17. Septembris, 2019
Vārda dienu svin: Vera, Vaira, Vairis

Noķer dzīves pulsu!

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Mē­dzam teikt — re, dzī­ve rit... Nē, mī­ļie, dzī­ve au­ļo! Un tie­ši tā­pēc mēs, Lies­mas ļau­dis, lai kā pū­lē­tos, pil­nī­gi no­teik­ti ne­va­ram vien­mēr pa­gūt fik­sēt un do­ku­men­tēt vie­nu vai ot­ru in­te­re­san­tu fak­tu, kaut ma­zu ma­zī­ti­ņu, Val­mie­rā un tai ap­kār­tē­jos no­va­dos. Tā­pēc lū­dzam tal­kā jūs, mū­su la­sī­tā­jus — vei­do­sim Lies­mu vēl in­te­re­san­tā­ku, ar lie­lā­ku tā sauk­to klāt­būt­nes efek­tu!

Noķer dzīves pulsu!

No jums mēs gai­dām pa­tie­sī­bā uni­kā­lus fo­to­mir­kļus — no kon­krē­tas vie­tas kon­krē­tā lai­kā ar kon­krē­tu dar­bī­bu. Pil­nī­gi no­teik­ti tie nav sa­stin­gu­ši da­bas­ska­ti vai māk­slī­gi sa­gud­ro­tas klu­sās da­bas. Gan mūs re­dak­ci­jā, gan arī Lies­mas la­sī­tā­jus vis­pirms in­te­re­sē dzī­vā dzī­ve — cil­vē­ki, vē­lams kon­krē­ti, DARBĪBĀ un TUVPLĀNĀ. Vei­ka­lā, uz ie­las, ser­vi­sā, au­to­os­tā... Tas var būt arī NOTIKUMS — kā­da sa­dzī­vis­ka si­tu­ā­ci­ja, pā­ri ma­lām līs­tošs prieks, var­būt pat, lai pie­dots, kā­da ma­zī­ti­ņa avā­ri­ja... Pro­tams, ne­pie­mir­stiet par ēti­kas nor­mām un vi­su pā­rē­jo li­kum­do­ša­nu, kas at­tie­cas uz fo­to­gra­fē­ša­nu.

Ko jūs va­rat gai­dīt no Lies­mas? Pro­tams, la­bā­ko (kva­li­ta­tī­vā­ko un si­že­tis­ki in­te­re­san­tā­ko) at­tē­lu pub­li­kā­ci­ju avī­zē. Ja būs daudz, pat kat­rā nu­mu­rā. Ja ne — tā­du kā ne­dē­ļas dai­džes­tu sest­die­nā. Uz­ska­tām šo pie­dā­vā­ju­mu par ie­spē­ju fo­to­en­tu­zi­as­tiem vis­pirms jau paš­ap­lie­ci­nā­ties, tā­pēc ne­ce­riet uz au­tor­ho­no­rā­riem. To­ties mē­ne­ša la­bā­kā bil­de pil­nī­gi no­teik­ti tiks at­zī­mē­ta — ar Lies­mas abo­ne­men­tu.

Sū­tiet sa­vus fo­to­mir­kļus uz e-pas­ta ad­re­si: re­por­tie­ris@elies­ma.lv, no­teik­ti ar au­to­ra da­tiem, kā arī pre­cī­zu pie­rak­stu bil­dei: kas? kur? ko? kad?

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
1. Decembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

Cīņa nevaid mirusi(?)

Biju vakar skolā uz Mācību bibliotēku 3.stāvā Lasīju no visa pa druskai, arī ''Jūrmalas Vārds.lv'' laikrakstu kuršs iznāk ceturtdienās. Sastapos arī ar ''domes'' izdoto-''Jūrmalas Avīzi''. Tajā nekā jauna jau ''Jūrmalas Vārdā.lv'' lasīts un pārlasīts... Daudz reklāmas/sludinājumu. Arī kūrortpilsētā dome niķojas. Vienā ''Jūrmalas Vārdā.lv'' uz vāka Redakcijas komentārs kopā ar lielu Domes deputāta kariķētu attēlu. Šis grib / Šim nepatīk neatkarīgs viedoklis no malas! Tālūk man iet ar bibliotēkas piedāvājumu... Sandris Grasis/Jūrmalā 14.11.2017.

Karogs televīzijas tornī Valmierā

Labdien!
Vēlētos uzzināt, kāpēc televīzijas tornī parādījās Latvijas karogs, un kāpēc to tik ātri noņēma? Patiesībā ļoti skaisti izskatījās!

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Partneri