24. Februāris, 2017
Vārda dienu svin: Diāna, Dina, Dins

Noskata deju lieluzveduma «Tēvu laipas» repertuāru

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Sest­dien Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā de­jo­ja pā­ri par trīs­des­mit tau­tas de­ju ko­lek­tī­vu — tā­das pa­zīs­ta­mas ko­pas, kā Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tes «Kal­ve», Jel­ga­vas «Diž­dan­cis», Bal­vu «Ri­ka», Og­res «Rak­sti», «Ro­ta­ļa», «Lies­ma», «Lī­go», «Teik­sma», «Vek­tors», «Au­sek­lī­tis», «Og­lī­te» no Rī­gas un ci­ti tau­tas de­ju an­sam­bļi, jau­nie­šu, vi­dē­jās pa­au­dzes un se­ni­o­ru de­ju ko­lek­tī­vi. Vi­ņi žū­ri­jai (De­ju svēt­ku go­da virs­va­dī­tā­ja In­grī­da Edī­te Sau­lī­te, ho­reo­grā­fe Ri­ta Spal­va, Valsts iz­glī­tī­bas sa­tu­ra cen­tra spe­ci­ā­lis­te, ho­reo­grā­fe Il­ze Ma­žā­ne u. c.) pa­rā­dī­ja re­per­tu­ā­rā jau eso­šās un arī jaun­ra­des de­jas, kas va­rē­tu pre­ten­dēt uz ie­kļau­ša­nu XXV Vis­pā­rē­jo lat­vie­šu Dzies­mu un XV De­ju svēt­ku de­ju liel­uz­ve­du­ma «Tē­vu lai­pas» re­per­tu­ā­rā. 2013. ga­dā svēt­ku de­ju liel­uz­ve­dums pa­re­dzēts kā stāsts par lat­vie­ti, kas iz­de­jo lat­vis­kās vēr­tī­bas kā de­vi­ņas lai­pas, kas ie­ļau­tas čet­rās de­ju pī­nēs.

Noskata deju lieluzveduma «Tēvu laipas» repertuāru

Attēlā:

GAUJA NESA SUDRABIŅU. Jā­ņa Pur­vi­ņa de­ja jau vai­rā­kas se­zo­nas ir Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra tau­tas de­ju an­sam­bļa «Gau­ja» vi­zīt­kar­te. 

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
1. Aprīlis, 2011

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

Pievienot jaunu komentāru

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Tuvojoties vēlēšanām, vai jūs gribētu redzēt izmaiņas pēc tām savas pašvaldības vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 

Partneri