūsuprāt ir šī gada gaidītākais notikums?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Partneri